Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Шпаргалки » Шпаргалки

Шпаргалка із екології
[ Скачать с сервера (258.3 Kb) ] 06.03.2018, 21:25
Глобальна екологічна криза. Глобальні екологічні проблеми
Види виробничої діяльності людства:
(Етапи у взаємовідносинах "людство - біосфера")
Етап збирання і мисливства (4000 р. тому). Максимальна єдність з природними екосистемами, вплив людства мінімальний.
Етап землеробства та скотарства (до середини 18 ст.). Базується на виробленні живої речовини, яка виробляється у штучних та природних екосистемах. Одомашнення тварин, виведення нових культур рослин.
Етап промислового виробництва. Широке споживання не відновлювальних природних ресурсів та різних видів енергії. Тут розпочинається деградація біосфери, яка характеризується втратою 20% родючих ґрунтів, хімічними змінами в атмосфері, скороченням ресурсної бази, забрудненням всіх геосфер.
Етап інформаційного суспільства (20 ст.). Характеризується наявністю комп’ютерних технологій, технократична цивілізація, переходом до ресурсо- та енергозберігаючих технологій і намаганням скоротити викиди та відходи.

Техногенні цивілізації характреризуються:
Високим рівнем урбанізації (90% населення живе у містах).
Високим рівнем розвитку промисловості.
Розвинутою інфраструктурою (транспорт, автошляхи, залізниці).
Великою кількістю автомобільного транспорту.
Високим розвитком енергетики.

Вплив на біосферу:
незначний, але тривала дія;
аварійний (катастрофічний) шлях.

Шляхи впливу людського суспільства на біосферу:
− зміна складу усіх геосфер, зміна структури поверхні літосфери;
− вплив на живу речовину:
а) зміна теплового балансу планети;
б) втручання в біохімічні цикли шляхом внесення додаткових речовин;
− вплив на біоту (сукупність живих організмів):
а) відмирання видів;
б) зниження біологічного різноманіття;
− біологічне забруднення (штучне внесення речовин).

Екологічна криза - глибоке порушення природної екологічної рівноваги в результаті негативних взаємин між людською цивілізацією і природою.
Причина сучасної екологічної кризи: невідповідність виробничих масштабів людства ресурсним можливостям біосфери.
Екологічна катастрофа - стан необоротної деградації біосфери.
Завдання: не перетворити сучасну екологічну кризу в екологічну катастрофу.
Сучасна екологічна криза є глобальною (всесвітньою).

Екологічні кризи в історії:
1) занепад Стародавнього світу
Причина: виснаження ґрунтів (Азія, Індія), неможливість прогодувати населення;
2) при переході до землеробства
Причина: зросло населення, зменшення популяції мамонтів.

Причини виникнення глобальної екологічної кризи:
Аморальне відношення до природних ресурсів.
Переважання високовідходних і високовитратних технологій у промисловості.
Гонка озброєнь
Величезні масштаби синтезу нових хімічних речовин (за останні 100 років = 9 млн. нових хімічних речовин).
Недосконалий соціальний устрій
Вирубування тропічних лісів.

Можливі виходи з кризи:
Обмеження народжуваності (к-ті населення).
Екологізація виробництва (промисловості і сільського господарства).
Освоєння космосу для добування ресурсів.

Найбільш глобальні екологічні проблеми:
Забруднення промислового і с/г виробництва (продукується 600 млн тон/рік відходів).
Антропогенний парниковий ефект.
Зниження рН природних опадів.
Зменшення концентрації стратосферного озону.
Виробування тропічних лісів.
Запустелювання територій.
Швидкі темпи зниження біорізноманіття.

Форми забруднення:
Хімічне (надходження до біосфери хімічних речовин, вплив яких на біосферу на досліджений).
Фізичне забруднення (шумові ефекти, електромагнітне випромінювання).
Термічне забруднення (виділення додаткової теплоти).
Радіоактивне забруднення (надходження штучних ізотопів, нуклідів в результаті ядерної енергетики).
Засмічення твердими відходами (промислове, побутове).
Біологічне забруднення (внесення нових невластивих екосистемам біологічних видів, зокрема – мікрофлори).

Механізми забруднення і деградації біосфери
Внесення в біогеохімічні цикли великої кількості речовин антропогенного походження.
У біосферу + 4 млрд. т/ рік заліза
+ 100 млн т/рік алюмінію
+ 300 тисяч т/рік свинцю
Техногенна міграція речовин (сировини, продуктів виробництва відходів).

Забруднення Світового океану і континентальних вод:
95 % загальних стічних вод – неочищені.
Основні джерела забруднення Світового океану:
стічні води промисловості;
стоки с/г виробництв;
побутові стоки.
Первинне забруднення:неочищена вода, яка надійшла до гідросфери.
Вторинне забруднення: негативні процеси в результаті первинних забруднень.

Екологічні (глобальні) проблеми Світового океану:
− цвітіння води (евтрофікація). Причина – надлишкова к-ть нітроген- і фосфорвмісних речовин;
− забруднення ПАР (утворюють плівки на поверхні води);
− забруднення нафтою ( 2,5-6 млн тон/рік, 15% поверхні Світового океану вкрито нафтою);
− забруднення пластмасовими виробами;
− антропогенний викид парникових газів (СО2) → закиснення води; опріснення води в океанах.
Лекція№2
Антропогенне забруднення атмосфери
Проблеми антропогенного забруднення атмосфери
Антропогенний парниковий ефект:
Основні парникові гази: CO2, CH4, N2O
Млн.-1 СО2 СН4 N2О
Доіндустріальна епоха 278 0,7 0,275
Кінець ХХ ст. 369 1,7 0,311
Щорічний приріст 1,0 0,007 0,0007
КГП 1,0 22 270

Коефіцієнт глобального потепління (КГП) - показує відношення від впливу 1кг даного газу до впливу 1кг СО2 на рік.
Джерела основних парникових газів:
Спалювання всіх видів органічного палива в промисловості (СО2);
Неенергетичні промислові процеси (де виділяється СО2 );
Вирубування лісів та зміна в землекористуванні (СН4);
Вирощування рису (з боліт йде виділення СН4);
Тваринництво (СН4);
Розклад твердих побутових відходів (СН4);
Видобуток і транспортування вугілля, нафти і природнього газу (СН4);
Використання нітрогенвмісних добрив (N2O);
Спалювання природного палива (N2O);
Спалювання біомаси (N2O);
Хімічні виробництва аденінової, нітратної та нейлонової кислоти(N2O).
Наслідки парникового ефекту:
Спалювання органічних речовин – виділення тепла;
Наявність швидких кліматичних змін;
Інтенсивність масообміну між атмосферою та гідросферою;
Збільшення об’ємів природних опадів (тайфуни,циклони, підтоплення територій);
Топлення льодовиків (підвищення рівня Світового Океану, зменшення площі суходолу, зміна океанічних течій, перехід від мякого клімату до більш різкого (континентального) з різкими переходами температур, забруднення прісних водойм →деградація екосистем внаслідок кліматичних змін);
Зниження рН природних опадів. (Середнє рН 5-5,5, над океаном рН 4,7-4,8)

У 1990р. головна Асамблея ООН почала розробку конвенції про зміну клімату. Вона вступила в дію у 1998р..

2. Смоги:
Смог - явище зменшення видимості, прозорості атмосфери внаслідок певних метеорологічних умов і антропогенного забруднення.
Смоги:
Лондонський: спостерігається при високій вологості повітря, температурі близько 0°С і забрудненні атмосфери газами CO, CO2, NO2, сажею, притаманний тривалий штиль.
Крижаний: спостерігається при підвищеній вологості і температурі -20°С. У повітрі виникають завислі льодинки (5-10 мкм) у вигляді густого туману.
Фотохімічний або Лос-анджелеський: виникає влітку при температурі вище 30°С за сонячної погоди у містах із великою кількістю автомобільного транспорту. Має блакитний колір. Є результатом газофазної взаємодії вуглеводнів, оксидів азоту.
3. Кислотні опади:
Зміна хімічного складу природних опадів і підвищення кислотності;
на 60% зумовлені наявністю SO2, 30% - NOx, 5% - HCl, 2% - CO2. Наявність SO2 зумовлена теплоенергетикою, промисловістю. NOx - транспорт, енергетика, промисловість.
Частка викидів, %
Джерело SO2 NOx
Енергетика 55 37
Промисловість 44 13
Транспорт 1 50


4. Зменшення стратосферного озону:
"Озонова дірка" - явище зменшення кількості стратосферного озону у озоновому прошарку.
Причини виникнення "озонової дірки":
 Метрологічна: стійкий зимовий циклон над Антарктидою.
 Антропогенна: антропогенні каталізатори: вуглеводні (RH), NOx, Cl2, CCl4, CH3Cl. Фреони: F-11 (CFCl3), F-12 (CF2Cl¬2¬), F-13B1 (CF3Br).
Віденська конвенція ООН про охорону озонового шару:
Була підписана 1985р. у Відні. Чинності набула у 1988р., її ратифікували 193 країни. Мета конвенції - захист здоров’я людей і довкілля від наслідків руйнування озонового шару.

1990р – Кіотський протокол – міжнародний документ, згідно з яким зменшуються обсяги викиду парникових газів.

Лекція №3
Біорізноманіття та його зменшення . методи боротьби зі зниженням
Екосистемі в цілому властиве біорізноманіття ( також-біосфері, геоценозу)
Види :
Генетичне ( сукупність генофондів усіх популяцій одного виду)
Видове (сук-ть усіх видів, що населяють одну територію).
Категорії:
Індивідуальне різноманіття особин чи організмів за віком, статтю, станом здоров*я.
Різноманіття популяцій- визнач. Особливостями генофонду.
Різноманіття угрупувань і біоценозі.
Різноманіття екосистем.
Чим більше біорізноманіття, тим краще себе «почуває» екосистема (в «розквіті»). Якщо мнш. Біоріз-тя, їх біоценози і біосфера- вони у стані деградації (занепаду). Найбільша деградація-в період вимирання динозаврів. Утвор. нових видів –повільний процес. Спостеріг. Високі темпи зникнення видів (за ост. 50 р.- від 15 до 25% вимерло тих видів, що були відомі (ще +невідомі)).
Причини:
1) Скорочення площ природних угідь і територіальне розчленування нга окремі острівці тих територій, що залишились.
2) Перетворення культурних угідь на напівкультурні.
3) Напівкультурні і природні угіддя мають високе експлуатаційне навантаження.
4) Надходження у біосферу великої кіл-ті відходів (більшість-токсичних для жо.)
Механізми деградації ж.реч. біосфери в умовах антропогенного впливу:
1) Надмірне добування (вилучення з популяцій рослин і тварин в більшій кіл-ті, ніж їх може утворитися в процесі розмноження.
Категория: Шпаргалки | Добавил: opteuropa | Теги: курсач, курсова, курсовая работа, лабораторна робота, реферат з біології, дипломн, магістерська, КОНТРОЛЬНА, скачати доповідь, доповідь з права.
Просмотров: 471 | Загрузок: 16 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно