Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 01.03.2024


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

НБУ на ринку цінних паперів
[ Скачать с сервера (153.5 Kb) ] 01.03.2018, 19:20
Говорячи про роль НБУ на ринку цінних паперів я буду висвітлювати операції на відкритому ринку. Цей інструмент використовується для регу¬лювання ліквідності банківської системи та впливу на рівень ринкових відсоткових ставок. Операції на відкритому ринку проводяться з короткостроковими і довгостроковими зобов'я¬заннями казначейства та державних корпорацій, облігаціями торгово-промислових фірм, банків, комерційними векселями, які враховує централь¬ний банк.
У Законі "Про Національний банк України" (ст. 29) визначено, що "...операціями відкрито-го ринку Національного банку є купівля-про¬даж казначейських зобов'язань, власних зобов'язань Національного банку (депозитних сертифі¬катів), а також визначених Правлінням Націо¬нального банку комерційних векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань".
Операції центрального банку на відкритому ринку передбачають безпосередній вихід суб'єк¬та регулювання на грошовий ринок. Такі опе¬рації можуть проводитися в таких обсягах, які спричинять необхідну реакцію ринку. Як інстру¬мент регулювання операції на відкритому рин¬ку е передбачуваними, що й визначає зростання потенціалу використання їх як коригуючого чинника впливу на грошовий обіг, але при цьо¬му значно звужуються можливості довгостро¬кового антиінфляційного управління.
Сфера використання операцій відкритого ринку обмежена грошовим ринком. Економіч¬ною основою операцій центрального банку на відкритому ринку е монопольне становище його як джерела кредитних ресурсів для банківської системи в цілому.
За наявного рівня попиту на ресурси цент¬рального банку саме його політика щодо умов надання кредиту й операцій на відкритому рин¬ку визначає реальний обсяг пропозиції банків-ських ресурсів.
Операції на відкритому ринку збільшують (при купівлі Цінних паперів) або зменшують (при продажу цінних паперів) обсяг ресурсів банків і банківської системи в цілому, що відби-вається на вартості кредиту, обсязі попиту, а в кінцевому підсумку — і на обсязі грошової маси. Тому можна вважати, що антиінфляційний ефект операцій на відкритому ринку прояв¬ляється при продажу центральним банком цінних паперів.
У більшості розвинутих країн, де зберігаєть¬ся орієнтація грошової політики на регулюван¬ня вартості кредиту, основним об'єктом опе¬рацій на відкритому ринку е ставки за кредита¬ми. Це пов'язано з тим, що ставки за довгостро¬ковими інструментами грошово-кредитного рин¬ку більшою мірою прив'язані до інвестиційних рішень, а тому їм надається перевага в підтримці їхньої невідчутності до кон'юнктурних коливань ринку.
Операції на відкритому ринку використо¬вуються центральними банками всіх розвину¬тих країн, але в різних масштабах. Є ціла низ¬ка перепон для інтенсивного використання їх: відсутність фондового ринку державних цінних паперів, нерозвиненість вторинного ринку цінних паперів, відсутність у банків коштів для проведення операцій в необхідних розмірах тощо.
Можливість проведення операцій на відкри¬тому ринку сприяє тому, що цей інструмент є дуже зручним для нейтралізації певних обсягів надлишкової ліквідності.

НБУ на ринку цінних паперів
Широкого застосування операції на відкри¬тому ринку набули в США, Німеччині, Англії. В Україні ринок державних цінних паперів функ¬ціонує з 10 березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які ви¬пускаються в дисконтній формі номінальною вартістю 100 гривень на визначений емітентом термін у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
Із 1995р. емітентом державних облігацій визначено Міністерство фінансів України, на яке за дорученням уряду покладено обов'язки щодо здійснення випуску облігацій та гаранта вчас¬ності сплати доходу і погашення облігацій. На Міністерство фінансів України також було по¬кладено обов'язки встановлення цінових умов придбання державних боргових зобов'язань.
Національний банк України виконував обо¬в'язки генерального агента Міністерства фінан-сів України з обслуговування, розміщення дер¬жавних облігацій та проведення платежів за ними, а також депозитарію за державними об¬лігаціями, випущеними у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів, та дилера на вторинному ринку.
Учасниками ринку державних облігацій, крім Міністерства фінансів України та Націо-нального банку України, можуть бути ко¬мерційні банки, юридичні та фізичні особи, що є клієнтами комерційних банків, нерезиденти й організаційно оформлені торговельні системи.
У березні 2000 р. у зв'язку з необхідністю приведення нормативних актів Національного банку України з питань функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики відпо-відність до Закону України "Про Національний банк України" постановою Правління Національ¬ного банку № 116 від 22.03.2000 р. затверджено нове Положення про порядок здійснення уста¬новами банківської системи операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики, яке замінило відповідне Положення про порядок функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики № 15 від 26.01.1996 р.
Випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) здійснюється на пред'явника у формі, визначеній в умовах випуску, які вста¬новлюються постановами Кабінету Міністрів України. Згідно з ними за дорученням Кабіне¬ту Міністрів України Міністерство фінансів здійснює випуск ОВДП, а також виконує обов'яз¬ки гаранта вчасності сплати доходу та погашен¬ня їх. ОВДП можуть бути об'єктом цивільно-правових угод відповідно до умов випуску.
Відповідно до названого Положення чітко визначено функції Національного банку Украї¬ни на ринку облігацій внутрішньої державної позики, зокрема:
 виконання операцій з обслуговування дер¬жавного боргу, пов'язаних із розміщенням ОВДП, погашенням їх та виплатою доходу за ними;
 здійснення депозитарної діяльності з ОВДП, включно з обслуговуванням операцій Міністерства фінансів України з ними;
 проведення операцій на відкритому ринку з купівлі та продажу ОВДП з метою регулюван¬ня обсягу грошової маси, що перебуває в обігу;
 здійснення рефінансування комерційних банків під заставу ОВДП.
Виконуючи ці функції Національний банк України як генеральний агент з обслуговуван¬ня ОВДП та проведення платежів за ними здій¬снює такі операції:
 розсилає повідомлення Міністерства фінан¬сів України про проведення аукціонів;
 здійснює збір заявок від учасників аукці¬онів та підготовку аналітичної інформації щодо визначення ціни відсіку або встановлення рівня дохідності при придбанні ОВДП;
 проводить розміщення ОВДП згідно з ви¬значеною Міністерством фінансів України ціною відсіку або встановленим рівнем дохідності;
 надає учасникам аукціонів; інформацію про результати їхнього проведення;
 виконує Клірингові розрахунки та органі¬зовує проведення платежів за результатами аук¬ціонів.
Окрім того. Національний банк України може купувати облігації внутрішньої держав¬ної позики за рахунок власних коштів і прода¬вати їх на вторинному ринку.
Розміщення державних облігацій на первин¬ному ринку державних цінних паперів здій-снюється через комерційні банки, які виконують функції фінансових посередників і проводять операції з придбання облігацій за рахунок мобі¬лізованих ресурсів як вкладення в державні цін-ні папери за дорученням юридичних та фізич¬них осіб, які є клієнтами комерційних банків. Участь нерезидентів на ринку державних цінних паперів може здійснюватися через уповноважені банки, які за дорученням нерезидентів здійсню¬ють операції з державними облігаціями.
Розміщення облігацій внутрішньої держав¬ної позики на первинному ринку організовує і проводить за доручення Міністерства фінансів Національний банк України на основі аукціонів:
 з оголошенням обсягу облігацій, вистав¬лених на продаж;
 без оголошення обсягу облігацій, що про¬понуються до продажу;
 з оголошенням (або без оголошення) об¬сягу реалізації облігацій за фіксованими ціна¬ми, що встановилися на попередньому аукціоні.
Аукціон, що проводиться з попереднім оголо¬шенням обсягу облігацій, виставлених на продаж, вважається таким, що відбувся, у разі реалізації 20 % облігацій від їхньої загальної кількості.
Покупцями облігацій на торгах виступають комерційні банки. Вони можуть подавати заяв-ки на придбання облігації на аукціонах за ра¬хунок:
 власних і залучених коштів, за умови до¬тримання встановлених Національним банком економічних нормативів;
 коштів клієнтів за їхніми дорученнями. Комерційні банки допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депо¬зитарне та інформаційне обслуговування опе¬рацій з облігаціями і набуття статусу депонен¬та Депозитарію Національного банку України.
Придбання комерційним банком облігацій за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних і залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови:
 наявності дозволу уповноваженого орга¬ну на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів;
 виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану;
 надання комерційному банку права на ведення рахунків депозитарного обліку за об-лігаціями, які перебувають у власності його клієнтів;
 наявності угоди з клієнтами на придбан¬ня облігацій на аукціоні, що проводиться На-ціональним банком України.
Для обслуговування клієнтів-нерезидентів комерційний банк повинен одержати статус упов¬новаженого та укласти з Національним банком України угоду про обслуговування операцій не¬резидентів на ринку облігацій. В угоді ви¬значаються порядок встановлення банкам мож¬ливих обмежень обсягів придбання нерезиден¬тами облігацій, а також умови переведення ОВДП з рахунків у цінних паперах від одного уповно¬важеного банку до іншого. Копію угоди з нере¬зидентом про обслуговування його операцій з облігаціями на первинному та вторинному рин¬ках уповноважений банк обов'язково повинен подати на реєстрацію до Національного банку України. На підставі цієї копії кожному нерези¬денту присвоюється індивідуальний код клієнта уповноваженого банку за структурою, що встанов¬лена чинними нормативними актами з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами. Не допускається встановлення для одного нерезидента різних за значенням кодів.
Статусу уповноважених банків для обслуго¬вування операцій нерезидентів на ринку об-лігацій можуть набувати тільки ті банки-рези¬денти, які уклали відповідні угоди з Національ-ним банком України. Уповноважені банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати такі операції:
 придбання облігацій на торгах, що прово¬дяться Національним банком України, і гро-шові розрахунки за їхніми результатами;
 операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку;
 депозитарний облік облігацій, що перебу¬вають у власності нерезидентів;
 платежі за облігаціями при погашенні їх та сплаті доходу.
На підставі угоди з уповноваженими банка¬ми Національний банк за погодженням з Мініс-терством фінансів України може встановлюва¬ти обмеження на обсяги придбання нерезиден-тами облігацій. При визначенні обмежень вра¬ховуються потреби Міністерства фінансів у коштах для покриття дефіциту бюджету, роз¬поділ за термінами погашення сум платежів за облігаціями, що придбані нерезидентами на по¬передніх торгах, тенденції зміни валютного кур¬су тощо.
Винятково важливе значення має чітке вре¬гулювання операцій комерційних банків на вто-ринному ринку облігацій внутрішньої держав¬ної позики. Відповідно до розділу 5 названого Положення комерційні банки, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, є безпосередніми учасниками біржових торгів облігаціями державної позики, які укладають прямі договори з фондовою секцією біржі та Національним банком України про депозитар¬не обслуговування.
Ведення рахунків у цінних паперах комер¬ційних банків, які не проводять професійної діяльності на ринку ОВДП, здійснюють на дого¬вірних засадах зберігачі, що уклали договори про депозитарне обслуговування з Національ¬ним банком України як депозитарієм держав¬них цінних паперів.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсовая работа, реферат з біології, магістерська, доповідь з права., КОНТРОЛЬНА, курсова, курсач, скачати доповідь, лабораторна робота, дипломн
Просмотров: 342 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно