Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 05.08.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

«Персонал підприємства та ефективність його використання»
[ Скачать с сервера (281.5 Kb) ] 12.02.2018, 22:33
1. Поняття, класифікація та структура персоналу.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тоб¬то їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурен¬тоспроможності економіки, рівня добробуту населен¬ня від якості трудового потенціалу персоналу під¬приємств та організацій даної країни.
Персонал підприємства формується та змінюєть¬ся під впливом внутрішніх (характер продукції, тех¬нології та організації виробництва) і зовнішніх (де¬мографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні па¬раметри трудових ресурсів.
Трудові ресурси — це частина працездатного на¬селення, що за своїми віковими, фізичними, освітні¬ми даними відповідає певній сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці).
Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни — персонал, кадри, трудовий колектив.
Персонал підприємства — це сукупність постійних праців¬ників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) ма¬ють досвід практичної діяльності.
Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового тру¬дового договору (контракту).
З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльні¬стю виконують функції, які не відповідають головному їхньому призначенню, усіх працівників підрозділяють на дві групи: персо¬нал основної діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокре¬ма у промисловості до першої групи — промислово-виробничого персоналу — відносять працівників основних, допоміжних та об¬слуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабо¬раторій, заводоуправління, складів, охорони — тобто всіх зайня¬тих у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового персоналу входять працівники структур, які хоч і перебувають на балансі підприємства, але не зв'язані безпо¬середньо з процесами промислового виробництва: житлово-кому¬нальне господарство, дитячі садки та ясла, амбулаторії, навчальні заклади тощо.
Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхід¬ний для розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показ¬ників з вимірниками результатів виробничої діяльності (для визна¬чення продуктивності праці береться, як правило, чисельність тільки промислово-виробничого персоналу). Водночас поширення процесів інтеграції промислових систем з банківськими, комер¬ційними та іншими господарськими структурами робить таке гру¬пування персоналу все умовнішим. Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
Керівники — це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників.
Спеціалістами вважаються працівники, що виконують спе¬ціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрискон¬сульти, соціологи тощо.
До службовців належать працівники, що здійснюють підготов¬ку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокре¬ма—діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі , друкарки, стенографісти тощо.
Робітники — це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, пе¬реміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матері¬альних послуг та ін. Окрім того, до складу робітників включають двірників, прибиральниць, охоронців, кур'єрів, гардеробників.
В аналітичних цілях усіх робітників можна поділити на основ¬них — тих, що безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміжних — тих, які виконують функції обслуго¬вування основного виробництва. Поступово, з розвитком виробниц¬тва, його механізації та автоматизації чіткі межі між основними та допоміжними робітниками зникають, а роль останніх (зокрема наладчиків, механіків) зростає.
Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розподіл за професіями та спеціальностями.
Професія — це вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок,
Спеціальність — це більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.
Відповідно до цих визначень, наприклад, професія токаря охоп¬лює спеціальності токаря-карусельника, токаря-револьверника, токаря-розточувальника тощо.
Професійний склад персоналу підприємства залежить від спе¬цифіки діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються.
Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується на їхніх можливостях виконувати роботи відповідної складності.
Кваліфікація — це сукупність спеціальних знань та практич¬них навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності.
Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців ха¬рактеризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій чи тій по¬саді. Вирізняють спеціалістів най¬вищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та зван¬ня), спеціалістів вищої кваліфі¬кації (працівники з вищою спеці¬альною освітою та значним прак¬тичним досвідом), спеціалістів ' середньої кваліфікації (працівни¬ки із середньою спеціальною ос¬вітою та певним практичним досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають від¬повідні посади, наприклад, інже¬нерні та економічні, але не мають спеціальної освіти).
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: лабораторна робота, курсовая работа, скачати доповідь, скачать реферат, курсач, магістерська, дипломн, доповідь з права., курсова, КОНТРОЛЬНА
Просмотров: 138 | Загрузок: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно