Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 01.03.2024


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
[ Скачать с сервера (80.0 Kb) ] 17.02.2018, 00:03
1. Україна на шляху до здобуття незалежності.
Останнє десятиріччя XX ст. ввійде в історію вельми суттє¬вими геополітичними змінами. Серед нових політичних реа¬лій — творення Української незалежної держави з-поміж інших країн пострадянського простору.
Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід — Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із дво¬полюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи дер¬жав і народів. Тісно пов'язані між собою процеси подолання розколу Європи й Німеччини, ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва, та самовизначення народів східноєвро¬пейських держав і національно-державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. На Сході припинили існування воєнно-політичний блок країн Варшавського Дого¬вору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР як світова наддержава.
Поява на політичній карті світу незалежної України запо¬чаткувала глобальні трансформації не лише в даному регіоні Досягнення суверенного статусу Українською державою, за визначенням американського політолога 3. Бжезінського, є однією з найвідчутніших геополітичних подій XX ст.
Верховна Рада Української РСР 16 липня 1990 p. прийняла знаменний, історичного значення документ — Декларацію про державний суверенітет України. Із 385 де¬путатів, присутніх у цей день на засіданні парламенту, за Декларацію проголосували 355, проти — чотири, не взяли участі у голосуванні — 26 (однак 18 з них звернулися до секретаріату з проханням приєднати їхні голоси до голосів “за”).
Декларація складалася зі вступу (преамбули) та деся¬ти розділів: І. Самовизначення української нації. II. Наро¬довладдя. III. Державна влада. IV. Громадянство Україн¬ської РСР. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність. VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX. Зовнішня і внутрішня безпека. X. Міжнарод¬ні відносини.
У Декларації записані слова: “Верховна Рада Україн¬ської РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб все¬бічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи на¬ціональні права всіх народів, дбаючи про повноцінний по¬літичний, економічний, соціальний та духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самовря¬дування народу України, проголошує державний су¬веренітет України як верховенство, самостійність, пов¬ноту і неподільність влади Республіки в межах її те¬риторії та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”.
Далі зазначалося, що Україна як суверенна держава розвиватиметься в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією невід'ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організа¬цій чи окремих осіб переслідуються законом. “Грома¬дяни Республіки всіх національностей, — підкреслюва¬лося у Декларації, — становлять народ України”. Народ України є єдиним джерелом державної влади.
Українська держава “забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки, незалежно від походження, со¬ціального і майнового стану, расової та національної при¬належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релі-гійних переконань, роду і характеру занять, місця прожи¬вання та інших обставин”. Україна є самостійною у розв'я¬занні будь-яких питань свого державного життя, а держав¬на влада здійснюється за принципом її розподілу на зако¬нодавчу, виконавчу і судову; найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів у державі здійснює Гене¬ральний прокурор.
Територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена чи використана без її згоди.
Національним багатством країни володіє, користується і розпоряджається тільки народ України. Вона самостійно встановляє порядок організації охорони природи і порядок використання природних ресурсів, може заборонити будів¬ництво й припинити функціонування будь-яких підпри¬ємств, установ та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.
Україна “самостійна у вирішеннях питань науки, осві¬ти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку.
Незважаючи на прийняття Декларації про державний суверенітет, Україна продовжувала залишатися у складі Союзу РСР, хоча з цього часу діяла самостійніше, сміливі¬ше, без огляду на Москву. Впродовж короткого часу (з літа 1990 p. до літа 1991 'p.) Верховна Рада УРСР схва¬лила близько 40 законів і 68 постанов з різних аспектів економічної політики. Серед них — закон про економічну самостійність України (серпень, 1990 р.) та постанова (листопад, 1990 p.) “Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки”, інші акти. Закон про економічну самостійність визначав зміст, мету й основні принципи економічної самостійності Украї¬ни як суверенної держави, механізм господарювання, ре¬гулювання економіки й соціальної сфери, організації фінансово-бюджетної, кредитної та грошової систем. В Ук¬раїні 1991 p. розпочато реформу цін. Однак введення з 1 січня 1991 p. нових закупівельних і оптових цін створило для багатьох промислових підприємств критичну ситуацію, оскільки нові ціни на більшість товарів народного спожи¬вання перевищили діючі роздрібні. Це призвело до пору¬шення госпрозрахункових відносин при реалізації продукції і, як наслідок,—до порожніх полиць крамниць. Тільки з 2 квітня були запроваджені нові державні фіксовані, регульовані й вільні роздрібні ціни. Цей крок виявився ду¬же непопулярним серед населення. З 1 листопада уряд був змушений до насичення ринку товарами ввести продаж продовольчих і непродовольчих товарів з використанням картки споживача з купонами.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: скачать реферат, курсач, доповідь з права., лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, дипломн, магістерська, скачати доповідь, курсовая работа, курсова
Просмотров: 334 | Загрузок: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно