Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 05.08.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

НБУ на ринку цінних паперів
[ Скачать с сервера (153.5 Kb) ] 07.02.2018, 00:59
НБУ на ринку цінних паперів
Широкого застосування операції на відкри¬тому ринку набули в США, Німеччині, Англії. В Україні ринок державних цінних паперів функ¬ціонує з 10 березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які ви¬пускаються в дисконтній формі номінальною вартістю 100 гривень на визначений емітентом термін у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
Із 1995р. емітентом державних облігацій визначено Міністерство фінансів України, на яке за дорученням уряду покладено обов'язки щодо здійснення випуску облігацій та гаранта вчас¬ності сплати доходу і погашення облігацій. На Міністерство фінансів України також було по¬кладено обов'язки встановлення цінових умов придбання державних боргових зобов'язань.
Національний банк України виконував обо¬в'язки генерального агента Міністерства фінан-сів України з обслуговування, розміщення дер¬жавних облігацій та проведення платежів за ними, а також депозитарію за державними об¬лігаціями, випущеними у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів, та дилера на вторинному ринку.
Учасниками ринку державних облігацій, крім Міністерства фінансів України та Націо-нального банку України, можуть бути ко¬мерційні банки, юридичні та фізичні особи, що є клієнтами комерційних банків, нерезиденти й організаційно оформлені торговельні системи.
У березні 2000 р. у зв'язку з необхідністю приведення нормативних актів Національного банку України з питань функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики відпо-відність до Закону України "Про Національний банк України" постановою Правління Національ¬ного банку № 116 від 22.03.2000 р. затверджено нове Положення про порядок здійснення уста¬новами банківської системи операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики, яке замінило відповідне Положення про порядок функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики № 15 від 26.01.1996 р.
Випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) здійснюється на пред'явника у формі, визначеній в умовах випуску, які вста¬новлюються постановами Кабінету Міністрів України. Згідно з ними за дорученням Кабіне¬ту Міністрів України Міністерство фінансів здійснює випуск ОВДП, а також виконує обов'яз¬ки гаранта вчасності сплати доходу та погашен¬ня їх. ОВДП можуть бути об'єктом цивільно-правових угод відповідно до умов випуску.
Відповідно до названого Положення чітко визначено функції Національного банку Украї¬ни на ринку облігацій внутрішньої державної позики, зокрема:
 виконання операцій з обслуговування дер¬жавного боргу, пов'язаних із розміщенням ОВДП, погашенням їх та виплатою доходу за ними;
 здійснення депозитарної діяльності з ОВДП, включно з обслуговуванням операцій Міністерства фінансів України з ними;
 проведення операцій на відкритому ринку з купівлі та продажу ОВДП з метою регулюван¬ня обсягу грошової маси, що перебуває в обігу;
 здійснення рефінансування комерційних банків під заставу ОВДП.
Виконуючи ці функції Національний банк України як генеральний агент з обслуговуван¬ня ОВДП та проведення платежів за ними здій¬снює такі операції:
 розсилає повідомлення Міністерства фінан¬сів України про проведення аукціонів;
 здійснює збір заявок від учасників аукці¬онів та підготовку аналітичної інформації щодо визначення ціни відсіку або встановлення рівня дохідності при придбанні ОВДП;
 проводить розміщення ОВДП згідно з ви¬значеною Міністерством фінансів України ціною відсіку або встановленим рівнем дохідності;
 надає учасникам аукціонів; інформацію про результати їхнього проведення;
 виконує Клірингові розрахунки та органі¬зовує проведення платежів за результатами аук¬ціонів.
Окрім того. Національний банк України може купувати облігації внутрішньої держав¬ної позики за рахунок власних коштів і прода¬вати їх на вторинному ринку.
Розміщення державних облігацій на первин¬ному ринку державних цінних паперів здій-снюється через комерційні банки, які виконують функції фінансових посередників і проводять операції з придбання облігацій за рахунок мобі¬лізованих ресурсів як вкладення в державні цін-ні папери за дорученням юридичних та фізич¬них осіб, які є клієнтами комерційних банків. Участь нерезидентів на ринку державних цінних паперів може здійснюватися через уповноважені банки, які за дорученням нерезидентів здійсню¬ють операції з державними облігаціями.
Розміщення облігацій внутрішньої держав¬ної позики на первинному ринку організовує і проводить за доручення Міністерства фінансів Національний банк України на основі аукціонів:
 з оголошенням обсягу облігацій, вистав¬лених на продаж;
 без оголошення обсягу облігацій, що про¬понуються до продажу;
 з оголошенням (або без оголошення) об¬сягу реалізації облігацій за фіксованими ціна¬ми, що встановилися на попередньому аукціоні.
Аукціон, що проводиться з попереднім оголо¬шенням обсягу облігацій, виставлених на продаж, вважається таким, що відбувся, у разі реалізації 20 % облігацій від їхньої загальної кількості.
Покупцями облігацій на торгах виступають комерційні банки. Вони можуть подавати заяв-ки на придбання облігації на аукціонах за ра¬хунок:
 власних і залучених коштів, за умови до¬тримання встановлених Національним банком економічних нормативів;
 коштів клієнтів за їхніми дорученнями. Комерційні банки допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депо¬зитарне та інформаційне обслуговування опе¬рацій з облігаціями і набуття статусу депонен¬та Депозитарію Національного банку України.
Придбання комерційним банком облігацій за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних і залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови:
 наявності дозволу уповноваженого орга¬ну на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів;
 виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану;
 надання комерційному банку права на ведення рахунків депозитарного обліку за об-лігаціями, які перебувають у власності його клієнтів;
 наявності угоди з клієнтами на придбан¬ня облігацій на аукціоні, що проводиться На-ціональним банком України.
Для обслуговування клієнтів-нерезидентів комерційний банк повинен одержати статус упов¬новаженого та укласти з Національним банком України угоду про обслуговування операцій не¬резидентів на ринку облігацій. В угоді ви¬значаються порядок встановлення банкам мож¬ливих обмежень обсягів придбання нерезиден¬тами облігацій, а також умови переведення ОВДП з рахунків у цінних паперах від одного уповно¬важеного банку до іншого. Копію угоди з нере¬зидентом про обслуговування його операцій з облігаціями на первинному та вторинному рин¬ках уповноважений банк обов'язково повинен подати на реєстрацію до Національного банку України. На підставі цієї копії кожному нерези¬денту присвоюється індивідуальний код клієнта уповноваженого банку за структурою, що встанов¬лена чинними нормативними актами з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами. Не допускається встановлення для одного нерезидента різних за значенням кодів.
Статусу уповноважених банків для обслуго¬вування операцій нерезидентів на ринку об-лігацій можуть набувати тільки ті банки-рези¬денти, які уклали відповідні угоди з Національ-ним банком України. Уповноважені банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати такі операції:
 придбання облігацій на торгах, що прово¬дяться Національним банком України, і гро-шові розрахунки за їхніми результатами;
 операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку;
 депозитарний облік облігацій, що перебу¬вають у власності нерезидентів;
 платежі за облігаціями при погашенні їх та сплаті доходу.
На підставі угоди з уповноваженими банка¬ми Національний банк за погодженням з Мініс-терством фінансів України може встановлюва¬ти обмеження на обсяги придбання нерезиден-тами облігацій. При визначенні обмежень вра¬ховуються потреби Міністерства фінансів у коштах для покриття дефіциту бюджету, роз¬поділ за термінами погашення сум платежів за облігаціями, що придбані нерезидентами на по¬передніх торгах, тенденції зміни валютного кур¬су тощо.
Винятково важливе значення має чітке вре¬гулювання операцій комерційних банків на вто-ринному ринку облігацій внутрішньої держав¬ної позики. Відповідно до розділу 5 названого Положення комерційні банки, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, є безпосередніми учасниками біржових торгів облігаціями державної позики, які укладають прямі договори з фондовою секцією біржі та Національним банком України про депозитар¬не обслуговування.
Ведення рахунків у цінних паперах комер¬ційних банків, які не проводять професійної діяльності на ринку ОВДП, здійснюють на дого¬вірних засадах зберігачі, що уклали договори про депозитарне обслуговування з Національ¬ним банком України як депозитарієм держав¬них цінних паперів.
Розширення кола безпосередніх учасників ринку облігацій пов'язане з виходом на нього торговців цінними паперами, що не належать до установ банківської системи. З метою недо-пущення зловживань на ринку облігацій право безпосереднього виходу на цей ринок слід нада-ти торговцям, які мають найбільш стабільні по¬зиції на фондовому ринку і значний досвід у цій сфері діяльності. Такий відбір здійснюють органи державної виконавчої влади, які безпо-середньо контролюють діяльність торговців цін¬ними паперами. На підставі рішень цих органів Національний банк України може укладати окремі угоди з торговцями цінними паперами щодо надання їм програмно-технологічних за¬собів участі в торгах облігаціями та ведення депозитарного обліку операцій з ними. Угоду може бути укладено за умови придбання про-грамно-технологічних засобів електронної по¬шти та подання копії угоди з комерційним бан¬ком про розрахункове обслуговування. Відповід¬но до цієї угоди торговець цінними паперами має право:
 придбати облігації за рахунок власних коштів, а також за дорученням клієнтів рези-дентів;
 відкрити рахунок депозитарного обліку в Депозитарії Національного банку України та ок¬ремий грошовий субрахунок у його опера¬ційному управлінні;
 одержати програмно-технологічні засоби участі в торгах облігаціями та захисту інфор-мації від несанкціонованого доступу;
 підключити програмно-технологічні засо¬би електронної пошти до телекомунікаційної мережі Національного банку України.
У торгах облігаціями можна виділити кілька організаційних етапів:
1) підготовчий, пов'язаний зі складанням ін¬формаційного повідомлення про проведення тор¬гів та його поширенням серед учасників ринку;
2) здійснення торгів;
3) підсумковий, що охоплює проведення пла¬тежів за результатами розміщення облігацій.
Рішення про час, місце і форму проведення торгів, обсяги та умови розміщення облігацій, що пропонуються на продаж, строк подання за¬явок на участь у ньому приймається Міністер-ством фінансів України за погодженням із Національним банком в межах загальної суми емісії, визначеної Кабінетом Міністрів України.
Міністерство фінансів надсилає Національно¬му банку України повідомлення про проведен¬ня торгів, у якому зазначається:
 дата і час проведення аукціону;
 кількість облігацій, що виставляються на продаж (у разі, якщо є обмеження);
 термін погашення облігацій та виплати відсотків за ними. При розміщенні дисконтних облігацій дати виплати доходу не вказуються;
 вимоги щодо подання заявок учасників торгів: кратність заявок, кількість знаків дро-бової частини у їхній ціновій частині тощо;
 дата і час переказу коштів за результата¬ми проведення торгів та номер рахунку в опе-раційному управлінні Національного банку, на якому здійснюється акумулювання коштів;
 штрафні санкції, які можуть застосовува¬тися до порушників платежів.
За умови розміщення облігацій за фіксова¬ними цінами, що встановилися на попередньо¬му аукціоні, в інформаційному повідомленні вказуються цінові умови продажу. Розміщення облігацій здійснюється у вигляді електронних торгів з використанням телекомунікаційної мережі передавання даних. На підставі договору з Національним банком учасникам торгів надаються програмно-технологічні засоби систе¬ми "ЛІГА", які забезпечують формування та пе-редавання заявок на участь у торгах та отриман¬ня даних за їхніми результатами. З викорис-танням цієї системи учасники торгів подають до Національного банку заявки на придбання:
 зазначеної в заявці кількості облігацій за фіксованими в них цінами і мають назву конку-рентних;
 зазначеної в заявці кількості облігацій за середньозваженими цінами, які визначаються за результатами аукціону й мають назву неконкурентних.
Заявки на торги засвідчуються підписами (в електронній формі) уповноважених осіб їхніх учасників. Під час проведення аукціону до заявок може входити необмежена кількість кон-курентних і неконкурентних пропозицій.
При розміщенні облігацій за фіксованими цінами його учасники надають лише неконкурентні пропозиції. Задоволення цих пропозицій здійснюється Національним банком України за середньозваженими цінами, які було встановле¬но на попередньому аукціоні.
Отже, повідомлення про проведення торгів та заявки учасників (комерційних банків і тор-говців цінними паперами) можна вважати своє¬рідною формою угод із розміщення облігацій між Національним банком України як гене¬ральним агентом. Міністерством фінансів Украї¬ни та юридичними особами, які беруть участь у продажу державних боргових зобов'язань. Цією "угодою" визначено порядок продажу облігацій, правила здійснення розрахунків та штрафні санкції, які може бути застосовано до поруш¬ників платіжної дисципліни. Проведення торгів облігаціями здійснюєть¬ся за такою схемою.
У день проведення торгів у час, зазначений у повідомленні, заявки, які надійшли телекомуніка¬ційною мережею від його учасників, розкриваються, і за допомогою програмних засобів системи "ЛІГА" визначається склад учасників торгів, котрі подали пропозиції щодо придбання облігацій.
На підставі даних довідника, який відобра¬жає стан виконання учасниками торгів вимог, визначених умовами їхнього допуску до участі в розміщенні облігацій, формується перелік учас¬ників, заявки яких не допускаються до участі в торгах. Заявки цих учасників програмними за¬собами системи "ЛІГА" вилучаються, і вони не беруть участі в розміщенні облігацій.
На базі заявок учасників торгів, допущених до них, складається аналітична інформація, яка характеризує пропозиції щодо придбання об¬лігацій та можливі варіанти встановлення ціни відсікання під час продажу їх, тобто ціни, ниж¬че від якої заявки учасників торгів не задоволь-няються.
Аналітична інформація, а також дані про попередні торги, обсяги погашення облігацій та інші показники надаються уповноваженим осо¬бам Міністерства фінансів України для визна¬чення обсягів залучення коштів та встановлен¬ня ціни відсікання на основі:
 загального обсягу розміщення облігацій;
 розрахункової дохідності облігацій;
 встановленої облікової ставки Національ¬ного банку України;
 курсу національної грошової одиниці сто¬совно іноземної;
 рівня ставок за кредитами і депозитами комерційних банків та інших даних.

Розрахункова ставка дохідності облігацій купонної форми випуску визначається за такою формулою:

де Д — дохідність купонної облігації, визначе¬на у відсотках у розрахунку на рік;
ЦН - номінальна ціна, або ціна, за якою буде погашено облігацію;
ЦК - розмір купонної виплати;
п - кількість купонних виплат;
Цпр - ціна придбання облігації;
Коб - кількість днів у обігу;
365 - кількість днів у календарному ропі (базовий рік).
Аукціони з розміщення облігацій внутріш¬ньої державної позики можуть проводитися за попередніми та остаточними заявками й умова¬ми. На основі попередніх заявок, що надаються комерційними банками до Національного бан¬ку України як від свого імені, так і від імені клієнтів, Міністерство фінансів України визначає попередню ціну продажу облігацій, нижче якої заявки не будуть задовольнятися. Комерційні банки на підставі інформації про попередню ціну уточнюють свої конкурентні й неконкурентні заявки і надсилають до Національного банку остаточні заявки. У цих заявках банки можуть підвищувати ціни на придбання облігацій та обсяги купівлі їх порівняно з попередніми заявками. Якщо остаточні заявки від комерцій¬них банків у заздалегідь визначений час не на¬дійшли до НБУ, попередні заявки набувають сили остаточних. Міністерство фінансів на ос¬нові остаточних заявок визначає ціну відсікан¬ня щодо продажу облігацій.
Приймаючи рішення про ціну відсікання, Мі¬ністерство фінансів надає Національному банку:
 глобальний сертифікат, яким визначаєть¬ся загальний обсяг випуску облігацій;
 доручення на задоволення заявок щодо придбання облігацій, у якому вказується ціна відсікання та середньозважена ціна торгів, за якою задовольняються неконкурентні пропо¬зиції.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: дипломн, скачать реферат, курсовая работа, курсач, магістерська, КОНТРОЛЬНА, доповідь з права., скачати доповідь, лабораторна робота, курсова
Просмотров: 142 | Загрузок: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно