Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Расчетная работа » Расчетная работа

Практикум з економіки підприємства Тема: Обгрунтування підприємства за 13 блоками
[ Скачать с сервера (187.5 Kb) ] 03.12.2018, 22:43


ВСТУП    3
1.    Конкурентний аналіз діяльності підприємства    5
2. Аналіз системи менеджменту та оргструктури    10
3. Аналіз ефективності формування та використання персоналу підприємства та фонду оплати праці    12
4. Аналіз ефективності формування та використання необоротних активів підприємства    14
5. Аналіз ефективності формування та використання оборотних активів підприємства    19
6. Аналіз бізнес-процесів підприємства    24
8. Аналіз результативності діяльності підприємства    33
9. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства    37
10. Аналіз ризиків підприємницької діяльності    43
12. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства    45
13. Узагальнюючий стратегічний аналіз діяльності підприємства    47
ВИСНОВОК    52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    54


ВСТУП
Розвиток світової і української економіки тягне за собою підвищення конкуренції на більшості міжнародних і національних ринків. У зв’язку з цим для промислового підприємства особливого значення набуває ефективне використання всіх наявних у його розпорядженні ресурсів. При цьому необхідно відзначити, що саме в сфері процесу управління промисловим підприємством приховані значні резерви підвищення ефективності і конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта. Застосування ефективної управлінської системи гарантує динамічний розвиток підприємства і дозволить значно підвищити продуктивність праці. У сучасних умовах даний процес неможливий без вдосконалення. При цьому необхідно підкреслити, що процес вдосконалення системи управління підприємством – явище комплексне, яке потребує структурованого підходу.
Наш час характеризується глибокими та швидкими змінами в усіх сферах життя, формується нова економіка – економіка інформаційного суспільства. Слідом за змінами в матеріальній основі суспільства, технологій створення продуктів та послуг неминуче змінюються й технології соціальні. Зокрема, відбуваються глибокі зміни в технологіях управління, способах організації, методах менеджменту. Організація може бути розглянута як складна відкрита система. Аналіз використання системного підходу до управління сучасними організаціями виявив, що на теперішньому етапі, а саме застосування інтегрованої концепції управління, особливої актуальності набули проблеми підвищення керованості організації з врахуванням інформатизації та загостреності соціальних аспектів управління.
Безумовно, основою успіху організації на ринку є її спроможність адаптуватися, своєчасне прийняття рішень у системі управління на основі отриманої інформації. Якщо управлінське рішення – сукупний результат твор- чого процесу суб'єкта управління (керівника, органа управління) і дій об'єкта управління (виконавця, трудового колективу) щодо вирішення конкретної ситуації, яка виникла в даній системі (в організації, на підприємстві, у підрозділі), то ключовою ланкою в процесі знаходження шляхів розвитку такої ситуації є, безперечно, інформація. Потреби в ній існують на всіх стадіях управління, при здійсненні комплексного аналізу організації.
Підприємство повинно постійно навчатися і пристосовуватися до нових технік та технологій. Які в свою чергу будуть збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що може в свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому підприємства постійно оновлює свою техніку, та йде в ногу з новітніми технологіями господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції продукції над конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи підприємства знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання максимального прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки удосконалення системи управління підприємством.
Отже, дані положення визначають актуальність даної теми, її вивчення, аналізу й удосконалення. Питанням вдосконалення механізмів управління підприємствами були присвячені праці таких вчених, як О. І. Амоша, С. Бір, І. А. Бланк, В. В. Вітлінського, С. М. Клименка, О. С. Дубрової, В. В. Лук’янової, Т. В. Головач та ін.
Метою роботи є запровадження заходів щодо вдосконалення управління підприємством.
Завданням даної роботи є:
1.    загальна характеристика підприємства;
2.    визначення основних показників діяльності підприємства;
3.    визначення основних напрямків вдосконалення системи управління підприємством.

1.    Конкурентний аналіз діяльності підприємства
Пiдприємство "Шосткинський мiськмолкомбiнат" було створено в 1981 роцi, як державне пiдприємство. Вiдкрите акцiонерне товариство "Шосткинський мiськмолкомбiнат" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi вiд 27 травня 1994 року шляхом перетворення орендного пiдприємства "Шосткинський мiськмолкомбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство "Шосткинський мiськмолкомбiнат" вiдповiдно до Декрету Кабiнету України вiд 20.05.1993 р. № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних комплексiв державних пiдприємства їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду". Товариство зареєстровано розпорядженням Шосткинської мiської Ради народних депутатiв № 3 вiд 05 сiчня 1996 року.
Вiдповiдно до ст. 5 Закону України "Про акцiонернi товариства" та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 22 вiд 04.11.2017р.) було змiнено найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Шосткинський мiськмолкомбiнат" на Публiчне акцiонерне товариство "Бель Шостка Україна" (вiдповiднi змiни до Статуту Товариства були зареєстрованi 09.11.2017 року Виконавчим комiтетом Шосткинської мiської ради Сумської областi).
Основними проблемами, що суттєво впливають на дiяльнiсть підприємства є:
- проблеми, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю, зовнiшньоекономiчною полiтикою держави, втрата ринкiв збуту.
Полiтична нестабiльнiсть впливає на загальне зниження темпiв економiчного розвитку країни в цiлому, яке приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдком зменшення доходiв Товариства;
- проблеми, пов’язанi з девальвацiєю нацiональної валюти та iнфляцiйнi процеси в економiцi України, що призводить до зниження фiнансової спроможностi споживачiв.
- недосконалiсть та змiннiсть законодавства України;
- зростання конкуренцiї на ринку молочної продукцiї.
Конкурентне середовище на ринку сирiв, як твердих так i плавлених, а також постiйне прагнення Товариства бути в числi перших серед iнноваторiв, спонукає Товариство вести постiйну роботу з вдосконалення технологiй та розробцi нових та якiсних продуктiв. В Товариствi працює спецiальний вiддiл з розробок i дослiджень, який очолюється досвiдченим французьким спецiалiстом та новатором, який довгий час працював на декiлькох пiдприємствах, що належать основному акцiонеру Товариства. У 2017 роцi Товариство вивело на ринок новий iнновацiйний продукт – плавлений сир з хлiбними паличками «Весела Корiвка». Це новий продукт для українського ринку, т.к. вiдкриває новий сегмент – сирних снекiв. За 2017 рiк було витрачено на iнновацiї та просування нового продукту майже 7 мiльйонiв грн. Протягом 2016 року здiйснювались експериментальнi роботи з вдосконалення технологiй на окремих дiльницях виробництва, проведено оптимiзацiю товарних одиниць.
«Шосткинський комбiнат було побудовано у 1981 роцi i первинно вiн складався iз цельномолочного цеху та невеликої сироробної дiлянки. Поступово виробництво сирiв розширювалося i в 2005 роцi пiдприємством було створено та виведено на ринок бренд «Шостка», котрий швидко завоював лiдерськi позицiї на ринку України серед товаровиробникiв.
У 2007 роцi, вiдчуваючи високий потенцiал росту української компанiї, а також бажаючи змiцнити свої позицiї у Схiднiй Європi, французька група "Бель" придбала комбiнат. Зараз Шосткинський комбiнат є частиною групи Бель i має великi перспективи подальшого розвитку у складi компанiї - свiтового експерта в галузi виробництва сирiв. Якiсть продукцiї завжди була i залишається головним прiоритетом ПАТ «Бель Шостка Україна». Це не тiльки оснащенi лабораторiї, закупка сучасного устатуквання, контроль кожного етапу технологiчного процесу, але й iнвестицiї у розвиток власної сировинної зони. Сьогоднi, ПАТ «Бель Шостка Україна» загальновизнаний лiдер вiтчизняного сироварiння, якiсть, продукцiї пiдтверджена мiжнародними стандартами ISO i численними нагородами: "Найкращий товар року України", "Нацiональний рейтинг "Найкраща торгова марка України", "Лiдер харчової та переробної промисловостi", "Провiдне пiдприємство України", "Бренд року", "Найкращий виробник року", переможець нацiонального конкурсу якостi продукцiї "100 найкращих товарiв року". Але найголовнiшою нагородою для ПАТ "Бель Шостка Україна" є всенародна любов: не випадково вже сiм рокiв (2006 - 2013) поспiль пiдприємство перемагає у мiжнародному фестивалi-конкурсi "Вибiр року" у номiнацiї «Сир року № 1». У 2015 та 2017 роцi ще одним доказом високої якостi продукцiї ТМ «Шостка» стала перемога у номiнацiї «Плавлений сир року № 1». У 2012-2013 роцi бренд «Весела корiвка» став переможцем конкурсу «Плавлений сир року № 1».
Стратегiя розвитку Товариства на 2018р.:
1)  Виробництво плавленого сиру - Оптимiзацiя iснуючих лiнiй, встановлення додаткового обладнання для механiзацiї технологiчних процесiв.
2)      Виробництво твердого сиру – Полiпшення умов санiтарiї та якостi процесу виробництва шляхом змiни потокiв солiння, упаковки твердих сирiв.
3) Розвиток нового ринку в Українi: сирнi снеки.\
4) Переробка сироватки – Оптимiзацiя технологiї обробки сироватки для збiльшення потужностей, зменшення енерговитрат шляхом вдосконалення процесу.
За даними опитування АВМ (300 молочнотоварних ферм), лише 6% господарств до 2020 року планують скоротити чи взагалі згорнути молочний напрямок. Як правило, це були малоефективні невеликі господарства, які не володіють потрібними коштами і кадровим потенціалом для розвитку. Понад 55% опитаних керівників зауважили, що не планують розширюватися, — натомість інвестуватимуть у підвищення продуктивності тварин, навчання персоналу, роботу над якістю продукції. Тим часом 39% господарств поділилися планами збільшити стадо та розширювати виробничі потужності. Зокрема, 7% із цієї групи респондентів зазначили, що до 2020-го закінчать розпочату модернізацію наявних та будівництво нових ферм.
У свою чергу, експерти  Rabobank оцінюють розвиток українського молочного ринку, як такий, що досить активно розвивається і зазначають, що ми маємо усі шанси протягом наступних 10 років увійти в п’ятірку країн, які найдинамічніше розвивають молочний напрямок.
Приведемо Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-березень 2018).
Таблиця 1.1
Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-березень 2018)
Показники    2018 рік
(оцінка)    січень-березень 2018 рік (факт)
Попит на продукцію    10 350    1985
Внутрішнього ринку — всього    9700    1762
в тому числі:         
фонд споживання    8 650    1512
інше споживання    1 050    250
Зовнішнього ринку (експорт)    650    223
Пропозиція продукції    10 350    1985
Внутрішнього ринку — всього    10 200    1946
в тому числі:         
власне виробництво    10 200    1946
зміна запасів    0    0
Зовнішнього ринку (імпорт)    150    39
Споживання на особу, кг за рік    204    -

Ситуація в молочній галузі залишається непростою, і підприємства, які займаються молочним бізнесом, мають шукати шляхів виходу з неї. забезпечення цього виходу, на нашу думку, можливе за умови активізаціїї таких механізмів:
• ефективної участі держави в підтримці всіх суб'єктів молочної галузі та формування системної стратегії її розвитку;
 • створення продуманої системи державної фінансової підтримки молочної галузі;
• формування елементів розвинутої інфраструктури молочного ринку, яка б сприяла вирішенню питань навчання та підготовки кваліфікованих підприємців-фермерів та підвищення їхнього рівня не тільки професійної кваліфікації, але й навичок управління. Достатньо цікавим є досвід створення спеціальних тренінгових центрів, де для фермерів проводитимуть тренінги з питань фінансів, менеджменту, кормової бази та годівлі, а також навчатимуть, як підвищити якість молока;
 • формування елементів інфраструктури поставок ветеринарних препаратів, кормів, а також збуту готової продукції. однією з ефективних форм такої інфраструктури є створення кооперативів. їхня діяльність дасть можливість фермерським господарствам контролювати поставки кормів, збут молока, реалізацію готового продукту, а також приймати рішення на основі ринкової ситуації про те, що є більш економічно ефективним – виробництво чи переробка, і в будь-якому разі отримувати прибуток.

Аналіз системи менеджменту та оргструктури
Проаналізуємо систему менеджменту на досліджуваному підприємстві та представимо організаційну структуру підприємства  ПАТ "Бель Шостка Україна".

 

Рис. 2.1 Організаційна структура підприємства ПАТ "Бель Шостка Україна"
Найвищим органом управління товариства є рада акціонерів, яка вибирає та затверджує спостережну раду, ревізійну комісію та правління. Спостережна рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, визначає організаційну структуру. Ревізійна комісія контролює фінансову діяльність підприємства, законність укладання договорів і дотримання статуту. Правління організовує виконання рішень зборів.
Очолює голова управління ПАТ "Бель Шостка Україна", якому підпорядковуються функціональні керівники. Голова правління несе особисту відповідальність за діяльність підприємства, реалізацію політики і рішень, які приймаються керівництвом.
За кожним функціональним керівником закріплюються конкретні керівні функції. Функціональні керівники узгоджують прийняття рішень з відповідними працівниками, проводять оперативну роботу, коригують рішення і підпорядковуються голові правління.
Головний інженер керує технічною підготовкою виробничо-господарської діяльності, науково-дослідною діяльністю. Він відповідальний за організацію і проведення контролю за роботою технологічного обладнання, несе особисту відповідальність за технічний стан обладнання і проведення планово- попереджувальних робіт.
Начальник планово-економічного відділу визначає, контролює та координує діяльність пов’язану із збутом, плануванням та маркетингом. Згадані функції закріплені, відповідно, за економістом по збут, економістом по плануванню та керівником служби маркетингу. Керівник відділу кадрів керує процесами найму і звільнення працівників, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Головному бухгалтерові підпорядковані функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу стану підприємства.
 Начальник виробничої лабораторії здійснює постійний своєчасний лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів і готової продукції встановленим стандартам і технічним умовам з реєстрацією в журналах контролю на всіх рівнях. Він особисто контролює продукцію, яка йде на експорт і оформляє відповідну документацію

3. Аналіз ефективності формування та використання персоналу підприємства та фонду оплати праці
Продукт діяльності управлінського персоналу – це якісні своєчасні управлінські рішення, які сприяють зміц- ненню положення організації на ринку та збалансуванню короткострокових та довгострокових пріоритетів роз- витку, таким чином ефективність управлінської діяльності має вимірюватися показниками, які за своїм змістовим навантаженням близькі до показника продуктивності пра - ці, але враховують специфіку управлінської діяльності, го- ловні характеристики якої проявляються в вимогах до її продукту. Оцінка ефективності використання управлінського по- тенціалу відображає індивідуальні показники ефектив- ності управлінського персоналу з урахуванням обсягу їх повноважень і відповідальності. Такі показники є цільо- вими. Для здійснення оцінки ефективності використання управлінського потенціалу організації використаємо три групи показників: кількісні показники управлінської діяльності, показники оцінки праці, показники оцінки результатів праці.
Оцінка ефективності управління персоналом - це систематичний, чітко формалізований процес, спрямований на вимір витрат і вигод, пов'язаних із програмами діяльності управління персоналом і для співвіднесення їхніх результатів з підсумками базового періоду, з показниками конкурентів і цілями підприємства.
Перш за все, ефективність функціонування системи управління персоналом повинна визначатися її внеском в досягнення організаційних цілей. Управління персоналом є ефективним настільки, наскільки успішно персонал підприємства використовує свій потенціал для реалізації цілей, що стоять перед ним. Так, справжнім критерієм її оцінки служить кінцевий результат праці всього колективу, в якому органічно сполучені результати праці і керівника, і виконавців.

Таблиця 3.1
Оцінка ефективності використання трудових ресурсів ПАТ «Бель Шостка Україна»за 2015-2017 р.р.
Показник    Значення, тис.грн.    Темпи росту, %
    2015    2016    2017    2016    2017
Продуктивність праці    638,98    769,61    1032,75    120,44    134,19
Обсяг комерційного доходу на одного   працюючого    183,42    256,00    319,44    139,57    124,78
Рентабельність трудових ресурсів    63,90    67,71    39,84    105,96    58,84
Зарплатовіддача    96,81    82,64    122,67    85,36    148,43
Зарплатомісткість    0,010    0,012    0,008    117,15    67,37
Рентабельність витрат на оплату праці    733,06    566,44    471,62    77,27    83,26
Питома   вагу   витрат   на   оплату   праці   у комерційному   доході    3,60    3,64    2,64    101,09    72,45
Питома   вагу   витрат   на   оплату   праці   у витратах   обігу       6,99    9,00    4,87    128,81    54,13
Середня заробітна плата    6,60    9,31    8,42    141,09    90,41

Таблиця 3.1 дозволяє провести оцінку ефективності використання трудових ресурсів ПАТ «Бель Шостка Україна»за 2015-2017 р.р. Розглянувши подані показники можна дати наступну характеристику існуючим процессам динаміки:
•    Продуктивність праці протягом аналізованого періоду зростає. В 2017 році даний показник склав 1032 тис. грн/ос, що на 34% більше ніж у попередньому.
•    Обсяг комерційного доходу протягом аналізованого періоду також зростає і в 2017 році складає 319,44 тис. грн, що на 24,78% більше ніж у попередньому.
•    Рентабельність трудових ресурсів не має стійкої тенденції розвитку. Так, в 2016 році відбулося її збільшення на 5,96%, а в 2017 –зменшення на 41%
•    Зарплатовіддача після зниження чисельності працівників в 2017 році збільшилась на 48,43% порівняно з попереднім періодом.
•    Питома вага витрат на оплату праці у комерційному доході та у витратах обігу протягом аналізованого періоду  не має стійкої тенденції розвитку, проте в 2017 році спостерігається зниження даних показників опрівняно з попереднім періодом. Середня заробітна плата коливається в межах періоду і в 2017 році становить 8420 грн, що на 10% менше ніж у попередньому.
Колективний договiр з працiвниками не укладався, профспiлкову органiзацiю працiвниками створено не було. В Компанiї переважають працiвники до 35 рокiв зi стажем роботи до 7 рокiв, що мають вищу освiту.
Керiвники, спецiалiсти та службовi працiвкики складають 75 % вiд загальної чисельностi персоналу, робiтники - 25 %. Вiковий рiвень спiвробiтникiв коливається вiд 23 до 50 рокiв.


4. Аналіз ефективності формування та використання необоротних активів підприємства
Важливим в дослідженні умов формування необоротних активів торговельних підприємств є оцінка ефективності їх використання. При оцінюванні ефективності будь-якого ресурсу зазвичай використовують відносні показники ефективності, які являють собою співвідношення результату від використання цього виду ресурсу і витрат на його використання. З цієї позиції, під ефективністю використання необоротних активів, слід розуміти співставлення результатів, отриманих від використання необоротного активу, і відповідних витрат. У зв'язку з цим постає проблема визначення результативних показників використання необоротних активів.
Таблиця 4.1
Динаміка обсягу та складу активів підприємства ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р., тис. грн
Показники    Обсяг, тис. грн    Абсолютна зміна, тис. грн    Темп приросту, %
    2015    2016    2017    2016    2017    2016    2017
1. Необоротні активи    160634,00    387473,00    403014,00    226839    15541    141,21    4,01
1.1. Нематеріальні активи    138    688    879    550    191    398,55    27,76
1.2. Незавершене будівництво     46707    40911    15722    -5796    -25189    -12,41    -61,57
1.3. Основні засоби    82156    258741    312168    176585    53427    214,94    20,65
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції    31561    86995    65942    55434    -21053    -    -
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість    72    138    8303    66    8165    -    -
1.6. Відстрочені податкові активи    0    0    0    0    0    -    -
1.7. Інші необоротні активи    0    0    0    0    0    -    -

Проілюструємо наочно динаміку необоротних активів досліджуваного підприємства.

 


Рис. 4.1 Динаміка необоротних активів ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р.
Таблиця 4.2
Динаміка структури активів підприємства ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р., %

Показники    Обсяг, тис. грн    Абсолютна зміна, тис. грн    Темп приросту, %
    2015    2016    2017    2016    2017    2016    2017
Необоротні активи    28,24    41,31    40,58    13,07    -0,73    46,26    -1,77
1.1. Нематеріальні активи    0,02    0,07    0,09    0,05    0,02    202,30    20,67
1.2. Незавершене будівництво     8,21    4,36    1,58    -3,85    -2,78    -46,89    -63,70
1.3. Основні засоби    14,44    27,58    31,43    13,14    3,85    90,97    13,95
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції    5,55    9,27    6,64    3,73    -2,63    -    -
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість    0,01    0,01    0,84    0,00    0,82    -    -
1.6. Відстрочені податкові активи    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    -    -
1.7. Інші необоротні активи    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    -    -
4. Всього активів    100,00    100,00    100,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Проілюструємо структуру необоротних активів ПАТ «Бель Шостка Україна» в 2017 році.
 

Рис. 4.2 Стурктура необоротних активів ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2017 р.р.,%

Таблиця 4.3
Оцінка ефективності використання основних засобів ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р.
Показник    Значення    Абсолютний приріст    Темпи росту, %
    2015    2016    2017    2016    2017    2015    2016
Залишкова вартість ОЗ    82156    258741    312168    176585,00    53 427,00    314,94    120,65
Первісна вартість ОЗ    118868    327280    405047    208412,00    77 767,00    275,33    123,76
Сума зносу основних засобів    36 712,00    68 539,00    92 879,00    31 827,00    24 340,00    186,69    135,51
Питома вага основних засобів в зальному обсязі необоротних  активів    51,14    66,78    77,46    15,63    10,68    130,56    116,00
Питома вага основних засобів в зальному обсязі сукупних  активів    14,44    27,58    31,43    13,14    3,85    190,97    113,95
фондовіддача    6,22    3,60    2,17    -2,62    -1,43    57,85    60,20
фондомісткість    0,16    0,28    0,46    0,12    0,18    172,87    166,12
рентабельність   основних   засобів     62,21    31,66    8,36    -30,55    -23,30    50,89    26,40
фондоозброєність    102,72    230,45    351,07    127,73    120,62    224,34    152,34
коефіцієнт  зносу      0,31    0,21    0,23    -0,10    0,02    67,81    109,49
коефіцієнт придатності основних  засобів    0,69    0,79    0,77    0,10    -0,02    114,39    97,48
коефіцієнт введення основних засобів     0,02    0,20    0,19    0,19    -0,01    1195,63
    95,90

коефіцієнт виведення основних засобів     0,56    0,01    0,00    -0,55    -0,01    1,37
    -


Таблиця 4.3 дозволяє проаналізувати ефективність використання ОЗ ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р.. розглянувши дані показники можна виділити наступні тенденції розвитку:
•    Питома вага ОЗ в НА змінюється неоднорідно і в 2017 році даний показник склав 77,46%, що на 35,5% більше, ніж у попередньому.
•    Питома вага ОЗ в загальному обсязі активів зростає протягом аналізованого періоду зростає і складає в 2017 році 31,43%.
•    Обсяг фондовіддачі знижується, що свідчить про зниження ефективності використання основних фондів.
•    Рентабельність основних засобів також знижується в 2015-2017 р.р. В 2017 році даний показник склав 8,36%, що на 73% менше, ніж у попередньому.
•    Фондоозброєність персоналу підвищилась і в 2017 році складає 351,07%.
•    Коефіцієнт придатності протягом аналізованого періоду змінюється не однорідно і в 2017 році становить 0,77, що є позитивним значенням.
•    Коефіцієнти введення та виведення змінюються неоднорідно протягом аналізованого періоду.

5. Аналіз ефективності формування та використання оборотних активів підприємства
Ефективність використання оборотних коштів характеризує, передусім, їхня оборотність. Під оборотністю засобів розуміють тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва й обігу. Час, упродовж якого оборотні кошти перебувають в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів.

Таблиця 5.1
Динаміка показників оборотності активів підприємства ПАТ «Бель Шостка Україна»  за 2015-2017 р.р.
Показники    Значення    Абсолютна зміна    Темп приросту, %
    2015    2016    2017    2016    2017    2016    2017
1. Період обороту, днів    996,62    902,90    1068,24    -93,72    165,34    -9,40    18,31
Всіх оборотних активів    130,42    214,85    258,58    84,43    43,74    64,74    20,36
Виробничих запасів    344,30    205,75    274,54    -138,55    68,79    -40,24    33,44
Товарів    290,35    262,44    299,82    -27,91    37,37    -9,61    14,24
Дебіторської заборгованості    69,37    92,50    87,16    23,14    -5,35    33,35    -5,78
Кредиторської заборгованості    162,18    127,35    148,14    -34,82    20,79    -21,47    16,33
2. Коефіцієнт оборотності, разів                                  
Всіх оборотних активів    2,76    1,68    1,39    -1,08    -0,28    -39,30    -16,91
Виробничих запасів    1,05    1,75    1,31    0,70    -0,44    67,34    -25,06
Товарів    1,24    1,37    1,20    0,13    -0,17    10,63    -12,46
Дебіторської заборгованості    5,19    3,89    4,13    -1,30    0,24    -25,01    6,14
Кредиторської заборгованості    2,22    2,83    2,43    0,61    -0,40    27,34    -14,03
3. Тривалість операційного циклу, днів    834,45    775,55    920,10    -58,90    144,55    -7,06    18,64
4. Тривалість фінансового циклу, днів    672,27    648,19    771,96    -24,08    123,76    -3,58    19,09

      Як показують розрахунки, оборотність оборотних активів погіршилась, про що свідчить збільшення періоду їх обороту з 130,42 до 258,58 днів. Збільшення періоду обороту оборотних активів було пов’язано зі зниженням періодів обороту дебіторської заборгованості (на 5,35 дні) та зростання періоду обороту виробничих запасів (на 68,79 днів), товарів (на 37,37 днів). Погіршення оборотності основних складових оборотних активів підприємства призвело до збільшення тривалості операційного циклу з 834,45 днів до 920 днів, відбулося збільшення фінансового циклу з 672,27 днів до 771,96 днів.

Категория: Расчетная работа | Добавил: everyone | Теги: Практикум з економіки підприємства
Просмотров: 549 | Загрузок: 22 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно