Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Среда, 06.07.2022


Главная » Файлы » Мои файлы

В категории материалов: 629
Показано материалов: 601-610
Страницы: « 1 2 ... 59 60 61 62 63 »

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Методи визначення показників хімічного складу ґрунтів

№ Показник Метод визначення Принцип методу
1 Гігроскопічність Гравіметричний Визначення зміни маси ґрунту в результаті висушування при температурі 100-105°С. При цьому видаляється вода, поглинута ґрунтом з повітря, адсорбовані гази – CO2, NH3 та інші, частково втрачається кристалізаційна вода.
2 Сорг (гумус) Титриметричний Вуглець органічних сполук грунту визначають за допомогою мокрого спалювання: окиснюють дихроматом в кислому середовищі.
3С° + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 = 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 8H2O + 3CO2
Надлишок дихромату титрують розчином солі Мора з індикатором – фенілантраніловою кислотою:
Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O
Перехід забарвлення: фіолетовий–зелений
Метод не придатний для аналізу грунту з вмістом гумусу > 15%. Від початкової кількості дихромату віднімають залишок, і визначають вміст органічного вуглецю.
3 Mn Фотометричний Манган в грунтах визначають в кислотних витяжках(ацетатній, 0,1Н H2SO4) фотометричним методом. В кислому середовищі (HNO3 або H2SO4) в присутності сильних окисників KJO4 відбувається окиснення всіх форм марганцю до ступеню окиснення +7. Окиснення з КІО4 відбувається без каталізатора ,при нагріванні, при обов’язковій присутності Н3РО4, яка стабілізує MnO4- і попереджає осадження йоднокислого мангану
2MnSO4+5KIO4+3H2O =2HMnO4+ 2H2SO4+5KIO3
4 Fe Фотометричний Визначення ґрунтується на взаємодії заліза з саліциловою кислотою у кислому середовищі. В результаті утворюється червоний комплекс складу 1:2:

5 P Фотометричний Визначення ґрунтується на взаємодії ортофосфатів з молібдатом амонію у кислому середовищі (рН=0,8-0,95) в присутності розчину антимонілтартрату калію К(SbO)C4H4O6 і аскорбінової кислоти. Утворюється забарвлена у синій колір змішана ГПК складу Sb:Р = 1:1:
H3РO4 + 11(NH4)2MoO4 + K(SbO)C4H4O6 + 23 HNO3 + 6Asc =
H6[РSb(MoV/VI)11O40] + 22 HNO3 + KNO3 + H2C4H4O6 + 9 H2O + 6DHAsc + 12H+ + 12ē.
В якості індикатору для контролю рН розчину використовують α-динітрофенол.

Мои файлы | Просмотров: 527 | Загрузок: 87 | Добавил: everyone | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

У справі «Грабчук проти України»
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли:
п. П. Лоренцен (Mr P. Lorenzen), Голова,
п. К. Юнгвірт (Mr K. Jungwiert),
п. В. Буткевич (Mr V. Butkevych),
пані М. Цаца-Ніколовська (Mrs M. Tsatsa-Nikolovska),
п. Р. Маруст (Mr R. Maruste),
п. Дж. Боррего Боррего (Mr J. Borrego Borrego),
пані Р. Ягер (Mrs R. Jaeger), судді,
та пані К. Вестердік (Mrs C. Westerdiek), Секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 30 серпня 2006 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 8599/02), поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України Марією Михайлівною Грабчук (далі — заявниця) 23 жовтня 2001 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженими — пані Валерією Лутковською та паном Юрієм Зайцевим.
3. 5 липня 2005 року Суд визнав заяву частково неприйнятною та вирішив комуні кувати скарги за п. 2 ст. 6 та ст. 13 Конвенції стосовно дотримання презумпції невинуватості заявниці та наявності ефективних засобів захисту. На підставі положень п. 3 ст. 29 Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно.
4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана в новостворену п’яту секцію (п. 5 правила 25 та п. 1 правила 52).
ФАКТИ

Мои файлы | Просмотров: 683 | Загрузок: 58 | Добавил: everyone | Дата: 25.11.2013 | Комментарии (0)

Поняття та ознаки науково-правничої школи в Україні
Мои файлы | Просмотров: 2084 | Загрузок: 214 | Добавил: everyone | Дата: 07.02.2013 | Комментарии (0)

Для того, щоб з’ясувати, яке місце у системі права України займає трудове право, необхідно розглянути поділ системи права на приватне та публічне право.
Поділ права на приватне і публічне означає юридичне визнання сфер суспільного життя, втручання в які держави та її органів юридично заборонено чи обмежено законом. Цим виключається (юридично) можливість самовільного втручання держави у сферу особистої свободи, юридично узагальнюється ступінь і межі "прямого наказу” держави і її структур, юридично розширюються межі свободи власності та приватної ініціативи
Мои файлы | Просмотров: 616 | Загрузок: 75 | Добавил: everyone | Дата: 02.02.2013 | Комментарии (0)

До визначення поняття «цивільні процесуальні правовід­носини» існує декілька підходів, але лише уважне порівняння дозволить побачити відмінність між ними. Під цивільними процесуальними правовідносинами розуміють відносини, які виникають на основі норм цивільного процесуального права, що індивідуалізують суспільні зв'язки між судом, що вер­шить правосуддя, та учасниками цивільного процесу, які ха­рактеризуються наявністю юридичних прав і обов'язків, що забезпечують правильний і швидкий розгляд та вирішення цивільних справ, а також виконання винесених рішень. М.Й. Штефан визначав їх як врегульовані нормами цивільно­го процесуального права відносини, що виникають між суда­ми як між собою, так і з учасниками процесу - громадянами і організаціями в цивільному судочинстві. Не суперечать, д до­повнюють наведені визначення думки інших фахівців, які зазначають, що цивільні процесуальні правовідносини - це система врегульованих нормами цивільного процесуального права, індивідуалізованих суспільних зв'язків між судом, який здійснює судочинство, та іншими учасниками процесу з приводу розгляду і вирішення цивільної справи.
Мои файлы | Просмотров: 1102 | Загрузок: 132 | Добавил: everyone | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної ді¬яльності.
Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослід¬ники педагогіки тлумачать її як найвищий рівень педаго¬гічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведе¬ний час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя», комплекс властивостей осо¬бистості педагога, що забезпечує високий рівень самоор¬ганізації педагогічної діяльності.

Мои файлы | Просмотров: 747 | Загрузок: 163 | Добавил: everyone | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Особливості світосприймання стародавніх єгиптян: релігія, магія та міфологія. Теократичний характер влади фараона. Повсякденне життя єгиптян у часи великих фараонів. Наукова думка: медицина, математика, астрономія та зачатки наукового світогляду. Переписувачі й осередки духовного життя. Естетичні уявлення стародавніх єгиптян. Гуманізм давньоєгипетської культури. Спадщина Стародавнього Єгипту
Мои файлы | Просмотров: 2125 | Загрузок: 108 | Добавил: everyone | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Глава 4 Поняття авторського права
§ 2. Поняття та юридична природа авторського права
В Україні на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття авторського права. Проте якщо звернутися до міжнародно-правових актів, то у роз’ясненнях Міжнародного бюро ВОІВ можна знайти таке його визначення: авторське право — це надане законом виключне право автора твору оголосити себе творцем цього твору, відтворювати його, розповсюджувати або доводити його до відома публіки будь-якими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір визначеним способом. На підставі наведеного визначення авторського права можна дати йому визначення у двох розуміннях — в об’єктивному і суб’єктивному.

Мои файлы | Просмотров: 1875 | Загрузок: 366 | Добавил: everyone | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Вимоги щодо фіктивного банкрутства менші за вимоги щодо господарського банкрутства у 22 рази, що дозволяє фіктивним банкрутам уникати кримінальної відповідальності
Мои файлы | Просмотров: 595 | Загрузок: 75 | Добавил: everyone | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Метою даної роботи було синтезувати та дослідити комплекс K4[Pb(SCN)6]. Існування гексароданоплюмбіт-комплекса давало всі підстави вважати можливість синтезу і відповідних солей в кристалічному вигляді. В ацетоні, як відомо, розчинність Pb(SCN)2 в присутності KSCN значно вища, ніж у воді, тому для синтезу беруть ацетоновий розчин KSCN.
Мои файлы | Просмотров: 543 | Загрузок: 64 | Добавил: everyone | Дата: 24.01.2013 | Комментарии (0)

Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно