Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці
[ Скачать с сервера (48.5 Kb) ] 26.02.2018, 16:28
Колективний договір, угода укладається профспілковим комі¬тетом підпри-ємства від імені трудового колективу з роботодавцем .
Проект договору (угоди) повинен обговорюватись на зборах (конфе-ренції) трудового колективу і затверджуватись зборами (конференцією).
Колективний договір повинен містити основні положення з питань праці і заробітної плати, положення в галузі робочого часу, відпочинку, ма-теріального стимулювання, охорони праці, удоско¬налення виробництва і праці, зміцнення виробничої і трудової дисципліни, соціальні питання та ін.
Договір укладається в письмовій формі терміном на 1 рік і по-ширюється на всіх працівників установи, незалежно від того, чи є вони чле-нами профспілки.
Колективний договір (угода) є найважливішим документом у системі нормативного регулювання взаємовідносин між робото¬давцем і працівника-ми з першочергових соціальних питань, у тому числі з питань охорони пра-ці.
Згідно ст. 47 Конституції України кожен має право на належні, безпе-чні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної зако-ном.
Законами України, що входять до Кодексу Законів про Працю «Про охорону праці" та "Про колективні договори і угоди", передбачено внесення комп¬лексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці в колективні договори та визначення обов'язків сторін з цих заходів.
Колективний договір повинен обов'язково містити зобов'язан¬ня сторін щодо заходів захисту прав та соціальних інтересів осіб, які потерпіли на ви-робництві від нещасних випадків або проф¬захворювань, а також утриманців і членів сімей загиблих.
Згідно ст. 11 Закону України "Про охорону праці" рекомендо¬вано включати до розділу "Охорона праці" договору заходи із по¬ліпшення умов праці інвалідів, жінок, підлітків, надання їм пільг за виконання вимог щодо охорони праці.
Згідно з Законом України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримі¬нального кодексу Ук-раїни", адміністративним правопорушенням вважається ухилення від участі в переговорах щодо укладання, зміни або заповнення колективного догово-ру, угоди; порушення строків переговорів або ухилення від переговорів ро-ботодавців, уповноважених трудових колективів, або незабезпечення роботи комісій із представників сторін по укладенню, зміні або доповнен¬ням колек-тивного договору, і передбачає накладення на порушни¬ка штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат. По¬рушення чи невиконання колектив-ного договору особами робото¬давців, уповноваженим трудового колективу, представниками тру¬дових колективів передбачає накладання штрафу у роз-мірі до ста мінімальних заробітних плат.
Ненадання особами, які представляють роботодавців або інші уповно-важені трудовим колективом органи, представникам тру¬дових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення ко-нтролю за виконанням колективних договорів, угод передбачає накладання штрафу у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат.
Далі я приведу приблизну редакцію розділу «Охорона праці» в колек-тивному договорі .
«Охорона праці»

Власник або уповноважений ним орган зобов'язується.
1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо забез-печення норма¬тивів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, ство-рення безпечних і нешкід¬ливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці (додаток до розділу).
2. Створити фонд охорони праці на підприємстві в розмірі одного від-сотка від обсягів виробництва.
Кошти фонду використовувати на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці на вироб-ництві або на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецв-зуття та інших засобів індивідуального за¬хисту, проведення атестацій робо-чих місць на відповідність їх нормативам, актам з охорони праці, придбання устаткування та матеріалів з метою профілактики проф-захворовань та ре-абіталітації потерпілих від нещасних випадків, проведення техніч¬ної експер-тизи аварійних приміщень і споруд, а також попередження дорожньо-транспортних пригод.
3. До _________ провести аналіз стану та причин виробничого тра-вматизму і за¬хворювань, розробити та реалізувати заходи щодо запобігання нещасних випадків та за¬хворювань на виробництві (окремий план).
4. До___________закінчити атестацію робочих місць, розробити за-ходи щодо при¬ведення умов праці на робочих місцях у відповідність з ви-могами стандартів норматив¬них актів з охорони праці.
5. Провести навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (додаток).
6. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та інженерно-технічними працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нор-мативних актів про охоро¬ну праці, технологічних процесів, графіків плано-во-попереджувальних ремонтів устатку¬вання та вентиляції.
7. Працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умова-ми праці, без¬платно забезпечувати молоком (додаток).
8. Забезпечити умивальники і душові милом або організувати видачу мила працівни¬кам (додаток).
9 Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. Компенсувати працівникам витрати на придбання ними засобів індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх видачі закінчився, а на підприєм¬стві в наявності їх немає. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників, замі¬нювати за рахунок підпри-ємства (додаток).
10. З метою поліпшення умов праці жінок, реалізувати такі заходи:
а) не допускати жінок на важкі роботи з небезпечними умовами праці (додаток);
б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує граннчно допустимі норми (додаток).
11. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим уш¬кодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обо-в'язків у повному розмірі втраченого заробітку, а також оплачувати потер-пілому (членам сім'ї та утриманцям поме¬рлого) одноразову допомогу. Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлена стійка втрата працездатності, ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з роз-рахунку середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати ним про-фесійної працездатності.
У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'я¬тирічного заробітку працівника; його сім'ї, крім того, не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після смерті.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсач, магістерська, дипломн, лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, курсовая работа, скачати доповідь, реферат з біології, курсова, доповідь з права.
Просмотров: 462 | Загрузок: 11 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно