Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Книги » Библиотека книг

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ
[ Скачать с сервера (2.64 Mb) ] 05.08.2017, 23:13
«Корпорація може володіти однією або кількома
іншими корпораціями, кожна з яких є окремою
обліковою одиницею і юридичною одиницею.
Бухгалтер, проте, може підготувати звіти, щоб
показати сім’ю корпорацій як єдину одиницю».
Smith & Ashburne « Financial and administrative
Accounting», 1960
Передмова
Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструк-
туризації великих підприємств, а також галузевих комплексів при-
вели до утворення холдингових структур, об’єднань підприємств, до
складу яких входять материнське та його дочірні підприємства.
З юридичного погляду, учасники групи є окремими суб’єктами
господарювання, які ведуть облік діяльності та складають власну
звітність.
Разом з тим, група директорів (чи інший керівний орган) ма-
теринського підприємства володіє вирішальним голосом у радах
директорів дочірніх підприємств. Тому зв’язані підприємства (ма-
теринське та дочірні) розглядаються як єдина економічна одини-
ця – група підприємств. З облікової точки зору, група підприємств
є єдиною економічною одиницею.
Різні користувачі зацікавлені в інформації про фінансовий стан,
результати діяльності й грошові потоки групи. Зрозуміло, акціоне-
рів (учасників) та кредиторів материнського підприємства цікавлять
результати всіх операцій, що здійснюються під його контролем,
зокрема дочірніми підприємствами. Звітність кожного окремого
учасника групи не може надати такої інформації. У зв’язку з цим
В.М. Костюченко. Консолідована фінансова звітність: Міжнародний досвід та практика України
4
особливої актуальності набуває облік діяльності групи підприємств
як єдиної економічної одиниці. Інформація обліку операцій групи
підприємств узагальнена у консолідованій фінансовій звітності, яка
відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів групи. Аналіз показників консолідованих фінансових звітів
групи підприємств є важливим для користувачів для прийняття
рішень.
Проблеми відображення в обліку господарських операцій
групи підприємств, складання консолідованих фінансових звітів та
аналіз їхніх показників є для України відносно новими і майже не
дослідженими.
Мета цього посібника – розробити й обґрунтувати концептуаль-
ні положення, методологію, методику та організацію обліку й аналі-
зу діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що
ґрунтуються на вітчизняних і міжнародних стандартах, включають
побудову теоретичних моделей консолідації обліку, фінансової звіт-
ності та аналізу, передбачають шляхи їхньої реалізації на практиці.
Практичний посібник складається з чотирьох розділів, у яких
обґрунтовано теоретичні та економіко-правові засади об’єднання
підприємств і консолідації фінансових звітів, розглянуто облік опе-
рацій материнського та дочірніх підприємств на підставі аналізу
міжнародного досвіду та практики України, запропоновано мето-
дологію та методики консолідації фінансових звітів, досліджено
методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності та
обґрунтовано застосування моделей оцінювання вартості групи під-
приємств з метою прийняття рішень.
Практичний посібник дасть змогу краще усвідомити сутність
методологічних засад формування групи під приємств, до складу
яких входять материнське та його дочірні під приємства, обліку
операцій між учасниками групи, процесу консолідації фінансової
звітності та прийомів аналізу показників консолідованої фінансової
звітності з метою прийняття рішень.
Розділ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ
ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
1.1. Економічна сутність та концептуальні основи
консолідованної фінансової звітності
Однією з характеристик ринкової економіки є інтеграція госпо-
дарської діяльності економічних суб’єктів. Форми інтеграції різно-
манітні, але найбільшого поширення набула корпоративна група,
яка створюється шляхом об’єднання підприємств.
Об’єднання підприємств поєднує разом чисті активи двох
або більше підприємств в одну облікову одиницю. Історично
популярність об’єднань бізнесу знаходиться під впливом еко-
номічного та політичного клімату. Відповідно, ступінь діяль-
ності щодо об’єднання і цілі бізнесу, які слугують об’єднанню,
є об’єктом змін. Наприклад, для другої половини XIX ст. харак-
терною була екстенсивна діяльність по об’єднанню, яка стиму-
лювалась удоско наленням систем транспорту та зв’язку і мала
спрямування на по бу дову горизонтальної інтеграції (horizontally
integrated) бізнесових одиниць (в об’єднання вступали компанії
з однаковим типом продукції або продажем однакового осно-
вного продукту) з широким контролем над деякими галузями.
Об’єднання в цей період в основному мали місце у високих об-
сягах, продовженні процесів та посиленні капітальних галузей
таких як виробництво харчів, сталі, нафти, де скорочувалися
значні витрати і були отримані переваги в розподіленні.
Як зазначають Стенлі Фостер Рід та Олександр Рід Лажу, в США
в 90-х роках XIX ст. «більшість залізничних компаній отримали від
федерального уряду і штатів великі земельні ділянки в якості грандів.
В.М. Костюченко. Консолідована фінансова звітність: Міжнародний досвід та практика України
6
Почалося будівництво тисяч залізниць, які потім об’єднувались у все
більші компанії, більшість із яких були холдингами» [164, c. 832].
У 1832 р. компанія «Hartford and New Haven Railroad» почала со-
рокарічну програму об’єднання близько 125 невеликих залізниць.
Її зусилля досягли кульмінації в 1872 р., коли вона об’єдналася
з компанією «New York and New Haven Railroad», щоб утворити
компанію «New York, New Haven and Hartford (в свою чергу, вона
була придбана в 1969 р. компанією «Pennsylvania Railroad» після її
злиття з компанією «New York Central». У 1976 р. їхні активи роз-
ділилися, коли пасажирські перевезення були передані «Amtrak»,
а вантажні – компанії «Conral»).
Серед стимулювальних факторів, що лежать в основі горизон-
тальної інтеграції, слід виділити такі:
1) прагнення усунути конкуренцію, завдяки чому контроль
виробництва та постачання приводить до створення моно-
польних умов, щоб установлювати ціни незалежно від кон-
куренції;
2) прагнення використати ціноутворення для витиснення кон-
курента з бізнесу, щоб можна було його придбати за низькою
ціною;
3) прагнення контролювати як перевезення товарів з одного
місця на інше, так і ціни перевезень, щоб привести конку-
рента в руки монополіста;
4) прагнення придбавати засоби виробництва за низькими
цінами або взагалі безкоштовно, як наприклад, земельні
гранти;
5) прагнення контролювати суди і таким чином працювати без
правових обмежень;
6) прагнення контролювати фінансові ресурси.
Іншими прикладами горизонтальної інтеграції є компанії
США: «United States Steel», «Standard Oil Company», «American Sugar
Refining Company», «American Tobacco Company».
Друга хвиля діяльності щодо об’єднання, яка йшла за Першою
світовою війною, виділила вертикальну інтеграцію об’єднаних
одиниць (об’єднання компаній здійснювалося на різних етапах
виробництва і розподілення суспільного продукту). Об’єднання
в цій період були, в основному, ефективні в галузях розподілення
та ринково-орієнтованих, де об’єднання гарантувало прибутки
ефективних адміністративних функцій. Прикладами є компанії в
Розділ 1. Теоретичні та економіко-правові засади консолідації фінансових звітів
7
США «Continental Can», «General Electric», «General Motors», «Union
Carbide».
Серед переваг вертикальної інтеграції варто виділити такі:
1) кращий контроль якості, побудований на отриманні безпо-
середньо зворотного зв’язку від складальної лінії;
2) краще управління запасами – планування поставок у міру
необхідності;
3) звільнення від завищених цін;
4) доступ до капіталу, необхідного для покриття затрат на авто-
матичні складальні лінії та виробниче устаткування;
Категория: Библиотека книг | Добавил: opteuropa | Теги: підручник, економіка., КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:
Просмотров: 221 | Загрузок: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно