Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 05.08.2021


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

Практична сфера соціальної роботи
[ Скачать с сервера (123.2 Kb) ] 12.02.2018, 22:33
Соціальна робота є синтезом теоретичних концепцій і практичних підходів, що вирізняються за правовими, психологічними, педагогічними, соціологічними, адмі¬ністративними та іншими ознаками. Водночас це без-межний простір практичної діяльності соціальних пра¬цівників, у якому співіснують ідеї щодо природи люд¬ської поведінки і соціальних проблем, етичні норми професії, перелік технологій, послуг та стратегій втру¬чання, чітке уявлення про логічну послідовність проце¬су соціальної роботи.
Знання, вміння і цінності соціальної роботи визна¬чають її форми та рівні, на яких вона відбувається, спе¬цифіку методів роботи з різними групами клієнтів, вза¬ємозв'язок між цими компонентами практичної діяль-ності соціальних працівників. Ця система методів і форм соціальної роботи являє собою специфічний інс¬трументарій науково-практичних знань фахівців. Влас¬тивістю методології соціальної роботи є її гнучкість, яка виявляється в постійній зміні змісту і форми роботи соціальних працівників, та дискретність, свідченням чого є нерівномірність її впливу на клієнта на різних етапах діяльності.

2. Проблеми методології соціальної роботи

Для будь-яких науки і фаху актуальними є пробле¬ми методології, тобто системи принципів і засобів орга¬нізації діяльності, побудови теоретичної і практичної діяльності, а також учення про цю систему. Стосовно соціальної роботи методологія — це система принципів і способів організації діяльності соціальних працівни¬ків і соціальних служб, наукові основи побудови систе¬ми надання соціальної допомоги тим, хто її потребує.
Важливими компонентами методології соціальної роботи як прикладної діяльності є:
— процес (послідовність дій із розв'язання проблем клієнтів);
— методи (засоби діяльності соціальних працівни¬ків);
— технології (організаційні процедури, що їх вико¬ристовують соціальні працівники і соціальні служби);
— стратегії втручання (загальні підходи, спрямова¬ність діяльності соціальних працівників і соціальних служб).
На сьогодні існують різні описи змісту, структури, класифікації, оцінки цих компонентів. Це пов'язно з тим, що соціальна робота як наука все ще перебуває на стадії еволюційного формування, а практичні питання, вирішенням яких займаються соціальні працівники, надзвичайно складні та розноманітні, що ускладнює систематизацію методів і принципів організації та регу¬лювання фахової діяльності. Специфіка практики соці-альної роботи полягає ще й у тому, що зміна об'єктивних умов надання соціальної допомоги та підтримки немину¬че породжує нові соціальні ситуації, зміну в стосунках між людьми в процесі соціальної роботи. Це зумовлює необхідність використання адекватних новим ситуаціям методів, технологій і стратегій втручання, впроваджен¬ня інноваційних підходів. У зв'язку з цим практика со¬ціальної роботи перебуває у постійному пошуку і трансфор¬мації.
Найактуальніші методологічні проблеми соціальної роботи стосуються організації її на такому рівні, який забезпечував би максимальну її результативність, а та¬кож критеріїв її ефективності. Ці дві проблеми фокусу¬ються на головному методологічному принципі практи¬ки діяльності соціальних працівників, який зобов'язує
до забезпечення єдності теоретичних знань, практич¬них навичок і вмінь. А це формує відповідні вимоги до фахової компетентності та особистісних якостей соці¬альних працівників.
Становлення методології соціальної роботи відбува¬ється за гострих дискусій. Обумовлено це тим, що ха¬рактер практичної соціальної роботи, її структура і на¬прями здійснення розглядаються представниками різ-номанітних теоретичних шкіл під різними кутами зору.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: магістерська, дипломн, скачати доповідь, курсова, курсач, курсовая работа, КОНТРОЛЬНА, скачать реферат, лабораторна робота, доповідь з права.
Просмотров: 214 | Загрузок: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно