Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 26.07.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Система показників статистики продукції сільського господарства По господарствам області відомі такі дані (табл.1) по зерновим культурам
[ Скачать с сервера (510.0 Kb) ] 06.02.2018, 00:13
Завдання 1.
1. Побудуйте ряд розподілу колгоспів за величиною урожайності зернових культур. Утворити 4 групи з рівними інтервалами. По кожній групі підрахувати:
а) число колгоспів;
б) валовий збір та собівартість (всієї виробленої продукції і одного центнера);
Розрахунки представити в табличній формі (табл. 2). Зробити короткі висновки. Відобразити ряд розподілу у вигляді графіка.
в) виконати групування колгоспів за двома ознаками: природною зоною, де розташоване господарство та урожайністю зернових культур (табл.3). Розрахувати для кожної групи техніко-економічні показники. Написати назви таблиць. Зробити короткі висновки.

Побудуємо ряд розподілу колгоспів за величиною урожайності зернових культур. Утворимо 4 групи з рівними інтервалами. Оскільки кількість груп дано, то визначаємо величину інтервалу за формулою: , де n = 4, тоді .
Утворюємо групи інтервалів:
I.група 6,0 - 8,0
II.група 8,0 – 10,0
III.група 10,0 – 12,0
IV.група 12,0 – 14,0
Розрахунки представимо в табличній формі (табл.2).

Групування колгоспів за величиною урожайності зернових культур
табл.2
Групи колгоспів за урожайністю зернових культур, ц/га Кількість колгоспів Валовий збір, ц Собівартість
всієї виробленої продукції, тис. грн. одного центнера, грн.
6,0 – 8,0 8 130,38 583,7 4,48
8,0 – 10,0 7 125,56 465,8 3,71
10,0 – 12,0 5 108,69 303,9 2,80
12,0 – 14,0 4 100,02 267,5 2,67
Разом 24 464,64 1620,9

Отже, середній валовий збір на 1 колгосп у четвертій групі найбільший і становить 100,02, оскільки там найменша кількість колгоспів (4) і собівартість (267,5 тис. грн.)
Графічно інтервальний ряд розподілу зображується у вигляді гістограми (Рис.2.1.).

Рис.2.1 Інтервальний ряд розподілу

Виконаємо групування колгоспів за двома ознаками: природною зоною, де розташоване господарство та урожайністю зернових культур. Розрахуємо для кожної групи техніко-економічні показники. Розрахунки представимо в табличній формі (табл.3).
Комбінаційне групування
Групи колгоспів за природними зонами Підгрупи колгоспів за урожайністю зернових культур, ц/га Кількість колгоспів Валовий збір зернових культур, ц Собівартість
Всієї виробленої продукції, тис. грн. Одного центнера, грн.
1 2 3 4 5 6
Полісся 6,0 – 8,0 6 100,015 448,3 4,48232765
8,0 – 10,0 3 51,333 160,8 3,13248787
10,0 – 12,0 2 37,837 101 2,66934482
12,0 – 14,0 2 58,322 155,4 2,66451768
Разом 13 247,507 865,5
Лісостеп 6,0 – 8,0 2 30,366 135,4 4,45893433
8,0 – 10,0 4 74,228 305 4,10896158
10,0 – 12,0 3 70,854 202,9 2,86363508
12,0 – 14,0 2 41,693 112,1 2,68870074
Разом 11 217,141 755,4 3,47884554
Всього 24 464,648 1620,9
Висновок: В результаті комбінованого групування можна зробити такі висновки: більш урожайною природною зоною є Полісся так як переважна кількість колгоспів знаходиться саме в цій зоні. Це пояснює і підвищену собівартість продукції як на один центнер так і на всю продукцію. Що стосується Лісостепу то в цій зоні урожайність трохи нижча.

Завдання 2.
Використовуючи ряд розподілу за величиною урожайності зернових культур (табл. 2) обчислити:
а) середню урожайність по господарствах в розрахунку на одне господарство;
б) моду даного ряду;
в) медіану;
г) середнє лінійне відхилення.

а) Середню урожайність по господарствах.
Щоб визначити, яку формулу для обчислення середньої використати, складемо логічну формулу

Отже, для обчислення середньої урожайності по господарствах використаємо формулу середньої арифметичної зваженої.
;
Ознаку X обчислимо як середину інтервалів груп, для цього до нижньої межі додамо верхню і поділимо на два, тоді середня урожайність по господарствам буде становити: ц/га.
б) Моду данного ряду.
Визначаємо моду ряду розподілу кількості колгоспів за урожайністю зернових культур. Для визначення моди знаходимо модальний інтервал, якому відповідає найбільша частота , тобто модальний інтервал буде в межах ц/га. Моду визначимо за формулою:
, де
;
;
;
ц/га.;
;
, тоді ц/га.
Зміст моди: найбільш розповсюдженим є рівень врожайності 7,78 ц/га.
в) Медіану данного ряду.
Для визначення медіани знайдемо медіанний інтервал. Для цього знайдемо кумулятивні частоти 8,15,20,24 так як кумулятивна частота медіанного інтервалу повинна бути більшою або рівною напівсумі частот ( ), то медіанний інтервал відповідає кумулятивній частоті , і рівний ц/га. Медіану визначимо за формулою:
, де
;
;
;
;
, тоді
ц/га.
Зміст медіани: 50% колгоспів мають врожайність більшу ніж 9,14 ц/га., а інші 50% менше ніж 9,14 ц/га.
г)Середнє лінійне відхилення даного ряду.
Оскільки ми маємо інтервальний ряд розподілу, то використаємо зважене лінійне відхилення
, тоді
ц/га
Середній модуль відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої врожайності становить 1,8 ц/га.

Висновок: Після проведення розрахунків на основі знайдених значень можемо сказати що найпоширенішою серед 24 колгоспів є урожайність, яка становить 7,78ц/га.
Отримані результати з розрахунку медіани показали що 8 колгоспів мають урожайність нижчу ніж 7,78 ц/га,а у решти колгоспів урожайність перевищує цей показник.

Завдання 3.
На основі даних про урожайність зернових культур (завдання 1) визначте:
а) розмах варіації;
б) дисперсію;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) коефіцієнт варіації.
Пояснити економічний зміст розрахованих показників.

а) Розмах варіацій.
Розмах варіацій для даного інтервального ряду визначається за формулою:

, ц/га.

б) Дисперсія .
Оскільки ми маємо дані, згруповані у вигляді інтервального ряду розподілу, то для визначення дисперсія використовуємо формулу зваженої дисперсії:
,тоді
Чим більша дисперсія, тим більше розсіювання даних ряду розподілу. Про наш ряд розподілу можна сказати, що він характеризується достатнім розсіюванням даних.
в) Середнє квадратичне відхилення.
Середнє квадратичне відхилення для даного інтервального ряду визначається за формулою:
, тоді ц/га.
Чим меншим є середнє квадратичне відхилення тим типовішою є середня і тим більш однорідна сукупність.

г) Коефіцієнт варіації.
Відносною мірою варіації е коефіцієнт варіації, що дозволяє порівнювати ступінь варіації ознаки по ряду, і визначається за формулою:
, тоді
Якщо коефіцієнт варіації менше 33% це значить, що сукупність однорідна, що ми й бачимо в нашому випадку.

Завдання 4.
а) Використовуючи вихідні дані (завдання 1) побудуйте кореляційну таблицю для дослідження зв'язку між урожайністю та собівартістю зернових культур.
б) Знайдіть рівняння регресії.
в) Зобразіть емпіричні та теоретичні дані на графіку.
г) Обчисліть лінійний коефіцієнт і кореляційне співвідношення.
д) Перевірте істотність зв'язку за допомогою F -критерію з рівнем істотності — 0,05. Поясність економічну сутність обчислених показників.

Х Y X2 Y2 Y*X Yx (Yx - Yс)2 (Yx-Yc) |Y-Yc| (Y-Yc)2 (Y-Yx)2


6,0 97,2 36,0 9447,8 583,2 80,0 154,1 12,4 29,7 879,9 297,6
8,6 47,0 74,0 2209,0 404,2 70,3 7,8 2,8 20,5 421,8 544,3
10,1 102,0 102,0 10404,0 1030,2 64,8 7,6 -2,8 34,5 1187,7 1385,3
12,1 98,5 146,4 9702,3 1191,9 57,4 103,2 -10,2 31,0 958,7 1690,9
14,0 13,6 196,0 185,0 190,4 50,4 295,4 -17,2 53,9 2909,3 1350,6
12,2 17,2 148,8 295,8 209,8 57,0 110,8 -10,5 50,3 2533,9 1584,8
6,2 94,4 38,4 8911,4 585,3 79,2 136,2 11,7 26,9 721,6 230,7
8,9 46,9 79,2 2199,6 417,4 69,2 2,8 1,7 20,6 425,9 498,2
10,8 46,4 116,6 2153,0 501,1 62,2 28,6 -5,3 21,1 446,8 249,3
11,3 35,7 127,7 1274,5 403,4 60,3 51,8 -7,2 31,8 1013,6 607,1
7,4 24,7 54,8 610,1 182,8 74,8 52,3 7,2 42,8 1835,1 2507,0
8,4 144,7 70,6 20938,1 1215,5 71,1 12,5 3,5 77,2 5954,1 5421,4
10,9 65,2 118,8 4251,0 710,7 61,8 32,7 -5,7 2,3 5,5 11,4
7,5 110,7 56,3 12254,5 830,3 74,4 47,1 6,9 43,2 1863,0 1317,7
6,5 107,5 42,3 11556,3 698,8 78,1 111,6 10,6 40,0 1597,0 864,4
7,3 49,2 53,3 2420,6 359,2 75,1 57,8 7,6 18,3 336,3 672,9
9,6 39,1 92,2 1528,8 375,4 66,6 0,8 -0,9 28,4 808,7 757,9
9,7 66,4 94,1 4409,0 644,1 66,3 1,6 -1,3 1,1 1,3 0,0
9,6 54,8 92,2 3003,0 526,1 66,6 0,8 -0,9 12,7 162,2 139,9
9,7 66,9 94,1 4475,6 648,9 66,3 1,6 -1,3 0,6 0,4 0,4
7,6 59,8 57,8 3576,0 454,5 74,0 42,2 6,5 7,7 59,9 202,5
6,9 40,2 47,6 1616,0 277,4 76,6 82,5 9,1 27,3 747,3 1326,4
10,1 54,6 102,0 2981,2 551,5 64,8 7,6 -2,8 12,9 167,4 103,6
12,5 138,2 156,3 19099,2 1727,5 55,9 135,4 -11,6 70,7 4993,2 6773,3
223,9 1620,9 2197,3 139501,8 14719,3 1623,2 1484,9 2,3 705,8 30030,3 28537,7
9,3 67,5 91,6 5812,6 613,3 67,6 61,9 0,1 29,4 1251,3 1189,1

б) Для розрахунку параметричного рівняння регресії побудуємо розрахункову таблицю (табл.2.3)
Знайдемо лінійне рівняння регресії:

yx=аО+а1 * x

24аО+223,9а1=1620,9
223,9а0+2197,3а1=14719,4

223,9аО+2082,3a1=15074,4
223,9ао+2197,3а1=14719,4
а1=-3,7
підставимо значення а1 в рівняння (1) і отримаємо параметр
ао=102,15
Рівняння регресії має вигляд:
Уx=102,15+(-3,7*x)
102,15 ц/га – це врожайність при нульовому рівні сумарних витрат
-3,7 тис.грн - це середнє зменшення врожайності при зменшені сумарних витрат

в)Будуємо графік емпіричних та теоретичних даних .


г) Кореляційне співвідношення розраховується за допомогою формули:
(тис. грн.)
Індекс кореляції:
(тис. грн.)
R = 0,049 показує, що зв’язок не тісний.

Лінійний коефіцієнт кореляції визначається:
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, курсовая работа, дипломн, скачать реферат, лабораторна робота, скачати доповідь, магістерська, КОНТРОЛЬНА, курсач, доповідь з права.
Просмотров: 134 | Загрузок: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно