Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Дипломные работы » Дипломные работы

Павла Миколайовича Мілюкова: політичний портрет російського ліберала (1859 - 1918)
[ Скачать с сервера (160.2 Kb) ] 25.01.2018, 20:10
Актуальність теми. Вивчення діяльності відомих особистостей в історії, дає змогу, з одного боку, окреслити роль та вплив окремо взятої людини на хід історії, конкретизувати історичний процес в особистісному аспекті, а з іншого - показати її в контексті історичних подій.
Об`єктивне відтворення історичної картини в Російській імперії кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. неможливе без звернення до постаті Павла Миколайовича Мілюкова. Через спотворення або замовчування радянською історіографією фактів з історії, це ім`я не знаходило об`єктивного висвітлення в наукових працях. Саме означеними обставинами обґрунтовується актуальність вивчення суспільно-політичної діяльності Павла Миколайовича Мілюкова, з`ясування його ролі і місця у розвитку тодішніх подій.
Політична діяльність та переконання Павла Миколайовича становлять органічну частину суспільно-політичного життя Російської імперії на початку ХХ ст. Без всебічного та об`активного дослідження цієї теми не можна відтворити цілісну картину суспільних процесів того переломного етапу в історії Російської імперії. Адже здобутки і невдачі конституційних – демократів, лідером яких був Павло Мілюков, загальна спрямованість його практичної діяльності відобразили як наявні на той час політичні, соціальні, національні та інші суперечності, так і загальний стан політичної культури населення.
Об’єкт дослідження є особистість Павла Миколайовича Мілюкова, формування його світогляду та політичний шлях.
Предметом дослідження є політична діяльність Павла Миколайовича Мілюкова, яка розкривається в контексті суспільно-політичних подій кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. з урахуванням новітніх досягнень історіографії.
Мета дослідження полягає в комплексному науковому дослідженні політичної діяльності П. Мілюкова, формування його політичного світогляду, визначити місце і роль в політичному житті Росії того часу, а також основні періоди й напрямки його суспільно-політичної діяльності наприкінці ХІХ ст. – поч. ХХ ст.
Досягнення мети дослідження передбачає вирішення таких завдань:
- проаналізувати стан наукової розробки обраної теми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, особливості її вивчення у різних історіографічних періодах, визначити рівень і повноту її науково-теоретичного осмислення, узагальнити історіографічні уроки, проаналізувати джерельну базу;
- на конкретно-історичному матеріалі розкрити особливості формування політичних поглядів П. Мілюкова;
- визначити основні напрями політичної діяльності особи в дореволюційний період, з`ясувати їхній зміст, форми та способи;
- висвітлити його суспільно-політичну діяльність під час революційних подій 1917 року, виявити основні чинники, які визначали її характер і зміст;
- на основі існуючого матеріалу дослідити ставлення П.Мілюкова до радянської влади, його політичну позицію в 1918 році.
Хронологічні рамки дослідження визначені роками життя та суспільно-політичної діяльності П. Мілюкова до його еміграції(1859 – 1918).
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теми, яка не отримала всебічного та об`єктивного висвітлення в історичній літературі. На основі джерел, по-новому переглянуто життєвий шлях П.Мілюкова. Комплексно проаналізовано процес формування і еволюцію його світогляду, що дозволило глибше вивчити ідеологічні, політичні та організаційні чинники, які вплинули на переконання особи. По-новому проаналізовано етапи політичної біографії П. Мілюкова, визначено та обґрунтовано їхні хронологічні межі. Отримано нові результати його діяльністі під час перебування в Києві. Дістало подальший розвиток дослідження його громадсько-політичної діяльності на початку ХХ ст. Йдеться передусім, про участь в організації Конституційно-демократичній партії, та його позиція щодо вирішення національного питання. Проаналізовано внесок П.Мілюкова у діяльність Державних Дум та на посаді Міністра закордонних справ в Тимчасовому уряді.
Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові принципи і дослідницькі методи, що ґрунтується на вимогах об`єктивного і всебічного аналізу процесів та явищ суспільного розвитку. Перш за все, це принципи історизму, об`єктивності, системності і науковості, які є підґрунтям для діалектичного аналізу подій та явищ минулого. Предмет дослідження вимагав у процесі виконання роботи застосування таких методів: аналітичного, проблемно-хронологічного, порівняльного, періодизації, синхронного, актуалізації, ретроспективного та описового, конкретно-історичного, а також методів оцінки вчинків та ідейної орієнтації особливостей і напрямків руху з позицій загальнолюдських цінностей.
Практичне значення одержаних результатів. Фак¬тичний матеріал роботи, її теоретичні положення, висновки й узагальнення можуть бути використані при написанні праць з історії Росії та України, російсько-україн¬ських взаємин, історіографічних видань, посібників, спеціальних статей, при підготовці відповідних спецкурсів, у практичній викладацькій, виховній роботі.
Теоретичне значення праці полягає в отриманні історичних знань із проблем політичної історії Росії, обґрунтуванні місця українського питання в діяльності Конституційно-демократичної партії.

РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Історіографія проблеми. Весь масив праць, оприлюднених впродовж останніх ста років, згрупований не тільки за проблематикою, але й за основними історіографічними періодами: 1) від першої згадки в публікаціях у 1917 р. до 1930- рр. 2) з 1930-х рр. до 1990 рр. 3) з початку 1990-х років і до теперішнього часу.
Невеликі за обсягом перші спеціальні роботи присвячені Мілюкову, з`явилися в 1917 році. Їх авторами були його колишні колеги, відомі вчені, які особливу увагу зосереджували на характеристиці попереднього «наукового» періоду біографії П.Мілюкова і лише частково на політичній діяльності .
У 1920 – 1930-ті роки радянські видання були насичені політичними звинуваченнями та фальсифікаціями. Особливо доклався до них теж колишній колега Мілюкова в Московському університеті М.М.Покровський.
Праці, що з`явилися в першому історичному періоді мають слабку фактологічну і джерельну базу, проте незважаючи на ці недоліки, історіографія першого періоду створила необхідну початкову основу для підготовки більш ґрунтовних праць.
Другий період історіографії 1930-ті – 1990 рр. відрізняється від попереднього тим, що політичну діяльність Мілюкова радянські історики спеціальною увагою обходили до 1980-х рр. Писали лише як про одного з «лідерів партії кадетів». Лише згадки про деякі факти з його біографії можна було зустріти в роботах цього періоду, присвячених історії кадетської партії, яка мала характер партії ліберальної буржуазії, а її керівник – ідеологом та практиком боротьби лібералів за владу. При всій упередженості літератури цього часу, в ній містяться важливі свідчення. Показові в цьому відношенні роботи Н.Г. Думової.
Загалом суспільно-політична діяльність Мілюкова в радянській історіографії вивчена схематично і недостатньо повно. Факти, подані радянськими дослідниками, не відзначилися новизною та об`єктивністю.
На цьому етапі головну увагу дослідники звертали на боротьбу більшовиків проти кадетів у Думі з питань: формування виборчої системи, вирішення аграрного та національного питань. З’явилися дисертаційні роботи, в яких історики зображують кадетів як головних конкурентів більшовиків у боротьбі за вплив на селян .
Після ХХ з’їзду КПРС, учені більше уваги почали приділяти проблемі історії створення партії кадетів, її програмним настановам, діяльність в представницьких органах влади дореволюційної Росії. В контексті висвітлення цих проблем дослідники не могли оминути й постаті П.М. Мілюкова.
Згадки у зв`язку з цим заслуговує монографія Є. Д. Черменського , в якій було розглянуто історію виникнення та розвитку лібералізму як політичного руху на початку і в роки революції 1905–1907 рр., ставлення російської буржуазії до царизму, діяльність ліберальних партій. За своєю фундаментальністю, за кількістю джерел, частину з яких уперше було використано, ця робота стала важливою подією в історичній науці.
Категория: Дипломные работы | Добавил: opteuropa | Теги: курсач, магістерська, скачать реферат, скачати доповідь, дипломна, КОНТРОЛЬНА, доповідь з права, лабораторна робота, курсовая работа, курсова
Просмотров: 235 | Загрузок: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно