Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Воскресенье, 26.09.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Загальна структура електронної пошти НБУ.
[ Скачать с сервера (43.5 Kb) ] 05.02.2018, 23:50
Загальна структура електронної пошти НБУ.
Електронна пошта — ЕП — складається загалом із вузлів — комп'ютерів, які мають змогу встановлювати один з одним з'єднання для передавання електронних листів (повідомлень) своїх абонентів. Вузли поділяються на абонентські пункти АП 1-го типу (АП-1) та абонентські пункти 2-го типу (АП-2) (поштамти).
Кожний АП-1 передає в інші вузли лише ті повідомлення, які були підготовлені його абонентами, і приймає від решти АП лише адресовані його абонентам повідомлення. На відміну від АП-1, АП-2 передає на інший поштамт або на АП-1 будь-які повідомлення.
Усяке повідомлення ЕП має бути адресованим, тобто мати свою електронну поштову адресу. Із погляду логіки для того, щоб адреса була інформативною, необхідно, аби вона включала в себе ідентифікатор абонента (кінцевого користувача — КК) і по¬штові координати, які визначають місцезнаходження КК. Правила адресації в різних системах ЕП відрізняються одне від одного, але ці логічні елементи присутні завжди.
Електронна пошта НБУ — це комп'ютерна мережа, яка ефек¬тивно працює з 1994 року. Головним поштовхом до її створення було те, що для банків не є прийнятною технологія, коли пові¬домлення передаються через центри (вузли), які не належать їм. Водночас враховувалась і можливість кращого регулювання за¬вантаження, забезпечення потрібної швидкості передавання та доставляння повідомлень тощо.
Електронна пошта НБУ являє собою програмно-технічну та адміністративно-технологічну мережу, яка забезпечує обмін да¬ними в банківській системі України. Вона призначена для надійно¬го та якісного приймання і передавання електронних повідом¬лень. Джерелами та одержувачами останніх можуть бути як різні програмні продукти (зокрема й прикладні програми), так і фізи¬чні особи. Вони є кінцевими користувачами системи. Систему ЕП НБУ створюють поштові вузли. Розрізняють Центральний, регіо¬нальні та абонентські вузли —АВ.
Центральний і регіональні вузли є абонентськими пунктами 2-го типу, а решта вузлів — АП 1-го типу. До них належать вуз¬ли, що розміщені в комерційних банках України, а також в уря¬дових і державних установах, які взаємодіють з банківською сис¬темою. Організаційно вузли ЕП, за винятком АВ, є структурними підрозділами системи НБУ, котрі у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, ухвалами НБУ, відповідними положеннями про ці підрозділи та положеннями про ЕП НБУ.
Центральний вузол — ЦВ — це підрозділ Центрального управління НБУ, а регіональні вузли — РВ — підрозділи відпо¬відних територіальних управлінь НБУ.
Абонентський вузол може входити до складу будь-якої уста¬нови (КБ і т. ін.), що виконує всі умови, які ставляться в разі підімкнення абонентів до ЕП, і бере участь у роботі системи. Вузли можуть бути зв'язані між собою за допомогою виділених чи ко¬мутованих телефонних і телеграфних каналів зв'язку або через радіоканал і супутникові системи передавання даних.

2. Призначення та особливості електронної пошти НБУ.
Система ЕП НБУ дає змогу інтегрувати локальні обчислю¬вальні мережі — ЛОМ, які існують в її вузлах. Використовуючи ЕП, кожний користувач робочої станції — PC — ЛОМ її вузла може відправити повідомлення у вигляді текстового файла, під¬готовленого з використанням довільного текстового редактора; графічного файла, що містить графічні конструкції будь-якого вигляду; файла бази даних типу .DBF; файла табличного проце¬сора. Інший абонент, який перебуває в іншому регіоні і є корис¬тувачем ЛОМ свого вузла, може приймати ці повідомлення на свою PC.
Переваги ЕП НБУ такі: висока швидкість доставляння пові¬домлень та можливість автоматизувати в установі процес оброб¬ки документації, починаючи з її отримання.
Система ЕП НБУ не є системою діалогової взаємодії і має такі особливості:
* формування й приймання поштових повідомлень — процеси, що розділені в часі і виконуються незалежно від процесів встано¬влення з'єднань між вузлами та передаванням даних;
* система ЕП використовує архітектуру, коли повідомлення запам'ятовується на одному вузлі, а далі передається за маршру¬том до іншого вузла доти, доки воно не буде доставлене адресатові. Така архітектура забезпечує передавання даних навіть у разі можливих відказів засобів зв'язку;
* ЕП НБУ дає змогу передавати повідомлення одночасно бага¬тьом користувачам завдяки введенню спеціального механізму «група вузлів» і вказуванню кількох адресатів при формуванні «поштового конверта». Таким чином передаються повідомлення, що стосуються багатьох або всіх абонентів, наприклад, загальні дані типу коригувань списку учасників, адрес вузлів ЕП тощо;
* система ЕП НБУ допомагає організовувати взаємодію між програмними комплексами автоматизації банківської діяльності, які містяться в різних вузлах. При цьому забезпечується весь сервіс щодо зберігання, документування й надійності доставлян¬ня кореспонденції;
* можливе підімкнення до ЕП НБУ серверів для факсимільно¬го й телексного зв'язку, що дозволяє надавати додаткові послуги, додатковий сервіс кінцевому користувачеві.
Система ЕП НБУ підтримує роботу абонентського вузла на базі використання таких технічних засобів: IBM-сумісних персо¬нальних комп'ютерів, «Науез»-сумісних модемів, що відповіда¬ють стандартам V.22 bis, V.32, V.32bis, криптографічнх блоків, комутованих телефонних каналів загального користування або спеціалізованої мережі «Іскра-2». Кількість каналів визначає¬ться інтенсивністю та обсягами передавання/приймання даних у вузлі. У разі використання кількох телефонних каналів для зруч¬ності в роботі організовують один груповий номер.
У Центральному і регіональних вузлах додатково приєднують робочі станції, на яких виконуються програми управління з'єднаннями і транспортування даних. (Потрібно зберігати на ву¬злі дані, що надходять, розподіляти їх між відповідними вузлами та забезпечувати транспортування.)
Залежно від типу вузла використовується певний набір про¬грамного забезпечення. У ЦВ і РЕВ це мережні ОС NetWare фірми NOVELL, вузлова версія ProCarry, операційна система DOS 5.O. На абонентських вузлах використовуються DOS, версія 3.30 і вищі; один із комутаційних мережних пакетів NetWare, ProCarry, PieNET, ASTRA, ACROCOM, мережні еле¬менти UNIX. Найпоширенішою (частка її становить близько 85 wacko є система ProCarry, хоча останнім часом починає зростати й частка UNIX.
В ЕП ведеться довідник вузлів ЕП, який міститься в кожному вузлі системи у вигляді файла з іменем «SPRUSNBU.DBF». Цей довідник фактично описує адресний простір вузлів ЕП. Він ведеться в ЦВ, служби якого забезпечують актуалізацію довідника й готують коректури для розсилання по всіх інших вузлах ЕП НБУ. Кожний вузол має належне лише йому поштове ім'я.
Для АВ, які містяться в банківських установах, ім'я вузла складається з чотирьох знаків, де перший знак є постійним (латин¬ська буква «U»), другий — латинська буква, яка визначає регіон (об¬ласть) України (наприклад, «А» — Вінницька область, «В» — Во¬линська і т. д.), третій знак задає код типу або множини банківських установ, а четвертий — номер вузла в даному типі чи множині бан¬ківських установ.
Система має суто ієрархічну трирівневу структуру. На 1-му рівні перебуває ЦВ, на 2-му містяться регіональні вузли, а на 3-му — абонентські вузли. Кожний АВ входить лише до одного регіонального, а регіональні вузли входять до ЦВ. Завдяки тому, що РЕВ — це, як правило, обласні вузли (крім Київського), за¬безпечується охоплення всієї території країни.
Звичайний режим роботи вузлів — запитово-активний для вузла нижчого рівня щодо вищестоящого. Тобто АВ як вузол 3-го рівня є запитово-активним, сам активізує запит до (і тільки до) відповідного свого регіонального вузла як вузла 2-го рівня. Так само у звичайному режимі РЕВ є запитово-активним щодо Цент¬рального вузла системи, але на відміну від АВ він може генеру¬вати запит і до будь-якого свого нижчестоящого абонентського вузла. Відповідно ЦВ може генерувати запит до кожного регіо-нального вузла.


3. Структура поштового повідомлення і адреси в електронній пошті НБУ.
На множині вузлів пошти для забезпечення передавання пові¬домлень визначається набір маршрутів, де описуються шляхи до¬ступу від одного вузла до іншого. Ці маршрути використовують¬ся при транспортуванні поштових повідомлень. З огляду на ієрар¬хічну структуру ЕП доставляння поштового повідомлення — ПОП— між двома РЕВ можливе лише через ЦВ. Ясна річ, що і ПОП АВ одного РЕВ до АВ іншого РЕВ іде транзитом через ЦВ. Можливі маршрути в ЕП можна записати у вигляді:
АВ(а) РЕВ АВ(б), АВ(а) РЕВ(а) ЦВ РЕВ(б) АВ(б).
Поштові повідомлення, або «поштові конверти», є тими оди¬ницями інформації, які передаються між вузлами системи ЕП. Отже, передавання інформації відбувається не безперервним по¬током, а певними порціями (пакетами, файлами), які називають конвертами.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсовая работа, скачать реферат, курсач, курсова, магістерська, лабораторна робота, дипломн, скачати доповідь, доповідь з права., КОНТРОЛЬНА
Просмотров: 140 | Загрузок: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно