Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Шпаргалки » Шпаргалки

Поняття і сутність менеджменту. Еволюція управлінської думки
[ Скачать с сервера (106.1 Kb) ] 03.12.2018, 22:27

Тема:Поняття і сутність менеджменту.
Еволюція управлінської думки
1.Визначення організації :
в) група людей, які свідомо координують діяльність для досягнення спільної мети

2. Загальні характеристики організацій:
а) будь-яка організація використовує чотири основних види ресурсів
в) будь-яка організація є відкритою системою

3.Визначення горизонтального поділу праці:
а) процес поділу загальної роботи на її складові частини

4.Визначення вертикального поділу праці:
в) діяльність з координації робіт підрозділів та окремих виконавців

5. Ознаки діяльності успішної організації:
в) ефективність
г) результативність
е) намагання існувати якомога довше

6. Визначення менеджменту у широкому розумінні:
в) уміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей

7. Визначення менеджменту у вузькому розумінні:
в) процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного  досягнення цілей організації

8. Послідовність виконання функцій управління в циклі менеджменту:
а) планування - організація - керування - контроль

9. Ознаки діяльності менеджера:
а) наявність у нього підлеглих
д) наявність повноважень для прийняття рішень  
е) управління частиною або всією організацією

10. Сфера компетенції менеджерів вищого рівня:
а) формулювання виробничої політики організації
в) прийняття рішень щодо емісії акцій
е) визначення загальної мети діяльності організації та її коригування

11. Сфера компетенції менеджерів середнього рівня:
б) здійснення зв'язків з громадськістю
г) замовлення рекламних заходів
ж) визначення обсягу партії продукції, що виготовляється одночасно

12. Сфера компетенції менеджерів нижчого рівня:
д) перевірка якості виконання завдань операційними виконавцями

13. Міжособові ролі керівників:
б) лідер
г) головний керівник
д) пов'язуюча ланка

14.Інформаційні ролі керівників:
а) представник
з) той, хто приймає інформацію
к) той, хто розповсюджує інформацію

15. Ролі керівників, що пов'язані з прийняттям рішень:
в) підприємець
е) той, хто веде переговори
ж) той, хто ліквідує порушення
і) той, хто розподіляє ресурси

16. Рівень управління, що найбільше потребує концептуальних здібностей:
а) вищий

17.Рівень управління, що найбільше потребує технічних здібностей:
в) нижчий

18. Рівень управління, що найбільше потребує комунікативних здібностей:
а) вищий
б) середній
в) нижчий

19. Ранні теорії (підходи) менеджменту:
б) кількісний підхід
в) класична теорія
е) поведінкові теорії

20.Класичні теорії менеджменту:
а) школа наукового управління
д) адміністративна школа управління

21.Школи управління, що вирізняють в межах поведінкової теорії менеджменту:
б) школа людських відносин
г) школа організаційної поведінки

22.Теорії менеджменту, що вперше сформулювали універсальні принципи управління:
в) адміністративна школа управління

23. Школи , що концентруються на вивченні сутності та змісту управлінської діяльності:
д) адміністративна школа
24. Школи , що концентруються на побудові ефективних організаційних структур управління:
д) адміністративна школа

25.Здобутки школи наукового управління:
а) обгрунтоване нормування праці
в) необхідність стимулювання праці
е) оптимізація методів виконання робіт
ж) необхідність відбору та навчання робітників

26.Здобутки адміністративної школи управління
д) опрацювання принципів побудови організації

27.Здобутки поведінкових шкіл управління:
б) вивчення групової поведінки
г) дослідження проблем індивідуальної психології

28. Інтегровані підходи до управління:
а) процесний
г) ситуаційний
д) системний

29.Обєкти досліджень процесного підходу до управління:
б) взаємозв'язок функцій управління

30.Об"єкти досліджень системного підхіду до управління:
г) взаємозалежність організації та середовища
д) взаємозалежність окремих частин організації

31.Об"єкти  досліджень ситуаційного підхіду до управління:
г) найбільш важливі елементи організації
е) найважливіші елементи зовнішнього середовища

Тема:Прийняття управлінських рішень
32. Категорії, на які спирається класична теорія прийняття рішень:
б) "раціональність"

33.Категорії, на які спирається поведінкова теорія прийняття рішень:
а) "обмежена раціональність"
в) "досягнення задоволеності"

34. Характеристики класичної теорії прийняття управлінських рішень - особа, яка приймає рішення:
а) має повну інформацію щодо ситуації
в) має чітку мету прийняття рішення
г) має повну інформацію щодо можливих альтернатив та їх наслідків

35. Характеристики поведінкової теорії прийняття управлінських рішень - особа, яка приймає рішення:
б) не має повної інформації щодо можливих альтернатив
в) не має повної інформації щодо ситуації
д) не здатна (не схильна) передбачити наслідки можливих альтернатив

36. Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень:
а) вирішення принципово нових проблем
г) коли особа, яка приймає рішення, має достатньо влади, щоб нав'язати його

37. Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень:
а) дефіцит часу
г) коли особа, яка приймає рішення, має достатньо влади, щоб нав'язати його

38.Послідовність виконання етапів інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень:
а) прийняття рішення (3)
б) реєстрація змін (1)
ж) селекція рішень, що містить пам'ять (2)

39.Послідовність виконання етапів раціональної технології прийняття управлінських рішень:
а) прийняття рішення (5)
в) діагноз проблеми (1)
г) накопичення інформації (2)
д) оцінка альтернативних рішень (4)
е) опрацювання альтернативних рішень (3)

40. Зміст етапу діагнозу проблеми в процесі прийняття рішень:
а) виявлення та опис проблемної ситуації
г) встановлення мети вирішення проблемної ситуації
д) опрацювання критеріїв прийняття рішення

41. Основні критерії оцінки якості інформації:
а) об'єктивність
б) своєчасність
в) актуальність

42.Зміст категорії "актуальність інформації":
д) відповідність об'єктивним інформаційним потребам

43.Зміст категорії лаконічність інформації":
б) стислість і чіткість викладення

44.Зміст категорії комунікативність інформації":
а) властивість бути зрозумілою

45.Вимоги до виявлення альтернатив, що обмежують іх чисельність:
б) забезпечення однакових умов опису
г) взаємовиключеність альтернатив

46.Критерії перевірки альтернатив:
б) реалістичність
г) відповідність ресурсам організації
е) прийнятність наслідків реалізації

47. Послідовність застосування критеріїв перевірки альтернатив:
б) реалістичність (1)
г) прийнятність наслідків реалізації (3)
е) відповідність ресурсам організації (2)

48.Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив:
а) метод інверсії
б) метод аналогії
в) метод ідеалізації

49.Методи колективного творчого пошуку альтернатив:
г) метод "мозкового штурму"
ж) конференція ідей
з) метод колективного блокноту

50. Методи активізації творчого пошуку альтернатив:
д) метод фокальних об'єктів
е) метод контрольних запитань
і) метод морфологічного аналізу

51.Сутність методу фокальних об'єктів:
г) перенесення ознак випадкових об'єктів на об'єкт, що аналізується

52. Сутність методу морфологічного аналізу:
в) системне дослідження варіантів, що випливають із закономірностей побудови об'єкту

53. Сутність методу контрольних запитань
а) стимулювання пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

54. Сутність методу аналогії:
а) використання схожих відомих рішень з інших сфер діяльності, спостережень за природою

55. Сутність методу ідеалізації:
б) пошук альтернатив шляхом ініціювання уявлень про ідеальне вирішення проблеми

56. Сутність методу колективного блокноту:
в) поєднання індивідуального висування ідей з їх колективним опрацюванням

57. Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень:
а) аналітичні
в) статистичні методи
г) методи теорії ігор
д) методи теорії статистичних рішень
е) методи математичного програмування

58. Якісні методи обґрунтування управлінських рішень:
г) метод вагових коефіцієнтів
е) метод простого ранжування

59. Методи, що застосовуються за неможливості використання розрахункових методів:
б) метод простого ранжування
г) метод вагових коефіцієнтів

60. Методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:
г) аналітичні методи
д) методи математичного програмування

61. Методи, що застосовуються в умовах імовірної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:
а) теоретико-ігрові методи
б) статистичні методи
в) метод платіжної матриці
д) методи математичного програмування

62. Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення:
а) теоретико-ігрові методи

63. Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії статистичних рішень:
б) об'єктивні обставини, які невідомі

64. Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії ігор
а) свідомі дії розумного суперника

65. Теоретико-ігрові методи обґрунтування управлінських рішень:
а) методи теорії статистичних рішень
в) методи теорії ігор

66. Експертні методи обґрунтування управлінських рішень:
в) метод простого ранжування
д) метод вагових коефіцієнтів

67. Методи обґрунтування задач, які вимагають прийняття послідовних рішень:
б) метод "дерева рішень"

68. Сфери застосування методу "дерева рішень":
в) задачі, що вимагають прийняття послідовних рішень
69. Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:
- ціна одиниці продукції - 30 грн.
- виробнича собівартість одиниці продукції -  27 грн.
- умовно-постійні витрати -  4 500 грн.  
в) 1 500 од.

70. Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:
- ціна одиниці продукції -  0,60 грн
- виробнича собівартість одиниці продукції – 0,45 грн.
- умовно-постійні витрати -  9000 грн.  
а)  60 000 од.

71. Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:
- ціна одиниці продукції -  10грн
- виробнича собівартість одиниці продукції – 7,5грн.
- умовно-постійні витрати -  1500 грн.  
в) 600 од.

72. Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:
- ціна одиниці продукції -  1200грн
- виробнича собівартість одиниці продукції –1000грн.
- умовно-постійні витрати -  60000 грн.  
б) 300 од.

73. Рівень беззбитковості за наведеними даними становить:
- ціна одиниці продукції -  125грн
- виробнича собівартість одиниці продукції –110грн.
- умовно-постійні витрати -  11000 грн.  
в) ~733 од.

74. Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:
Від виходу на нові ринки в залежності від рівня конкуренції компанія розраховує, що:
- імовірність одержання прибутку у $ 250 тис. становить 30%
- імовірність одержання прибутку у $ 150 тис. становить 50%
- імовірність одержання прибутку у $ 50 тис. становить 20%
а) $ 160 тис

75. Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:
Запроваджуючи систему знижок; компанія розраховує, що в залежності від рівня цін на сировину:
- імовірність одержання прибутку у 800 тис. грн. становить 25%
- імовірність одержання прибутку у 250 тис. грн. становить 40%
- імовірність одержання збитків у 200 тис. гри. становить 35%
в)    230 тис. грн.

76. Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:
Збільшуючи виробничі потужності, компанія розраховує, що в залежності від попиту:
- імовірність одержання доходу у 100 тис. гри. становить 40%
- імовірність одержання доходу у 20 тис. грн. становить 30%
- імовірність одержання збитків у 10 тис. грн. становить 30%
а)    43 тис. грн.

77. Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:
Збільшуючи об'єми продажу, компанія розраховує, що в залежності від рівня інфляції:
- імовірність одержання прибутку у 50 тис. грн. становить 40%
- імовірність одержання прибутку у 20 тис. грн. становить 30%
- імовірність одержання збитків у 30 тис. грн. становить 30%
б)   17 тис. грн.

78. Очікуваний ефект наведеного прикладу складає:
Запроваджуючи систему мікрокредитів, банк розраховує, що в залежності від рівня ділової активності:
- імовірність одержання прибутку у 600 тис. грн. становить 30%
- імовірність одержання прибутку у 200 тис. грн. становить 40%
- імовірність одержання збитків у 100 тис. грн. становить 30%
в)     230 тис. грн.

79. Найкраща стратегія  за критерієм песимізму у наведеному прикладі:
В матриці наведені розміри прибутку як можливі наслідки реалізації різних стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         10         14         16    
# 2         20         8         12    
# 3         18         12         12    
в) # 3

 

80 . Найкраща стратегія  за критерієм оптимізму у наведеному прикладі:
В матриці наведені розміри прибутку як можливі наслідки реалізації різних стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         10         14         16    
# 2         20         8         12    
# 3         18         12         12    
б) # 2

81. Найкраща стратегія за критерієм коефіцієнту оптимізму у наведеному прикладі:
В матриці наведені розміри прибутку як можливі наслідки реалізації різних стратегій компанії за різних умов: ( К опт. = 0,3;  К пес. = 0,7 )
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         10         14         16    
# 2         20         8         12    
# 3         18         12         12    
в) # 3

82. Найкраща стратегія  за критерієм Лапласа у наведеному прикладі:
В матриці наведені розміри прибутку як можливі наслідки реалізації різних стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         10         14         16    
# 2         20         8         12    
# 3         18         12         12    
в) # 3

83. Найкраща стратегія  за критерієм жалю у наведеному прикладі:
В матриці наведені розміри прибутку як можливі наслідки реалізації різних стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         10         14         16    
# 2         20         8         12    
# 3         18         12         12    
в) # 3

84. Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:
В матриці наведені розміри втрат як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стр-ї    S 1         S 2         S 3    
# 1         12         5         0    
# 2         0         9         6    
# 3         8         0         11    
б) # 2

85. Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:
В матриці наведені розміри втрат як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         7         16         0    
# 2         0         8         9    
# 3         9         0         12    
б) # 2

86. Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:
В матриці наведені розміри втрат як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         4         12         0    
# 2         5         0         11    
# 3         0         6         10    
в) # 3

87. Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:
В матриці наведені розміри втрат як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         7         16         0    
# 2         0         8         9    
# 3         15         0         12    
б) # 2
88. Найкраща стратегія у наведеному прикладі з точки зору мінімізації втрат:
В матриці наведені розміри втрат як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії за різних умов:
                    Умови         
Стратегії    S 1         S 2         S 3    
# 1         3         6         0    
# 2         0         10         5    
# 3         15         0         8    
а) # 1

89. У наведеному прикладі визначити сідлову точку:
В матриці наведені розміри доходу як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії А за різної реакції конкурента В:
Стратегії              Стратегії компанії В         
компанії А    В 1         В 2         В 3         В 4    
А 1         8         7         2         4    
А 2         4         5         3         8    
А 3         9         4         2         5    
а) А ___ В ___
а) А2В3

90. У наведеному прикладі визначити сідлову точку:
В матриці наведені розміри доходу як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії А за різної реакції конкурента В:
Стратегії              Стратегії компанії В         
компанії А    В 1         В 2         В 3         В 4    
А 1         6         9         4         7    
А 2         8         6         3         5    
А 3         7         6         5         8    
а) А ___ В ___
а) А3В3

91. У наведеному прикладі визначити сідлову точку:
В матриці наведені розміри доходу як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії А за різної реакції конкурента В:
Стратегії         Стратегії компанії В    
компанії А    В 1         В 2         В 3    
А 1         2         3         5    
А 2         6         4         8    
А 3         8         5         6    
а) А ___ В ___
а) А3В2

92. У наведеному прикладі визначити сідлову точку:
В матриці наведені розміри доходу як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії А за різної реакції конкурента В:
Стратегії         Стратегії компанії В    
компанії А    В 1         В 2         В 3    
А 1         2         5         8    
А 2         6         4         5    
А 3         8         3         6    
б) відсутня

93. У наведеному прикладі визначити сідлову точку:
В матриці наведені розміри доходу як можливі наслідки реалізації різних  стратегій компанії А за різної реакції конкурента В:
Стратегії    Стратегії компанії В
компанії А    В 1    В 2    В 3    В 4
А 1         8    7    2    4
А 2         4    5    3    8
А 3         9    8    4    6
а) А ___ В ___
а) А3В3

94. За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:
Ключові фактори успіху    Експерти    
    № 1    № 2    № 3    № 4    № 5    № 6
а)    0,1    0,1    0,4    0,3    0,3    0,2
б)    0,5    0,3    0,2    0,3    0,4    0,3
в)    0,2    0,4    0,2    0,2    0,1    0,2
г)    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1
д)    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,2
б) 0,33
95. За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:
Ключові фактори успіху    Експерти    
    № 1    № 2    № 3    № 4    № 5    № 6
а)    3    2    1    2    4    1
б)    1    3    2    1    5    3
в)    4    1    3    3    3    2
г)    5    4    4    5    2    5
д)    2    5    5    4    1    4
а) 2,17

96. За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:
Ключові фактори успіху    Експерти    
    № 1    № 2    № 3    № 4    № 5    № 6
а)    0,1    0,3    0,2    0,1    0,1    0,2
б)    0,1    0,1    0,3    0,4    0,4    0,1
в)    0,6    0,3    0,2    0,3    0,3    0,4
г)    0,1    0,2    0,2    0,1    0,1    0,1
д)    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,2
в) 0,35

97. За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:
Ключові фактори успіху    Експерти    
    № 1    № 2    № 3    № 4    № 5    № 6
а)    4    5    5    4    5    4
б)    3    3    1    1    2    3
в)    2    1    2    3    3    2
г)    5    4    4    5    4    5
д)    1    2    3    2    1    1
д) 1,67

98. За даними експертів визначити найбільш значущий фактор та його значення:
Ключові фактори успіху    Експерти    
    № 1    № 2    № 3    № 4    № 5    № 6
а)    0,2    0,1    0,2    0,1    0,1    0,2
б)    0,1    0,2    0,3    0,4    0,3    0,1
в)    0,1    0,3    0,2    0,1    0,2    0,3
г)    0,5    0,3    0,2    0,3    0,3    0,2
д)    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,2
г) 0,3

Тема: Планування в організації
99. Визначення функції планування:
в) процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення

100. Етапи процесу планування:
а) опрацювання стратегій діяльності
в) надання стратегії конкретної форми
г) визначення цілей діяльності

101. Послідовність виконання етапів процесу планування:
а) опрацювання стратегій діяльності (2)
в) надання стратегії конкретної форми (3)
г) визначення цілей д-ті (1)

102. Класифікація планів за ступенем конкретності:
в) завдання і орієнтири

103. Визначення стратегічного планування:
в) визначення головних цілей організації, принципів придбання та використання ресурсів

104. Визначення оперативного планування:
а) деталізація стратегії у короткотермінових рішеннях

105. Вимоги до правильного формулювання цілей:
б) зорієнтованість у часі
д) реалістичність та досяжність
е) сформульованість письмово

106. Класифікація цілей за рівнем абстракції:
а) неофіційні цілі
б) глобальні цілі
в) задачі організації
д) місія організації

107. Визначення місії
організації:
б) уявлення самої організації про своє призначення


108. Визначення глобальної мети:
 б) уявлення про суспільне призначення організації
 
109. Сутність методу управління за цілями (МВО):
 б) спільно з підлеглим опрацювати цілі його діяльності
 в) забазпечити мотивацію діяльності підлеглого
 г) винагороджувати результат, а не процес діяльності

110.  Етапи процесу управління за цілями (МВО):
а) самоконтроль
б) планування дій
в) періодична звітність
д) постановка цілей

111. Послідовність виконання етапів процесу управління за цілями (МВО):
а) самоконтроль (3)
б) планування дій (2)
в) періодична звітність (4)
д) постановка цілей (1)

112. Визначення стратегії:
а) генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей

113. Елементи стратегії:
в) сфери стратегії
г) розподіл ресурсів
е) синергія
з) конкурентні переваги

114. Визначення синергії:
 а) ефект цілісності

115. Визначення сфери стратегії:
в) засоби адаптації до зовнішнього середовища

116. Рівні стратегій:
 а) стратегія бізнесу
 г) загально-корпоративна стратегія
д) функціональна стратегія
 
117. Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія:
в) вся організація

118. Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу:
б) конкретний структурний підрозділ

119. Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія:
а) функціональні служби організації

120. Компоненти, які визначає стратегія бізнесу:
б) шляхи забезпечення конкурентних переваг

121. Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія:
а) бізнес, яким передбачає займатись організація

122. Компоненти, які визначає функціональна стратегія:
в) шляхи оптимального використання ресурсів

123. Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії:
а) визначення цілей діяльності
б) внутрішній аналіз
в) зовнішній аналіз
г) визначення місії
 д) аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії
г-в(б)-б(в)-а-д

124. Зміст правильно сформульованої місіі організації:
а) види діяльності організації
в) конкурентні переваги організації
г) ринки, на яких діє організація
е) головні цілі організації
ж) основні споживачі
з) товари, що виробляються

125. Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу:
а) споживачі
 в) постачальники
 г) технології
 е) конкуренти

126. Види загально- корпоративних стратегій:
а) стратегія зростання
в) стратегія стабілізації
г) реструктивна стратегія
е) комбінована стратегія

127. Варіанти стратегії зростання:
а) експансія
б) диверсифікація
в) інтеграція

128. Варіанти реструктивної стратегії:
б) відсікання зайвого
в) переорієнтація
д) ліквідація

129. Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту:
а) загально-корпоративні стратегії

 

130. Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу":
а) загально-корпоративні стратегії

131. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "А" за методом пакетного менеджменту:
г) реструктивна стратегія

132. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "В" за методом пакетного менеджменту:
а) стратегія зростання
г) реструктивна стратегія
а (г)

133. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "С" за методом пакетного менеджменту:
а) стратегія зростання

134. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "D" за методом  пакетного менеджменту:
б) стратегія стабільності
 

135. Найбільш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту:
г) група D

136. Група продукції, найбільш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного менеджменту:
 в) група С

137. Найменш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту:
а) група А

138. Група продукції, найменш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного менеджменту:
а) група А
г) група D
а (г)

139. Види стратегій бізнесу за М. Портером:
б) стратегія контролю за витратами
 г) стратегія фокусування
 е) стратегія диференціації

140. Базові поняття, на яких грунтуються стратегії диференціації:
 г) орієнтація на продукцію з унікальними властивостями

141. Базові поняття, на яких грунтуються стратегії фокусування:
а) ідея сегментації ринку
б) орієнтація на певну групу споживачів
в) орієнтація на обмежену частину асортим прод

142. Засоби реалізації стратегії контролю за витратами:
а) впровадження нового устаткування
г) збільшення обсягів виробництва
д) зменшення накладних витрат
е) застосування нових технологій

143. Засоби реалізації стратегії диференціації:
в) кращий рівень обслуговування
г) підвищення якості продукції
д) прискорене оновлення продукції

144. Засоби реалізації стратегії фокусування:
а) зменшення витрат на виготовлення одиниці продукції
б) збільшення витрат для надання продукту унікальних властивостей

145. Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами:
б) наявність товарів-замінників
в) еластичність попиту на продукт
г) наявність можливостей регулювання обсягів виробництва і продажу

146. Вид стратегії щодо поставки на ринок продукції з унікальними властивостями:
а) стратегія диференціації
г) стратегія фокусування
а (г)

147. Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку:
в) стратегія контролю за витратами

148. Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок:
г) стратегія фокусування

149. Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів:
г) стратегія фокусування

150. Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат:
в) стратегія контролю за витратами
г) стратегія фокусування
в (г)

151 Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва:
е) реструктивна стратегія

 


152. Вид стратегії, якому відповідає рішення"Colgate Corp." щодо продажу виробництвтенісного інвентарю та ювелірних виробів:
е) реструктивна стратегія

153 Вид стратегії, якому відповідає діяльність "Daewoo Corp." в широкому колі галузей:
б) стратегія диверсифікації
д) стратегія зростання
б (д)

154. Вид стратегії, якому відповідає просування "Coca-Cola Corp." на ринки інших країн:
д) стратегія зростання

155 Характеристики ефективної стратегії:
 а) орієнтація на конкретних споживачів
 б) використання сильних сторін організації
д) конкретність задач з реалізації конкурентних переваг
 е) опрацювання заходів з подолання слабкостей та загроз

156 Одноразові плани, що надають  стратегії конкретного змісту:
 а) бюджети
г) проекти
е) програми

157 Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій:
б) політика
 в) правила
 д) стандартні операційні процедури

158  Визначення бюджету:
г) план з розподілу ресурсів між видами діяльності і підрозділами організації

159 Визначення політики:
 а) загальний орієнтир для дій та прийняття рішень

160 Визначення стандартних операційних процедур:
 в) формальна сукупність і послідовність дій для здійснення за певних обставин

Тема: Організація як функція управління
161. Визначення функції  організації:
б) процес поділу, групування та координації робіт, видів діяльності і ресурсів для досягнення поставлених цілей

162. Визначення  організаційної діяльності:
 а) процес усунення керівником конфліктів між людьми щодо роботи або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності

163. Визначення організаційної структури:
в) результат вибору певних позицій з усіх елементів організаційної діяльності

164 Елементи організаційної діяльності
а) поділ праці
б) делегування повноважень
г) департаменталізація
 ж) механізм координації
е) діапазон контролю

165  Параметри  організаційної структури:
а) ступінь адаптивності
б) ступінь складності
в) ступінь формалізації
г) ступінь централізації

166 Характеристики ступеню формалізації організаційної структури:
 в) кількість правил і процедур, що регламентують діяльність

167 Характеристики ступеню централізації організаційної структури:
г) рівень управління, де зосереджене право прийняття рішень

168 Характеристики ступеню складності організаційної структури:
 а) кількість вертикальних рівнів управління
 б) кількість структурних підрозділів
 
169 Сутність децентралізації:
г) передача права прийняття рішень з вищих рівнів управління на нижчі

170 Основні характеристики бюрократії:
а) високий ступінь поділу праці
 б) чітка управлінська ієрархія
  г) наявність числених правил і процедур
д) відбір кадрів виключно за діловими якостями

171 Сильні сторони ідеальної бюрократії:
 а) високий ступінь поділу праці
 б) ієрархія повноважень
  г) використання правил
д) відбір кадрів за діловими якостями

172 Чинники, що за ситуаційною теорією визначають тип орг.. структури :
а) зовнішнє середовище
 б) технологія
г) стратегія
е) розміри організації


173 Характеристики орг.  структур управління одиничним виробництвом за Дж. Вудворд:
 а) низька вертикальна
г) низька горизонтальна диференціація
е) низька формалізація

174 Характеристики організаційних структур управління масовим виробництвом за Дж. Вудворд:
 б) середня вертикальна диференціація
 д) висока горизонтальна диференціаці
ж) висока формалізація

175  Характеристики організаційних структур управління процес ним виробництвом за Дж. Вудворд:
в) висока вертикальна диференціація
г) низька горизонтальна диференціація
е) низька формалізація

176 Результати досліджень впливу технології та розмірів на її структуру
 а) структура великих організацій залежить від їх розміру організації
б) технологія істотно впливає на структуру тільки малих організацій

177 Типові характеристики організацій малого розміру:
 а) менша спеціалізація робіт
в) менша стандартизація діяльності
е) більша централізація повноважень

178 Типові характеристики організацій великого розміру:
б) більша спеціалізація робіт
г) більша стандартизація діяльності
д) менша централізація повноважень

179 Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша:
 б) кожний підрозділ має своє унікальне зовнішнє середовище
в) кожний підрозділ пристосовує свою організаційну структуру до власного зовнішнього середовища

180 Визначення поняття "поділ праці":
а) процес поділу загальної роботи на окремі завдання, достатні для виконання окремим працівником

 181 Визначення поняття  "проектування робіт":
б) процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації

182 Результати процесу  проектування робіт:
в) посадові інструкції
 г) специфікації робіт

183 Характеристики робіт, що виявляються в межах проектування робіт:
 а) зміст роботи
 в) вимоги, що висуваються до роботи
 г) середовище, в якому здійснюється робота

184 Методи перепроектування робіт:
а) збагачення робіт
 б) формування робочих модулів
д) розширення робіт
 г) ротація робіт

185 Шляхи збагачення робіт:
б) зменшення ступеню контролю
в) підвищення кваліфікації
д) самостійне опрацювання графіків роботи
е) встановлення ефективного зворотнього зв'язку

186 Визначення поняття департаменталізації:
а) групування працівників в окремі підрозділи
б) групування робіт та видів діяльності у певні блоки

187. Групувальні ознаки базових схем департаменталізації:
а) функції, які виконує керівник
б) види продукції, що випускаються
в) місцерозташування підрозділів організації

188 Схема департаменталізації, якій відповідає маркетинговий підрозділ організації:
 а) функціональна

189 Схема департаменталізації, якій відповідає відділ дитячих іграшок в супермаркеті:
б) продуктова
г) за споживачами

190 Схема департаменталізації, якій відповідає відділення банку по роботі з організаціями:
г) за споживачами

191 Визначення поняття делегування повноважень:
в) передача частини роботи і повноважень з її виконання підлеглому

192 Елементи процесу делегування повноважень:
а) звітність про виконання завдань
б) прийняття відповідальності
д) передача повноважень

193 Види повноважень:
а) лінійні
г) штабні
д) функціональні

194 Визначення функціональних  повноважень:
в) повноваження, що делегуються особам, які в межах своєї компетенції пропонують або забороняють дії підлеглим лінійних керівників

195 Характеристика діяльності штабного керівника:
б) підготовка рекомендацій для лінійних керівників

196 Визначення лінійних повноважень:
а) повноваження, що передаються від начальника безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим

197 Визначення штабних повноважень:
 б) повноваження, що делегуються особам, які здійснюють консультативні та обслуговуючі функції щодо лінійних керівників

198 Визначення поняття діапазону контролю:
в) кількість підлеглих конкретного керівника

199 Наслідки зменшення діапазону контролю:
а) збільшення витрат на управління
в) ускладнення зв'язків між підрозділами
д) ускладнення планування і контролю

200 Наслідки збільшення діапазону контролю:
б) зменшення витрат на управління
г) спрощення зв'язків між підрозділами
е) спрощення планування і контролю

201. Чинники, що визначають діапазон контролю:
в) частота посадових зв'язків "підлеглий-керівник"- "підлеглий
г) кількість посадових зв'язків "підлеглий-керівник" -керівник"
д) жорсткість посадових зв'язків

202. Фактори, що впливають на число, частоту і жорсткість посадових звязків:
а) ступінь складності завдань
б) ступінь мінливості завдань
г) потреба у вказівках
д) рівень фахової підготовки підлеглого

203. Умови доцільності застосування пласкої організаційної структури :
б) робота ідентична для для багатьох виконавців
в) висока кваліфікація працівників

204. Умови доцільності застосування високої організаційної структури:
а) робота підлеглих вимагає жорсткого контролю
г) часті зміни завдань

205. Визначення поняття "координація робіт":
г) узгодження дій усіх підсистем організації

206. Механізми координації процесу організаційного проектування:
а) взаємна комунікація
б) прямий контроль
г) стандартизація
е) комісії
з) оперативні групи

207. Механізми горизонтальної координації:    
б) тимчасові робочі групи
г) наради між підрозділами
ж) взаємодопомога
з) комісії

208. Механізми вертикальної координації:
а) прямий контроль
в) стандартизація

209. Мета створення механізмів координації:
в) забезпечення взаємодії між підрозділами організації
г) досягнення єдності дій працівників організації

210. Зміст організаційної схеми управління:
в) взаємозв'язки основних рівнів управління та підрозділів організації
г) перелік основних підрозділів організації

211. Переваги лінійної організаційної структури:
б) чіткість і простота взаємодії
в) надійний контроль та дисципліна
д) оперативне прийняття і впровадження рішень
е) економічність за умов невеликого розміру організації

212. Переваги лінійно-штабної організаційної структури:
б) чіткість і простота взаємодії
в) надійний контроль та дисципліна
д) оперативне реагування щодо вирішення проблем

213. Переваги функціональної організаційної структури:
а) інформаційна оперативність
г) розвантаження вищого керівництва

214. Переваги лінійно-функціональної орг. Стр.:    
а) інформаційна оперативність
б) чіткість і простота взаємодії
в) надійний контроль та дисципліна
г) розвантаження вищого керівництва
д) оперативне прийняття і впровадження рішень
е) економічність за умов невеликого розміру організації

 

 

Категория: Шпаргалки | Добавил: everyone | Теги: Еволюція управлінської думки, Поняття і сутність менеджменту
Просмотров: 2349 | Загрузок: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно