Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 19.04.2024


Главная » Файлы » Бакалаврские работы » Бакалаврские работы

Ірраціональне та раціональне в політичних міфах сучасної України
[ Скачать с сервера (65.7 Kb) ] 16.02.2018, 22:37
Актуальність теми. Демократичні перетворення, які відбуваються в українському суспільстві, створюють умови для прояву ініціативи у більшості населення. Окремі суб'єкти політичної діяльності прагнуть ви-користовувати цю ініціативу у своїх інтересах, маніпулюючи свідомістю і поведінкою людей. У цих умовах формується необхідність в осмислен-ні сутності маніпуляцій на основі створення політичних міфів, застосо-вуваної в сучасному політичному процесі.
В умовах переходу України до демократичної політичної системи позначилися нові параметри ролі і місця засобів масової інформації. Ро-звиток комунікативно-інформаційних засобів (радіо, телебачення, Інтер-нет і мобільний зв'язок) приводить до затвердження свободи поширення інформації як принципу громадянського суспільства. Засоби масової ін-формації перетворюються в інструмент для поширення повідомлень, по-кликаних впливати на суспільно-політичну свідомість і поведінку. ЗМІ виділяють окремі елементи із загальної маси політичних явищ, надаючи їм особливу увагу, підвищують цінність однієї ідеї, знецінюють іншу. Те, що не потрапляє в канали масової комунікації, практично не справляє впливу на розвиток суспільства.
У системі сучасних мас-медіа особливе місце займає телебачення. Воно забезпечує певні комунікаційні можливості для політичної маніпу-ляції, оскільки створює у глядача, що спостерігає пряму трансляцію з місця події, «ефект присутності». Для телебачення характерна здатність «стирати» відмінність між правдою і неправдою, нерідко навіть явна не-правда, представлена через телеекран, не викликає у телеглядача недовіри. У цьому зв'язку актуальність здобуває дослідження власне те-левізійних технік і технологій політичної маніпуляції.
В інформаційному просторі сучасного суспільства значне місце починає займати Інтернет, який радикально змінює спосіб життя мільйонів людей. Процес інформатизації, з одного боку, дає імпульс до зростання ступеня зрілості суспільних відносин, відкритості суспільного устрою, дієвості громадської думки, з іншого боку - надає можливості для маніпуляції суспільною свідомістю. Виникає потреба у вивченні ролі Інтернету як сучасного засобу політичної маніпуляції.
Проблемне поле політичного маніпулювання за нових умов ро-звитку суспільства є предметом наукових розвідок цілої низки за-рубіжних та вітчизняних дослідників (серед них: С. Бухарін, В. Вепрін-цев, H. Волковський, JI. Воронцова, І. Головко, С. Кара-Мурза, Д. Ко-неррі, П. Лайнбарджер, В. Лисичкин, A. Манойло, Д. Най, Г. Осика, І. Панарін, Л. Панаріна, А. Петренко, Г. Почепцов, С. Расторгуєв, К. Стю-арт, О. Третяк, Т. Томас, О. Тоффлер, В. Циганов, А. Цуладзе, В. Швартау, Р. Шафранський та ін.).
У зв'язку з викладеним актуалізується потреба в дослідженні ролі засобів масової інформації в процесах політичної міфотворчості.
Мета роботи полягає у виявленні специфіки засобів масової ко-мунікації, як каналів ретрансляції політичних міфів у масову свідомість українського суспільства.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних зав-дань:
- визначити поняття та сутність міфу як політичної категорії;
- розкрити прийоми створення міфів з використанням інструмен-тарію ЗМІ;
- розглянути значення телебачення в створенні міфів;
- з’ясувати особливості телебачення як інструмента формування політичних міфів;
- визначити роль INTERNET-технологій у міфологізації свідо-мості;
- охарактеризувати сучасні українські ЗМІ;
- розглянути особливості створення і реалізації політичних міфів під час виборчих кампаній;
- виявити маніпулятивні аспекти політичної діяльності в рамках парламентських виборів в Україні.
Об'єктом дослідження є політичні міфи у масовій свідомості українськкого суспільства.
Предмет – засоби масової комунікації як канали ретрансляції політичних міфів в масову свідомість українського суспільства.
Методи дослідження. У контексті досягнення мети дослідження застосоувалася комплексна методологія, яка базується на системі за-гальнонаукових і спеціальних методів, що представлені в сучасному політологічному дискурсі.


РОЗДІЛ І
ПОЛІТИЧНИЙ МІФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

У дослідженні поняття та сутності міфів, можна виділити два етапи: якщо в першій половині XX ст. даний феномен розглядали переважно як форму колективних уявлень і норм, то в другій половині XX ст. почала-ся його розробка в рамках власне політичної теорії, що інтерпретує міф як результат ідеологічної і символічної боротьби за смисли і значення. Таким чином, розширилася сфера аналізу: від міфу як культурного явища до розуміння міфу як політичного феномена. Об'єкт вивчення змістився від міфів традиційних і первісних суспільств до міфів су-часних, а предмет – від структури міфу, його функцій і динаміки змін до сутності поняття міфу, ролі соціального контексту, «виробників» і «спо-живачів» міфів, їх функціонування в суспільстві. У змістовному плані на першому етапі міф розглядався як цілісна модель світу, для якої харак-терні ірраціональність і універсальність, наявність сакрального плану і жорсткої структури побудови сюжету; на другому етапі міф трактується як диференційоване і суперечливе уявлення про світ, яке діє в рамках певного часу і простору, переважно раціонального, що виконує ідео-логічні функції, із гнучкою структурою розповіді.
Категория: Бакалаврские работы | Добавил: opteuropa | Теги: скачати доповідь, курсовая работа, КОНТРОЛЬНА, курсова, магістерська, дипломн, курсач, скачать реферат, лабораторна робота, доповідь з права.
Просмотров: 458 | Загрузок: 23 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно