Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Полезно знать » Полезно знать

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; КОНСТИТУЦІЯ, ЗАКОН ВІД 28.06.1996 № 254К/96-ВР
[ Скачать с сервера (98.0 Kb) ] 05.04.2017, 00:34
1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; КОНСТИТУЦІЯ, ЗАКОН ВІД 28.06.1996 № 254К/96-ВР

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

2. ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 06.09.2012 № 5203-VI

Стаття 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг
1. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах:
1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

3. ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 05.07.2012 № 5076-VI

Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності
1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
Стаття 11. Присяга адвоката України
….."Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності …

4. ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ, ПРАВА І ГАРАНТІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 22.06.2012 № 5026-VI

Стаття 6. Принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань
1. Організації роботодавців та їх об'єднання утворюються і діють на принципах:
1) законності та верховенства права;…

5. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (РОЗДІЛ I) ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; КОДЕКС УКРАЇНИ, ЗАКОН, КОДЕКС ВІД 13.04.2012 № 4651-VI

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:
1) верховенство права;…

Стаття 8. Верховенство права
1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

6. ПРО ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 09.12.2011 № 4107-VI

Стаття 2. Принципи діяльності Фонду державного майна України
1. Фонд державного майна України діє за принципом єдиноначальності.
Діяльність Фонду державного майна України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності.

7. ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 17.11.2011 № 4050-VI (НАБИРАЄ ЧИННОСТІ)

Стаття 3. Принципи державної служби
1. Принципами державної служби є:
1) верховенство права;

8. ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 17.11.2011 № 4061-VI

Стаття 36. Статус члена виборчої комісії
…3. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин сьомої - дванадцятої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

9. ПРО РАДУ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 16.06.2011 № 3530-VI

Стаття 3. Принципи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим ґрунтується на принципах верховенства права, конституційності, законності, пріоритетності прав людини, …

10. ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 02.06.2011 № 3460-VI

Стаття 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги
1. Державна політика у сфері надання безоплатної правової
допомоги ґрунтується на таких принципах:

1) верховенство права; …

11. ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; ЗАКОН, ФОРМА ТИПОВОГО ДОКУМЕНТА, ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД 07.04.2011 № 3206-VI
Стаття 3. Основні принципи запобігання і протидії корупції
1. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:
верховенства права;

12. ПРО ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 17.03.2011 № 3166-VI

Стаття 2. Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

1. Діяльність міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права,
забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина,
безперервності, законності, забезпечення єдності державної
політики, відкритості та прозорості, відповідальності.

13. ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 23.12.2010 № 2862-VI

Стаття 3. Основні принципи соціального діалогу

1. Соціальний діалог здійснюється на принципах:

законності та верховенства права;

14. ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 07.10.2010 № 2591-VI

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України

1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на
принципах верховенства права, законності, поділу державної влади,
безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності,
відкритості та прозорості.

15. ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 07.07.2010 № 2453-VI

Цей Закон визначає правові засади організації судової влади
та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та
законних інтересів людини і громадянина, прав та законних
інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах
верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції,
статус професійного судді, народного засідателя, присяжного,
систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і
встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності
судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.

Стаття 2. Завдання суду
1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права,
забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших
прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами
України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.

Стаття 6. Самостійність судів
1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи
правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу.
Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і
законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.

Стаття 47. Незалежність судді
1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є
незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.
Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції ( 254к/96-ВР ) і
законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя
забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену
законом.

Стаття 55. Присяга судді

…"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто
присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та
справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та
керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно
виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних
принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання
судді та принижують авторитет судової влади".

16. ПРО ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 01.07.2010 № 2411-VI

Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики

1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на
безумовному додержанні Конституції України ( 254к/96-ВР ),
забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та
гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України
( 254к/96-ВР ), на загальновизнаних принципах і нормах
міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості
економіки України та сталого соціально-економічного розвитку
України, зміцненні демократичних засад суспільного і державного
життя, забезпеченні верховенства права, економічної і політичної
незалежності держави, захисту її національних інтересів,
утвердження України як повноправного і авторитетного члена
світового співтовариства.

2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах:
пріоритетність захисту національних інтересів;

верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод
людини і громадянина, повага до гідності кожної особи; …

17. ПРО ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; ЗАКОН, ПРОГРАМА, ПЕРЕЛІК, ПЛАН ВІД 20.05.2010 № 2278-VIВ

Цілі та очікувані результати:

Удосконалення правоохоронної системи держави, зокрема,
реалізації взаємопов'язаних завдань з комплексного реформування
системи правоохоронних органів, судової системи і кримінальної
юстиції, інших вже визначених інституційних перетворень, які
гарантуватимуть демократію, верховенство права, дотримання прав і
свобод людини та здійснення курсу на інтеграцію України до
європейського співтовариства.

18. ПРО ТИМЧАСОВІ СЛІДЧІ КОМІСІЇ, СПЕЦІАЛЬНУ ТИМЧАСОВУ СЛІДЧУ КОМІСІЮ І ТИМЧАСОВІ СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 15.01.2009 № 890-VI (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.

19. ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 16.05.2008 № 279-VI VI (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на
принципах верховенства права, законності, поділу державної влади,
безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності,
відкритості та прозорості.

20. ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 21.12.2006 № 514-V (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності та відкритості.

21. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ; КОДЕКС УКРАЇНИ, КОДЕКС, ЗАКОН ВІД 06.07.2005 № 2747-IVВ

Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства

1. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах
є:
1) верховенство права; …

Стаття 8. Верховенство права
1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства
права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і
спрямованість діяльності держави.

2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням
судової практики Європейського Суду з прав людини.

22. ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ ВИБОРЧУ КОМІСІЮ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 30.06.2004 № 1932-IV
СТАТТЯ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ


2. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

23. ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 25.03.2004 № 1665-IV (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Стаття 36. Статус члена виборчої комісії
… "Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе
повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу
відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, чесно і сумлінно
виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства
права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати
реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

24. ПРО ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 19.06.2003 № 975-IV

Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю
Цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними
органами держави здійснюється на основі:
верховенства права, неухильного дотримання вимог
законодавства, яким регулюються цивільно-військові відносини,
діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів;

25. ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 19.06.2003 № 964-IV

Стаття 5. Принципи забезпечення національної безпеки

Основними принципами забезпечення національної безпеки є:

пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
Категория: Полезно знать | Добавил: opteuropa | Теги: 1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВЕРХОВНА РАД, ЗАКОН ВІД 28.06.1996 № 254К/96-ВР, скачать безплатно
Просмотров: 298 | Загрузок: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно