Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Среда, 06.07.2022


Главная » Файлы » Мои файлы

Визначити коло правовідносин
[ Скачать с сервера (113.0 Kb) ] 22.01.2013, 22:04

ТОВ «Акробат» було придбано у Горянської сільської ради 0,50 га земельної ділянки для з цільовим призначенням «для будівництва промислового об’єкта – лісопильні». Проте, після отримання державного акту про право власності на земельну ділянку ТОВ «Акробат» вирішило, що розташування у цій місцевості лісопильні не принесе очікуваного прибутку, з огляду на що цим товариством було розміщено цех щодо збору меблів.
У процесі проведення планової перевірки дотримання земельного законодавства державним інспектором було виявлено цей факт. У зв’язку з цим, ТОВ «Акробат» було видано припис про усунення порушення цільового використання земельної ділянки, яке не думку інспектора полягало у тому, що характер можливого впливу на земельну ділянку змінився. Якщо у випадку з лісопильнею негативний вплив міг полягати у забрудненні останньої пилом, то у випадку з будівництвом цеху можливий негативний вплив полягає у можливому забрудненні земельної ділянки залишками фарби та лаків.
Крім того, на думку інспектора ТОВ «Акробат» повинно було мати матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище та провести громадські слухання щодо цього проекту.
Вважаючи ці вимоги неправомірними ТОВ «Акробат» звернулося до суду.

Визначити коло правовідносин.
Чи підлягає позов ТОВ «Акробат» задоволенню?
Вирішити справу.

Коло правовідносин:
- Земельні – щодо придбання земельної ділянки ТОВ «Акробат»;
- Господарські – щодо здійснення ТОВ «Акробат» статутної діяльності;
- Екологічні природоохоронні – щодо порушення ТОВ «Акробат» законодавства про охорону земель;
- Екологоуправлінські – щодо проведення перевірки державним інспектором; щодо проведення громадських слухань;
- Адміністративно-процесуальні – з приводу звернення ТОВ «Акробат» до суду щодо оскарження припису державного інспектора.

ЗКУ

Ст. 19, ч. 5 ст. 20, 66, 127-128

ЗУ «Про охорону земель»

Стаття 35. Вимоги до власників і землекористувачів, у тому
числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні
господарської діяльності

Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних
ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані:
дотримуватися вимог земельного та природоохоронного
законодавства України;
проводити на земельних ділянках господарську діяльність
способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та
родючість грунтів;
підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні
властивості землі на основі застосування екологобезпечних
технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які
зменшують негативний вплив на грунти, запобігають безповоротній
втраті гумусу, поживних елементів тощо;
дотримуватися стандартів, нормативів при здійсненні
протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та
інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і
підвищенням родючості грунтів;
забезпечувати додержання встановленого законодавством України
режиму використання земель, що підлягають особливій охороні;
забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим
призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на
земельну ділянку;
забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження,
забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення,
перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і
дрібноліссям;
уживати заходів щодо запобігання негативному і
екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації
наслідків цього впливу.

Стаття 45. Охорона земель і грунтів від забруднення
небезпечними речовинами

Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення
земель і грунтів понад установлені гранично допустимі концентрації
небезпечних речовин, забороняється.

У разі виявлення фактів забруднення грунтів небезпечними
речовинами спеціально уповноважені органи виконавчої влади у
галузі охорони земель вживають заходів до обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності, притягнення
винних до відповідальності згідно із законом і проведення в
установленому порядку робіт з дезактивації, відновлення
забруднених земель, консервації угідь і визначення режимів їх
подальшого використання.

Особливості режиму і порядку використання забруднених земель
погоджуються з органами виконавчої влади з питань охорони
здоров'я, екології і природних ресурсів та з питань аграрної
політики.

Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних
речовин у грунтах, а також перелік цих речовин встановлює Кабінет
Міністрів України.


Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною
земель

Державний контроль за використанням та охороною земель
здійснює центральний орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів, а за додержанням вимог законодавства про охорону
земель - центральний орган виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів.

Порядок здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель встановлюється законом.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
проводить моніторинг родючості грунтів та агрохімічну
паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
ПРОЕКТУВАННЯ
СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН А.2.2-1-2003

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
1.2 Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати ре¬зультати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність насе¬лення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.
1.13 Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітар-но-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів.
Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фондові дані, що харак¬теризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, дані моні¬торингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих років, карто-графічні матеріали та інша інформація.

2.1 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:
- підстави для проведення ОВНС;

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС
2.2 До складу матеріалів підрозділу включають:
- відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі інвестиційної програми чи проекту будівництва;
- перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє сере¬довище з урахуванням її альтернативних варіантів;
- стислу характеристику видів впливів планованої діяльності на навколишнє сере¬довище та їх перелік, визначений у "Заяві про наміри" або на інших етапах виконання ОВНС;
- перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень;
- дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до планованої діяльності і пов'язаних з нею проблем, що вимагають вирішення;
- перелік використаних нормативно-методичних документів;
- опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу;
- дані про структурні підрозділи виконавця та перелік субпідрядних організацій і фахівців, котрі виконували ОВНС (якщо не наводилися у вступі);
- перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи і гро¬мадську експертизу (якщо вона проводилась);
- перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС.

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні

1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.
Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.
Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами ( 556-2011-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевих рад.
Оновлення містобудівної документації передбачає:
1) актуалізацію картографо-геодезичної основи;
2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму.

3. Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

4. Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється згідно із статтями 17, 18 та 19 цього Закону.

Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів

1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

2. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.
При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" ( 1559-17 ) питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.


Категория: Мои файлы | Добавил: everyone | Теги: скачать курсовую, скачать стаью Визначити коло правов, скачать задачу, Визначити коло правовідносин, скачать реферат
Просмотров: 7394 | Загрузок: 112 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно