Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
[ Скачать с сервера (93.0 Kb) ] 05.03.2018, 00:32
Поняття охорони праці. Соціально-економічне зна-чення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, Закон України «Про забез-печення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».
Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галу¬зі охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.
Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника викону-вати вимоги нормативних актів про охорону праці.
Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.
Фінансування охорони праці. Фонди охорони пра¬ці: на підприємстві, регіональний, галузевий, дер¬жавний; їх призначення, порядок формування і ви¬трачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, ос-новні завдання, функціональні обов'язки та права.
Додержання вимог щодо охорони праці при про-ектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. По¬передня експертиза (перевірка) проектної документа¬ції. Авторський нагляд за дотриманням проектних рі¬шень з боку проектних організацій. Сертифікація ма¬шин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуа-тацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.
Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.
Інформація та звітність про стан охорони праці.
Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.
Стимулювання охорони праці. Заохочення праців-ників за активну участь у роботі зі створення безпеч¬них та нешкідливих умов праці.
Відшкодування підприємствам, громадянам і дер-жаві збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.
Штрафні санкції до підприємств, установ і органі-зацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб ор-ганів державного нагляду за охороною праці.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання, прийняття та ска-

сування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.
Інструкції та інші нормативні акти про охорону пра¬ці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.
Державне управління охороною праці. Органи дер-жавного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Коміте¬ту по нагляду за охороною праці України. Повноважен¬ня міністерств та інших центральних органів виконавчої вийди. Поиноиижиння місцііііих дсржаниих адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці.
Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, (алузеві, регіональні. Комплексні заходи підприємств для досяг-нення встановлених нормативів з охорони праці.

Організація наукових досліджень з проблем охоро¬ни праці. Національний науково-дослідний інститут охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов'язки і права.
Громадський контроль за додержанням законодав¬ства про охорону праці. Уповноважені трудових колек¬тивів з питань охорони праці.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: магістерська, лабораторна робота, курсова, курсовая работа, дипломн, доповідь з права., реферат з біології, КОНТРОЛЬНА, скачати доповідь, курсач
Просмотров: 396 | Загрузок: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно