Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Безпека життєдіяльності
[ Скачать с сервера (221.5 Kb) ] 21.02.2018, 21:45
Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з природою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрай необхідна стратегія охорони довкілля, широке екологічне виховання насе-лення.
Екологія — це наука про відносини між рослинними і тваринними організмами та навколишнім середовищем.
Атмосфера — це зовнішня газоподібна оболонка планети, яка безпосередньо при-лягає до космічного вакууму і захищає все живе на Землі від згубного впливу космічного випромінювання. Хімічний склад атмосфери: 78,1 відсотка — азот, 20 — кисень, 0,9 — аргон, решта — вуглекислий газ, водяна пара, водень, гелій, неон. Кожний компонент по-своєму важливий для життя.
Азот (N2) — газ без кольору і запаху, є обов'язковим компонентом отримання біл-кових сполук. Складні білкові сполуки започаткували життя на Землі. Азот входить до складу всіх видів білків в організмі людини. Ось чому високий вміст азоту в атмосфері є необхідною умовою життя. Кисень (О2) — активний окислювач в усіх життєвих проце-сах, обов'язковий учасник будь-якого горіння. Зниження кількості кисню в атмосфері (нижче 15 відсотків) становить небезпеку для життя. Кисень забезпечує фізіологічні про-цеси організму людини.
Газ без кольору і запаху, густина — 1,23 г/л, хімічно найактивніший (після фтору) неметал, взаємодіє з більшістю інших елементів (процес окислення). При підвищенні тем-ператури окислення може перейти в горіння.
Люди, тварини, рослини отримують необхідну для життя енергію за рахунок біо-логічного окислення різних речовин киснем, який надходить в організм різними шляхами (легені, шкіра).
Кисень — найрозповсюдженіший на Землі елемент. У вигляді складових він ста-новить 1/2 маси Земної кори, входить до складу води. живих організмів. У вільному стані — 21%. Завдяки фотосинтезу рослини продукують кисень.
Формула фотосинтезу:При цьому близько 80% кисню надходить в атмосферу при фотосинтезі океансько-го планктону і 20% — від земних рослин.
Аргон (А2) — інертний газ з густиною 1,73 г/л. Використовується в промисловості (аргонове зварювання) при хімічних процесах, для наповнення електричних ламп і газо-розрядних трубок.
Озон (О3) — модифікація кисню. Газ синього кольору з різким запахом. Утворю-ється із О2 при електричних розрядах в атмосфері на висотах 20 — 25 км. Озон охороняє все живе на Землі від шкідливого впливу короткохвильової УФ — радіації Сонця. У тех-ніці використовується як озонатори для знезараження води та збагачення повітря.
Вуглекислий газ (СО2) — основний газовий компонент у процесі фотосинтезу зе-лених рослин. Важливість цього процесу в тому, що рослини виділяють у повітря кисень. Ось чому нестача вуглекислого газу становить небезпеку. Підвищений вміст газу в атмо-сфері призводить до іншої глобальної небезпеки для людей — парникового ефекту. Вуг-лекислий газ як парникове скло пропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. В результаті цього підвищується середня температура повітря, погіршу-ється мікроклімат, що впливає на здоров'я людини.
Щорічно в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т СО2, виділяється 200 млрд. тонн О2, утворюється 150 млрд. тонн органічних речовин.
Атмосфера Землі включає:
тропосферу (до 15 км)
стратосферу (15—100 км)
іоносферу (100 — 500 км).
Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар — тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище — мезо-, термо- й екзо-сфери. Значного впливу науково-технічного прогресу зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічно викидають в атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю. Найпотужніші виробники викидів в ат-мосферу: ТЕС, металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші галузі промислово-сті, автотранспорт.
Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного запаху, подразнюва-ти слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим самим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та захворювань легенів. Численні дослі-дження показали, що на фоні патологічних відхилень в організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та інших органів) шкідлива дія атмосферного забруднення проявля-ється сильніше. Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів. Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису сірки, який, сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають на людей, врожай, споруди і т. ін.
Забруднення атмосферного повітря може також опосередковано впливати на здо-ров'я і санітарні умови життя людей.
Накопичення в атмосфері вуглекислого газу може викликати потепління клімату в результаті парникового ефекту. Суть його полягає в тому, що шар двоокису вуглекислого газу, який вільно пропускає сонячну радіацію до Землі, буде затримувати повернення у верхні шари атмосфери теплового забруднення. У зв'язку з цим у нижніх шарах атмосфе-ри підвищуватиметься температура, що, у свою чергу, призведе до танення льодовиків, снігів, підйому рівня океанів і морів, затоплення значної частини суші.

2. Психологічні властивості людини. Мислення.
Мислення - це процес пізнання. Наслідком мислення є думка. Здатність мислити - властивість людини.
Мислення - процес відтворення загальних властивостей предметів і явищ, знахо-дження закономірних зв'язків і відносин між ними.
Мислення дає змогу пізнавати те, чого ми безпосередньо не спостерігаємо, перед-бачити хід подій, результати наших власних дій, прогнозувати розвиток процесу і резуль-тати майбутніх дій; це здатність людини правильно і швидко виносити судження і прий-мати рішення.
Мислительні дії та операції. Мислення (розумові операції) складається з таких процесів, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, узагальнення, які взаємозв'язані та існують як система операцій, у якій дія кожної з них є зворотною опера-цією.
Порівняння визначає подібні і відмінні ознаки, властивості певних об'єктів. Все в світі пізнається не інакше, як через порівняння.
Аналіз - мислене розчленування об'єктів свідомості, виділення окремих їх частин, елементів, ознак і властивостей.
Синтез - мислене об'єднання окремих частин, ознак і властивостей об'єктів у єди-не ціле. Аналіз і синтез є протилежними і водночас нерозривно пов'язаними між собою процесами.
Аналіз і синтез - протилежні і водночас нерозривно пов'язані між собою, постійно чергуються і переплітаються. Це основні операції мислення.
Абстрагування - мислене відокремлення одних ознак і властивостей від інших і від предметів, яким вони притаманні. Абстрактним є наукове мислення, тому що абстракція відіграє провідну роль в утворенні тих понять, у яких воно виявляється і якими оперує; абстракція готує основу для широких і ґрунтовних узагальнень.
Пізнання являє собою рух думки від конкретного до абстрактного і знову до конк-ретного.
Конкретизація - це перехід від абстрактного до конкретного.
Узагальнення - розкриття загальних властивостей і відношень, що існують в реаль-ній дійсності. Від глибини узагальнень залежить і коло передбачень, які може зробити людина.
Форми мислення. Розрізняють три форми мислення: судження, умовиводи, понят-тя.
Судження - це рух нашого мислення, ототожнення і розрізнення його об'єктів, пе-реходи від поодинокого до загального, від конкретного до абстрактного і навпаки, від причини до наслідку, від частини до цілого.
Судження - форма мисленого відображення об'єктивної дійсності. В судженні ми завжди стверджуємо або заперечуємо наявність у певному об'єкті якихось ознак, власти-востей, зв'язків з іншими об'єктами.
Судження є істинним, якщо воно адекватно відображає зв'язки та взаємовідносини, що існують в об'єктивній дійсності, і що перевіряється практично.
Міркування являє собою низку зв'язаних між собою суджень, спрямованих на те, щоб з'ясувати істинність якої-небудь думки, довести її або заперечити, відстояти її в супе-речці.
Умовиводом називають таку розумову дію, або форму мислення, в якій з одного або декількох певним способом зв'язаних суджень, що відображають зв'язані відношення предметів чи явищ об'єктивної дійсності, виводиться нове судження. Умовиводи бувають індуктивні, дедуктивні та аналогічні.
Індуктивний умовивід - умовивід, в якому ми йдемо від фактів до узагальнень, від менш загальних до більш загальних суджень.
Дедуктивний умовивід - умовивід, в якому ми йдемо від загальних суджень до час-ткових і поодиноких.
Індукція і дедукція нерозривно пов'язані між собою в людському мисленні. За до-помогою індукції робляться загальні висновки. Шляхом дедукції застосовуємо їх до нових ситуацій.
Аналогія - умовивід, що ґрунтується на подібності деяких ознак об'єктів.
Мислення є логічним, якщо хід думок правильно відображає зв'язок предметів, явищ об'єктивної дійсності.
Поняття формуються у процесі мислення, в судженнях і умовиводах про предмети і явища об'єктивної дійсності.
Кожне поняття характеризується певним обсягом і змістом. Обсяг поняття - це ві-дображене в ньому коло об'єктів, а зміст - відображена в ньому сукупність їх істотних оз-нак.
Загальні поняття - поняття, в котрих відображаються істотні властивості класів предметів.
Конкретні поняття - поняття, в котрих відображаються певні предмети, явища чи їх класи з їх істотними ознаками, зв'язками і відношеннями.
Абстрактні поняття відображають ті чи інші властивості об'єктів відокремлено від них самих (хоробрість, добро, вартісність), які є завжди загальними.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: дипломн, доповідь з права., курсач, курсова, скачати доповідь, лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, магістерська, курсовая работа, скачать реферат
Просмотров: 356 | Загрузок: 12 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно