Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 19.04.2024


Главная » Файлы » Бакалаврские работы » Бакалаврские работы

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
[ Скачать с сервера (750.0 Kb) ] 12.02.2018, 23:42
ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ............................................................................................................................6
1.1. Сутність фінансового стану та показники, що його визначають.......................6
1.2. Інформаційна база діагностики фінансового стану...........................................11
1.3. Економіко – організаційна характеристика ВАТ «Шепетівський ДОК»........ 16
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ШЕПЕІВСЬКИЙ ДОК»…..........................................................................................................................19
2.1. Структурно – динамічний аналіз майна підприємства ВАТ «Шепетівський ДОК»..............................................................................................................................20
2.2. Структурно – динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства..................................................................................................................27
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Шепетівський ДОК »..............................................................................................................................31
2.4. Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ «Шепетівський ДОК»................35
2.5. Аналіз показників ділової активності...................................................................41
2.6. Прогнозний аналіз фінансового стану ВАТ «Шепетівський ДОК....................45
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК".............................................................................................46
ВИСНОВКИ...................................................................................................................50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................................52
ДОДАТКИ………………………………................................................……………..56

ВСТУП

Для сучасної економіки України характерна нестабільність, непослідовність податкової, кредитно-валютної, страхової, митної, інвестиційної політики; втрата державної підтримки в зв’язку зі зміною форми власності без істотних змін законодавчої бази України; недостатність бюджетного фінансування; інфляція; невизначеність у поводженні покупців, постачальників, конкурентів. Подолання кризової ситуації в Україні, ринкова економіка та нові форми господарювання ставлять проблеми, які раніше не з’являлися, однією з таких на сьогодні є забезпечення економічної стабільності розвитку.
Одним із інструментів з’ясування реальної конкурентоспро¬можності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінан¬сового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постій¬ною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності при-ходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Зако¬ни ринкової економіки потребують відповідного способу мис¬лення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приво¬дить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необ-хідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрун¬товане наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансо¬вих ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.
Однією з основних перешкод на шляху до стабільного економічного росту є повільний процес перетворень на рівні організацій (підприємств) у зв’язку з неефективністю системи їхнього управління, низьким рівнем відповідальності керівників за наслідки прийнятих рішень і результати діяльності, а також відсутністю достовірної інформації про їхній економічний стан, фінансову стійкість, що є найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності в умовах ринку. Для усунення негативних тенденцій економічного розвитку з метою підвищення стабільності діяльності господарюючих суб’єктів, необхідно сконцентрувати увагу на забезпеченні стійкого розвитку організації як основного структурного елемента економічної системи України. Щоб забезпечити «виживання» підприємства в умовах ринку, управлінському персоналу необхідно оцінювати можливі і доцільні темпи його розвитку з позиції фінансового забезпечення, виявляти доступні джерела засобів, сприяючи тим самим стійкому положенню і розвитку господарюючого суб’єкта.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати по¬тенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його при¬бутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ура¬ховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових від¬носин підприємства, визначається сукупністю виробничо-госпо¬дарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Отже питання аналізу фінансового стану та пошуку резервів для його підвищення дуже актуальне і потребує ретельного вивчення. Інформаційною базою для такого аналізу є фінансова звітність підприємства.
Мета курсової роботи полягає в дослідженні теоретичних питань, проведенні аналізу фінансового стану досліджуваного підприємства з обґрунтуванням можливих напрямків покращення фінансового стану.
Основними завданнями роботи стали:
- дослідження теоретичних питань, присвячених проблемам фінансового аналізу на сучасному етапі;
- аналіз фінансового стану на матеріалах підприємства, який включає аналіз майнового положення підприємства, аналіз показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, грошових потоків та рентабельності;
- розробка можливих заходів по покращенню фінансового стану корпорації.
Предметом дослідження виступає фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства та напрямки покращення фінансового стану, а об’єктом дослідження є торговельне підприємство ВАТ «Шепетівський ДОК».
У процесі роботи використані такі методи проведення економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формулювання висновків), статистично-економічний (аналіз сучасного стану базового підприємства), системного економічного аналізу, методів узагальнення, порівняння та інші.

РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
1.1. Сутність фінансового стану та показники, що його визначають.
Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, необхідність пошуку та оптимізації джерел фінансових ре¬сурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напряму аналітичної роботи, як фінансовий аналіз. Відомо, що оцінюван¬ня фінансового стану становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку:
- самого підприємства, яке хоче знати реальний стан справ у своїй діяльності і розробляти заходи щодо її покращення;
- інвесторів, зацікавлених в ефективності та беззбитковості інвестування свої коштів;
- кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у пла-тоспроможності підприємства;
- партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні і надійні ділові відносини;
- інших структур.
Фінансовий аналіз діяльності підприємства — це комплекс робіт, пов’язаний:
а) з дослідженням економічних процесів в їх взаємозв’язку, що складаються під дією об’єктивних економічних законів і суб’єктив¬них факторів;
б) з науковим обґрунтуванням планів управлінських рішень, що приймаються, та з об’єктивною оцінкою результатів їх вико¬нання;
в) з виявленням позитивних та негативних факторів, що впли¬вають на результати діяльності підприємства;
г) з розкриттям тенденцій та пропорцій розвитку підприємства, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів та ресурсів;
д) з узагальненням передового досвіду й виробленням пропо¬зицій з його використання в практиці даного підприємства.
Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. Він охоплює три основні напрями:
1) оцінювання фінансових потреб підприємства;
2) розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучених фінансових ресурсів та каналів їх одержання — кредити, пошук внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій, облігацій тощо;
3) забезпечення системи фінансової звітності, яка б об’єктив¬но відображала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства.
Аналіз (без віднесення його до господарської діяльності та ви¬ділення в самостійну науку) існує з давніх-давен, є дуже об’ємним поняттям, яке лежить в основі усієї практичної і наукової діяль¬ності людини. Фінансовий аналіз (аналіз - від грецьк. - розклад, розчленування) — це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Протилежне поняття — синтез (від грецьк. - з’єднання, складання) — це метод вивчення предмета в цілісності, єдності та взаємозв’язку його час¬тин. Зв’язок «аналіз — синтез» притаманний будь-якому науково¬му дослідженню. Фінансовий аналіз діяльності підприємства по¬винен поєднувати методи індукції і дедукції. Це означає, що досліджуючи конкретне й відокремлене, аналіз повинен враховувати й загальне. В процесі фінансового аналізу всі бізнес-процеси вивча¬ються в їх взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості.
Причинний, або факторний аналіз виходить з того, що кожна причина, кожен фактор отримують належну оцінку. З цією метою причини-фактори попередньо вивчаються, для чого класифікують¬ся за групами: суттєві і несуттєві, основні та побічні.
Завдання аналізу — розкрити і зрозуміти основні причини і фактори, що здійснюють визначаючий вплив на фінансовий стан підприємства в даний момент.
Діагностика банкрутства - це вид фінансового аналізу, що на¬цілений, в першу чергу, на виявлення якомога раніше різноманіт¬них збоїв та упущень в діяльності підприємства, потенційно не¬безпечних з точки зору вірогідності банкрутства. Підприємство, на якому серйозно ведеться аналітична робота, здатне раніше розпіз¬нати майбутню кризу, оперативно відреагувати на неї та уникнути її чи зменшити ступінь ризику. Фінансовий аналіз дозволяє ефек¬тивно керувати фінансовими ресурсами, виявляти тенденції в їх використанні, виробляти прогнози розвитку підприємства на най¬ближчу та віддалену перспективу. Основною метою фінансового аналізу є всебічна оцінка фінансового стану підприємства, його ділової активності, одержання ключових (найбільш інформатив¬них) параметрів, що дають найбільш об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредито¬рами. При цьому аналітика і менеджера може цікавити як поточ¬ний фінансовий стан підприємства, так і очікувані параметри його фінансового стану, на основі чого своєчасно виявляються та усу¬ваються недоліки у фінансовій діяльності, знаходяться шляхи по¬ліпшення фінансового стану підприємства та його платоспромож¬ності.
Тільки за допомогою фінансового аналізу можна поставити вірний діагноз економічної «хвороби» підприємства, знайти найбільш вразливі місця в економіці підприємства й запропонува¬ти ефективні рішення по виходу з кризового стану.
Основними функціями фінансового аналізу є:
- об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства;
- вияв факторів і причин досягнутого стану;
- підготовка і обґрунтування прийнятих управлінських рішень в області фінансів;
- своєчасне вживання заходів щодо підвищення платоспромож¬ності підприємства;
- забезпечення розробки планів фінансового оздоровлення під¬приємства;
- виявлення і мобілізація резервів покращення фінансового ста¬ну та підвищення ефективності господарської діяльності.
Використовуючи методи фінансового аналізу, можна не тільки виявити основні фактори, що впливають на фінансово-господарсь¬кий стан підприємства, але й вимірювати ступінь (силу) їх дії. Для цього застосовуються відповідні способи та прийоми економічних і математичних розрахунків.
Фінансовий стан — одна з найважливіших характеристик діяль¬ності кожного підприємства. Це комплексне поняття, яке є резуль¬татом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відобража¬ють наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану показує, за якими конкретними напря¬мами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість ви¬явити найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансово¬му стані даного підприємства. Отже, фінансовий стан — найваж¬ливіший показник економічної діяльності підприємства, що характеризує його ділову активність і надійність, визначає конку¬рентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому парт¬нерстві тощо.
Під предметом фінансового аналізу розуміють господарські процеси підприємств, соціально-економічну ефективність та підсумкові фінансові результати їх діяльності, що складаються під дією об’єктивних і суб’єктивних факторів. Ці фактори відобража¬ються через систему економічної інформації.
До об’єктивних факторів належать фактори зовнішньої дії. Вони постійно впливають на господарську діяльність і відобража¬ють, як правило, дію економічних законів.
Категория: Бакалаврские работы | Добавил: opteuropa | Теги: лабораторна робота, дипломн, скачати доповідь, курсова, КОНТРОЛЬНА, доповідь з права., курсовая работа, магістерська, скачать реферат, курсач
Просмотров: 463 | Загрузок: 18 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно