Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 05.08.2021


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА
[ Скачать с сервера (101.0 Kb) ] 08.02.2018, 13:43
Стройова підготовка є одним з найважливіших роз¬ділів навчання і виховання допризовника. Вона дисцип¬лінує майбутнього воїна, загартовує його фізично, виробляє гарну поставу, формує спритність, моторність, витривалість, уміння правильно і швидко виконувати команди командирів. Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог¬невої, фізичної підготовки й у повсякденній службі.
Під час проходження строкової служби солдат зви¬чайно діє в складі свого відділення, тому він повинен добре знати своє місце в строю за всяких умов, різні стройові прийоми без зброї і зі зброєю. Основні обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю, поря¬док виконання стройових прийомів визначені Стройовим статутом Збройних Сил України.

Стройові прийоми і рух без зброї

СТРІЙ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
Щоб уміти швидко і правильно діяти в строю, солдат повинен знати, що таке стрій та які його елементи.
Стрій — визначене Стройовим статутом розташуван¬ня військовослужбовців, підрозділів і частин для спіль¬них дій у пішому порядку та на машинах.
Шеренга — стрій, у якому військовослужбовці вишику-вані один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами.
Фронт — бік строю, в який військовослужбовці звернені обличчям, а машини — лобовою частиною.
Фланг — край строю, правий або лівий. Під час по¬воротів строю назви флангів не змінюються. Тил строю — сторона, протилежна фронту. Інтервал — відстань по фронту між військовослуж¬бовцями, машинами, підрозділами, частинами.
Дистанція — відстань у глибину між військово¬службовцями, машинами, підрозділами, частинами. Ширина строю — відстань між флангами. Глибина строю — відстань від першої шеренги (від військовослужбовця, який стоїть попереду) до останньої шеренги (до військовослужбовця, який стоїть позаду), а під час дій на машинах — відстань від першої лінії машин (від машини, що стоїть попереду) до останньої лінії ма¬шин (до машини, що стоїть позаду).
Лінія машин — стрій, у якому машини перебувають на одній лінії одна біля одної.
Ряд — два військовослужбовці, які стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослуж¬бовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, то такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним.
Двошеренговий стрій — розташування військово¬службовців однієї шеренги за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (випростаної ру¬ки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, який стоїть попереду). Шеренги називаються першою та другою. Під час повороту строю назви шеренг не зміню¬ються. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.
Колона — стрій, у якому військовослужбовці розта¬шовані один за одним, а підрозділи (машини) один (одна) за одним (за одною) — на відстанях, визначених Стройо¬вим статутом або командиром. Колони застосовують для шикування підрозділів і частин у похідний або розгорну¬тий стрій.
Розгорнутий стрій — шикування підрозділів в одну лінію по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (або в лінію машин, або в лінію колон) з інтерва¬лами, визначеними Стройовим статутом або командиром. Похідний стрій — шикування підрозділів у колонах один за одним на дистанціях, визначених Стройовим ста¬тутом або командиром.
Напрямний — військовослужбовець (підрозділ, маши¬на), що рухається на чолі строю у визначеному напрямі.
Замикаючий — військовослужбовець (підрозділ, ма¬шина), що рухається останнім (останньою) у колоні.

ОБОВ'ЯЗКИ СОЛДАТА ПЕРЕД ШИКУВАННЯМ І В СТРОЮ
Для успішного виконання прийомів і дій військовослужбо¬вець повинен знати свої обов'язки перед шикуванням і в строю.
Солдат зобов'язаний:
перевірити справність своєї зброї, закріпленої за ним бойової та іншої техніки, боєприпасів, особистих засобів захис¬ту, шанцевого інструменту, обмундирування і спорядження;
мати акуратну зачіску, охайно заправити обмундиру¬вання, правильно одягти і припасувати спорядження, до¬помогти товаришеві усунути помічені недоліки;
знати своє місце в строю, вміти шикуватися швидко,
без метушні;
під час руху зберігати рівняння, інтервали і дистан¬цію, не виходити зі строю (з машини) без дозволу;
в строю без дозволу не розмовляти, дотримуватися цілковитої тиші, пильнувати за наказами (розпоряджен¬нями) і командами (сигналами) свого командира, вико¬нувати їх швидко і точно;
передавати накази, команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.

ВИКОНАННЯ КОМАНД
Команди поділяються на попередні та виконавчі. Попе¬редню команду подають чітко, виразно, гучно, протяжно, щоб військовослужбовці у строю зрозуміли, яких дій вима¬гає від них командир. Виконавча команда (або команда до виконання) подається після паузи, гучно, уривчасто, чітко. Наприклад: «Право-РУЧ», «Ліво-РУЧ». Перша частина слова — це попередня команда, друга частина, написана ве¬ликими літерами,— виконавча команда.
За попередньою командою військовослужбовці, якщо вони перебувають у строю, стають струнко, якщо рухають¬ся, то переходять на стройовий крок, а поза строєм поверта¬ються вбік начальника і теж стають струнко. Щоб привер-нути увагу окремого військовослужбовця або підрозділу, подаючи попередню команду, називають військове звання і прізвище військовослужбовця або підрозділ. Наприклад: «Рядовий Коваленко, кру-ГОМ!», «Третій взвод, СТІЙ!» Щоб відмінити або зупинити виконання прийому, подається команда «ВІДСТАВИТИ!». За цією командою стають у поло¬ження, яке було до виконання прийому.
У стройове положення стають за командою «СТРУН¬КО!» (мал. 31). При цьому треба триматися прямо, без на¬пруження; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх; груди підняти, а все тіло трохи подати вперед, живіт втягти, плечі розгорнути; руки опустити так, щоб кисті, шь вернуті долонями всередину, були збоку стегон, а напівзіг¬нуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й пря-. мо, не випинаючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайних дій.
За командою «ВІЛЬНО!» послабити в коліні праву або ліву ногу, але не рушати з місця, бути уважним і не розмовляти.
За командою «РІВНЯЙСЬ!» усі, крім правофлангового, по¬вертають голову вправо, праве вухо вище лівого, підборіддя підняте, і вирівнюються так, щоб кожний бачив груди чет¬вертого солдата. За командою «Ліворуч — РІВНЯЙСЬ!» усі, крім лівофлангового, повертають голову вліво. Коли рівняння закінчено, подається команда «СТРУНКО!» і всі військово¬службовці стають у вихідне положення (голову прямо).
За командою «ЗАПРАВИТИСЬ!» військовослужбовці, не залишаючи свого місця в строю, поправляють зброю, обмундирування та спорядження.
За командою «СТАВАЙ!» здійснюється шикування під¬розділів. За цією командою треба швидко стати в стрій, виз¬начити інтервал і дистанцію, п'яти поставити разом, а нос¬ки розгорнути по лінії фронту на ширину стопи, дивитися прямо перед собою.
Повороти на місці виконують за однією з таких ко¬манд: «Право-РУЧ!», «Півоберта право-РУЧ!», «Ліво-РУЧІ», «Півоберта ліво-РУЧ!», «Кру-ГОМ!» Під час пово¬ротів рахують: на «раз» — повертаються у зазначений бік, зберігаючи правильне положення корпуса, і, не зги¬наючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на ту ногу, що спереду; на «два» — найкоротшим шляхом приставля¬ють другу ногу. Повороти кругом (на півкола), ліворуч (на чверть кола), півоберта ліворуч (на одну восьму кола) у бік лівої руки на лівому каблуці та правому носку; по¬вороти праворуч і півоберта праворуч — у бік правої ру¬ки на правому каблуці й на лівому носку.
Перешикування відділення на місці з однієї шеренги у дві здійснюють за командою: «Відділення, у дві шерен¬ги — ШИКУЙСЬ!» За командою до виконання парні но¬мери ступають лівою ногою крок назад, не приставля¬ючи правої ноги, роблять крок управо, щоб стати позаду непарних номерів, і приставляють ліву ногу.

До перешикування із зімкнутого двошеренгового строю в одношерен-говий відділення попередньо розми¬кається на один крок, після чого подають команду:
«Відділення, в одну шеренгу — ШИКУЙСЬ!» Для виконання цієї команди парні номери виходять на лінію непарних, ступаючи з лівої ноги крок уліво, не приставляючи ноги, роблять крок уперед і приста¬вляють ліву ногу.

КОМАНДИ ЩОДО ГОЛОВНИХ УБОРІВ
Щоб військовослужбовці скинули головні убори, полається команда: «Головні убори — СКИНУТИ!», а щоб одягли: «Головні убори — НАДГГИІ» Скинутий головний убір тримають у вільно опущеній лівій руці козирком уперед (мал. 32).
Без зброї або зі зброєю в положенні «за спину» головний убір скидають і одягають правою рукою, а зі зброєю в положен¬ні «на ремінь», «на груди», «біля ноги» — лівою рукою. Якщо головний убір скидають, будучи з карабіном у положенні «на плече», то карабін попередньо беруть до ноги.

РУХ СТРОЙОВИМ І ПОХІДНИМ КРОКОМ
Крок буває стройовий і похід¬ний. Стройовий крок застосову¬ють: для проходження підрозділів урочистим маршем; для військово¬го привітання в русі; при підході військовослужбовця до начальни¬ка та відході від нього, виході зі строю і поверненні на місце, а також під час занять зі стройової підготовки.
Рух стройовим кроком почи¬нають за командою «Стройовим кроком — РУШ!». За поперед¬ньою командою корпус треба по¬дати трохи вперед, перенести ва¬гу тіла на праву ногу, зберігаючи


стійкість. За виконавчою командою — почати рух із -лівої ноги повним кроком, при цьому ногу підняти вперед носком на висоту 15—20 см від землі, потім поставити твердо на всю ступню і підняти другу ногу. Руки рухаються, починаючи від плеча, біля тіла: вперед — згинаючи руки в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на шири¬ну долоні й на відстань, долоні від тіла, а лікоть тримати на рівні кисті руки; назад — до упору в плечовому суглобі, пальці рук напівзігнуті. Під час руху голову та корпус слід тримати прямо, дивитися вперед (мал. ).
Похідний крок застосовують у всіх інших випадках, за командою «Кроком — РУШ!». За попередньою коман¬дою корпус подається трохи вперед, вага тіла перено¬ситься більше на праву ногу й зберігається стійкість. За виконавчою командою рух починається з лівої ноги пов¬ним кроком, ногу піднімають вільно, не відтягуючи но* сок, і ставлять на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснюють вільні рухи біля тіла.
Коли під час руху похідним кроком подається коман¬да «СТРУНКО!», то переходять на стройовий крок, а за командою «ВІЛЬНО!» — на похідний крок.

ПОВОРОТИ ПІД ЧАС РУХУ
Під час руху кроком повороти виконують за команда¬ми: «Право-РУЧ!», «Півоберта право-РУЧ!», «Ліво-РУЧ!», «Півоберта ліво-РУЧ!», «Кругом — РУШ!»
Для повороту праворуч і на півоберта праворуч вико¬навчу команду подають у той момент, коли права нога опус¬кається на землю. За цією командою треба лівою ногою сту¬пити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом витягти праву ногу вперед і рухатися далі в но¬вому напрямі.
Для повороту ліворуч виконавчу команду подають у той
момент, коли ліва нога опускається на землю. За цією командою треба правою ногою ступити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом витягти ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямі.
Для повороту кругом виконавчу команду подають у той момент, коли права нога опускається на землю. За цією командою необхідно ступити ще один крок лівою ногою (на відлік «раз»), витягти праву ногу на півкроку вперед і трохи ліворуч і, різко повернувшись убік лівої руки на носках обох ніг (на відлік «два»), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямі (на відлік «три»). Під час поворотів руки рухаються у такт кроку.

ВІДПОВІДЬ НА ПРИВІТАННЯ НАЧАЛЬНИКА На привітання начальника або старшого: «Здрастуйте, товариші (панове)» — всі військовослужбовці, які перебува¬ють у строю або поза строєм, відповідають «Здрастуйте»; як¬що начальник або старший прощається, то військовослуж-бовці відповідають «До побачення», додаючи в кінці відпо¬віді слово «товаришу» або «пане» і військове звання, на¬приклад: «Здрастуйте, товаришу сержант» або «До побачен¬ня, пане капітан». Якщо командир (начальник) за порядком служби поздоровляє військовослужбовця або дякує йому, то він відповідає: «Служу народу України». Якщо командир (начальник) поздоровляє військову частину або підрозділ, то всі військовослужбовці відповідають протяжним триразо¬вим «Слава», а якщо командир (начальник) дякує, то відпо¬відають: «Служимо народу України».

ВІЙСЬКОВЕ ПРИВІТАННЯ НА МІСЦІ
Для військового привітання на місці поза строєм в головному уборі потрібно піднести праву руку до го¬ловного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній па¬лець торкався нижнього краю голов¬ного убору (біля козирка), лікоть — на лінії та висоті плеча (мал. 34). Під час повороту голови в бік командира (начальника) положення руки зали¬шається без зміни. Коли командир (начальник) минає військовослуж¬бовця, який вітав.його, той повертає


голову прямо, руку опускає. Для військового приві¬тання на місці поза строєм без головного убору за три-чотири кроки до коман¬дира (начальника) потріб¬но повернутись у його бік, виструнчитися й дивитися йому в обличчя, поверта¬ючи голову слідом за ним.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: доповідь з права., курсач, магістерська, курсовая работа, дипломн, лабораторна робота, скачати доповідь, КОНТРОЛЬНА, скачать реферат, курсова
Просмотров: 188 | Загрузок: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно