Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

Центральний банк та його роль у національній економіці
[ Скачать с сервера (186.5 Kb) ] 04.03.2018, 23:12
Нам уже відомо, що розуміють під монетарною політикою, що її проводить центральний банк. У розвинутій ринковій економіці центральний банк посідає особливе місце — він є центром грошово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та ре¬гулювання пропозиції грошей у країні. Окрім цієї, центральний банк виконує низку інших функцій — випускає в обіг національну валюту, зберігає золотовалютні резерви країни та обов'язкові резерви комер¬ційних банків, виступає міжбанківським розрахунковим центром, здій¬снює касове обслуговування уряду тощо. Крім того, центральний банк може бути покупцем і продавцем на міжнародних грошових ринках та координувати зарубіжну діяльність комерційних банків. Ще одна фун¬кція — "кредитора останньої надії"— полягає в тому, що централь¬ний банк забезпечує резервами банківську систему, коли масові банкрутства банків можуть спричинити банківську і фінансову па¬ніку, що веде до банківської кризи.
У різних країнах існують різні моделі побудови центральних бан¬ків та їхньої організаційної структури. У більшості країн центральні банки є державними. В окремих випадках центральний банк не на¬лежить державі (наприклад Федеральна резервна система СІЛА, На¬ціональний банк Швейцарії) або держава володіє лише частиною капіталу (наприклад у Банку Японії — 55%). Центральний банк країни, незалежно від того, в чиїй власності він перебуває, керує грошовим обігом та кредитною системою країни. З населенням та діловими підприємствами центральний банк жодних операцій не здійснює.
Центральним банком України є Національний банк (НБУ). Оскільки на нього покладено відповідальність за стан грошового обігу й кредитної системи країни, НБУ не підпорядковується урядо¬ві, а належить до безпосереднього відання Верховної Ради України.
У США роль центрального банку виконує Федеральна резервна система (ФРС). Вона складається з двох організаційних ланок — Ра¬ди керуючих та 12 федеральних резервних банків. Останні викону¬ють функції центральних банків для округів, на території яких вони розташовані. Крім цих банків, членами ФРС є близько 6 тис. комер¬ційних банків. Банки — члени ФРС є найбільшими приватними ко¬мерційними банками. До того ж вони є клієнтами одного з резерв¬них банків і користуються його послугами, в тому числі отримують необхідні суми позик.
Рада керуючих ФРС здійснює контроль і нагляд за функціону¬ванням грошової та банківської систем країни. Сімох членів цієї Ради призначає Президент США за згоди Сенату. Термін їхніх повнова¬жень тривалий (14 років) і розведений у часі: відтак один член Ради змінюється кожні два роки. Членів Ради саме призначають, а не ви¬бирають, щоб відокремити монетарну політику від політики партій.
Оскільки монетарну політику здійснює центральний банк краї¬ни, доцільно розглянути суть його балансу. Як і баланс комерційних банків, баланс центрального банку складається з активів і пасивів.
Основними видами активів центрального банку е цінні папери, позики комерційними банкам, золотовалютні резерви та ін.
Цінні папери — це головно державні облігації, куплені централь¬ним банком. Ці цінні папери уряд випускає для фінансування мину¬лого і поточного дефіциту державного бюджету, тому вони є части¬ною державного боргу. Центральний банк купує державні цінні папери на відкритому ринку у населення чи комерційних банків або безпосередньо у міністерства фінансів. Купівля—продаж державних цінних паперів дає змогу центральному банкові впливати на резерви комерційних банків і, отже, на їхню здатність створювати гроші че¬рез надання позик.
Позики комерційним банкам — це кредити, які центральний банк надає комерційним банкам. Рівень облікової ставки впливає на ве¬личину цих позик.
Золотовалютні резерви містять вартість монетарного золота, ва¬люту інших країн та СДР.
Інші активи — це облігації, що поіменовані в іноземних валютах, а також такі матеріальні товари, як комп'ютери, устаткування при¬міщень або будівлі, що перебувають у власності центрального банку.
У підрозділі "Пасиви" основними є такі статті: резерви комерцій¬них банків, депозити скарбниці (казначейства), банкноти центрально¬го банку та інші його зобов'язання.
Резерви комерційних банків — це обов'язкові резерви, які комер¬ційні банки зберігають у центральному банку.
Депозити казначейства — це кошти від податкових надходжень та гроші, отримані з продажу облігацій населенню чи банкам. Для казначейства ці вклади є активами, а для центрального банку — па¬сивами.
Банкноти Національного банку України визначають пропозицію грошей в державі. Ці паперові гроші е вимогами на активи НБУ. Тільки банкноти, що перебувають у обігу, є зобов'язаннями цент¬рального банку, оскільки ті, що містяться у його касі, не є ні акти¬вом, ні пасивом.
Ознайомившись із балансом центрального банку, можемо тепер розглянути знаряддя, за допомогою яких цей банк може впливати на здатність банківської системи створювати гроші.

Знаряддя монетарної політики
Центральний банк регулює пропозицію грошей у національній економіці, або, інакше кажучи, проводить монетарну політику за допомогою знарядь прямого та непрямого регулювання. Основними знаряддями прямого регу¬лювання пропозиції грошей, які здебільшого використовуються у країнах з перехідною економікою та тих, що розвиваються, є обме¬ження обсягів кредитів, що надаються певним галузям; пряме регулю¬вання процентної ставки; обмеження величини кредитів для окремих банків. Ці знаряддя ефективно спрацьовують лише у короткостроко¬вому періоді: вони дають змогу не допускати надмірного створення банками грошей.
Однак тривале застосування інструментів прямого регулювання пропозиції грошей справляє несприятливі впливи на розвиток на¬ціональної економіки: зменшується рівень конкуренції між банка¬ми, підривається посередницька функція банків, спотворюється структура наданих банками кредитів тощо. Тому у розвинутій рин¬ковій економіці застосовують головно знаряддя непрямого регулю¬вання пропозиції грошей, до яких належать операції на відкритому ринку, зміна облікової процентної ставки, зміна норми резервування.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: курсач, доповідь з права., дипломн, скачати доповідь, КОНТРОЛЬНА, курсовая работа, курсова, магістерська, лабораторна робота, реферат з біології
Просмотров: 445 | Загрузок: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно